O Odborné společnosti praktických dětských lékařů OSPDL ČLS JEP

Odborná společnost praktických dětských lékařů vznikla na sjezdu Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost, a jejím základem se stala dřívější vědecká rada této organizace. Dne 1. 9. 1997 byla oficiálně přijata do České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Důvodem vzniku byla potřeba hájit odborná stanoviska praktických dětských lékařů na různých úrovních, kde doposud byla absence těchto názorů. Jediným partnerem v rovině odborné z oblasti pediatrie byla do té doby Česká pediatrická společnost. Vědomi si odlišnosti vnímání problematiky, kterou řeší praktický lékař pro děti a dorost, vyvstala nutnost založení vlastní odborné společnosti. Současně tak vnikla paralela s odborným zastoupením praktických lékařů pro dospělé, kteří již v té době měli vlastní odbornou společnost. Zakotvení pozice odbornosti praktický lékař pro děti a dorost v primární péči není možné bez pomoci vlastní odborné společnosti. Naším cílem je podpora a rozvoj pediatrické primární péče v České republice, spolupráce s jinými obory, i s našimi zahraničními partnery. Naše země má tradici unikátní sítě praktických lékařů pro děti a dorost, pokrývající celé území. Považujeme za nutné její udržení a další rozvoj v závislosti na měnících se podmínkách. Odborná společnost se podílí na pregraduální i postgraduální přípravě pediatrů pro primární péči, organizuje vzdělávací akce, podílí se na tvorbě národních doporučení a vědecko-výzkumné činnosti v oboru.

Členství v OSPDL ČLS JEP

Řádným členem Odborné společnosti praktických dětských lékařů České lékařské společnosti JEP se může stát lékař, farmaceut, nebo jiný pracovník ve zdravotnictví, případně podobném oboru, který souhlasí s posláním a cíli OSPDL a ČLS JEP. Členem se stává uchazeč po podání přihlášky a jejím odsouhlasení předsedou či výborem odborné společnosti.

Členský příspěvek činí 700,- Kč, a platí se 1xročně. (Pracující důchodci a členky/členové na mateřské dovolené platí snížený příspěvek 350,-Kč. Nepracující důchodce, členové/členky na mateřské dovolené 100,-Kč)
Stanovy ČLS JEP / pdf
Další informace je možné získat na Centrální evidenci členů ČLS JEP / odkaz
Členskou přihlášku je možné vyplnit online / ZDE 
nebo vytisknout a odeslat na sekretariát OSPDL ČLS JEP.

Členská přihláška do OSPDL ČLS JEPBuďme v kontaktu

VÝBOR ODBORNÉ SPOLEČNOSTI

MUDr. Alena Šebková
předsedkyně OSPDL ČLS JEP

MUDr. Zdeněk Zíma
místopředseda OSPDL ČLS JEP

MUDr. Pavla Hromádková
vědecký sekretář OSPDL ČLS JEP

MUDr. Eva Svobodová
pokladník OSPDL

MUDr. Bohuslav Procházka
člen OSPDL ČLS JEP

REVIZNÍ KOMISE ODBORNÉ SPOLEČNOSTI

MUDr. Petra Haasova
předsedkyně revizní komise

MUDr. Jana Nývltová
člen revizní komise

MUDr. Lucie Honková
člen revizní komise

REGIONY A REGIONÁLNÍ ZÁSTUPCI

MUDr. Daniela Verdánová, MBA
Jihočeský

MUDr. Tereza Filová
Jihomoravský

MUDr. Klára Procházková
Praha

MUDr. Pavla Hromádková
Severočeský

MUDr. Pavla Tvrdoňová
Severomoravský

MUDr. Bohuslav Procházka
Středočeský

MUDr. Marie Kmoníčková
Východočeský

MUDr. Pavla Šandová
Západočeský

PRACOVNÍ SKUPINY

Endokrinologie
Očkování
Zdravotní a očkovací průkaz
Farmakoterapie
Nefrologie
Obezitologie a preventivní kardiologie
Respirační a alergologie
eHealth - elektronizace
Mladí PLDD
Závislosti a patologické chování
Publikace
Paliativní péče
Pacientské organizace

NEWSLETTER OSPDL ČLS JEP

MUDr. Alena Šebková
předsedkyně

MUDr. Zdeněk Zíma
vedoucí redaktor

Jan Kulhavý
výkonný redaktor

Ing. Jana Tlapáková
výkonný redaktor

Přihlásit k odběru Newsletteru

PARTNEŘI

Partnerská profesní organizace

Spolupracující organizace

Partner ve vzdělávání