CAN v ordinaci PLDD z pohledu procesů a paragrafů

Zářijový webinář OSPDL věnovaný problematice CAN (Child Abuse and Neglect) neboli syndromu týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte, byl letos již druhým na dané téma – a tentokrát se zaměřil na právní rámec problému, zejména na kompetence a povinnosti PLDD ve vztahu k OSPOD a policii ČR.

Více v článku

Blýská se na lepší časy? Medici deklarují zájem o dětské lékařství

Mezi českými posluchači lékařských fakult roste zájem o práci v tuzemsku (88 % v r. 2022 oproti 82 % v roce 2019). V ČR plánuje po promoci zůstat a pracovat i 61 % posluchačů jiného než českého občanství (50 % v roce 2019). Pozitivním zjištěním je, že v rámci volby oboru pro budoucí výkon lékařské profese v tuzemsku je vedle všeobecného praktického lékařství a vnitřního lékařství nejžádanější také dětské lékařství. Vyplývá to z průzkumu „Barometr mezi mediky“, konkrétně mezi studenty 4., 5. a 6. ročníků lékařských fakult v ČR, který tradičně zveřejňuje HealthCare Institute, nezisková organizace, která si klade za cíl napomáhat zvyšování bezpečnosti a kvality českého zdravotnictví.

Více v článku

Podzimní páteřní webináře jsou věnovány paliaci

„Téma paliativní péče jsme pro nadcházející vzdělávací akce naší odborné společnosti zvolili proto, že se nějakým způsobem dotýká každého z nás a doposud jsme se mu v takovém rozsahu nevěnovali,“ píše MUDr. Pavla Hromádková, vědecký sekretář OSPDL – a přidává pozvání i s termíny, kdy se budou on-line webináře podle jednotlivých regionů konat.

Více v článku

Mezioborové dny

Je ten správný čas opět si připomenout mezioborové vzdělávání. Po dvouleté pauze je nám konečně přáno a můžeme naživo uspořádat fyzické setkání. Poznamenejte si prosím ve svých kalendářích termín 25.–26. listopadu, kdy se budou v Praze konat naše tradiční Mezioborové dny, tentokrát s tématy dětská stomatologie, dentální hygiena dětí a také očkování.Novinkou v programu je poslední závěrečný blok, který bude přístupný pouze členům OSPDL a během nějž budeme společně probírat podněty a koncepci odborné společnosti.

Více v článku

Zápis z jednání výboru OSPDL ČLS JEP

Konaného v Mikulově ve dnech 3.– 4. září 2022

Více v článku

Týrání dětí je stále podceňováno. Zkusme to změnit!

V Medical Tribune vyšel rozhovor s MUDr. Eliškou Popelovou z Kliniky zobrazovacích metod 2. LF UK a FN Motol, Praha, která v něm mimo jiné říká: „Vhodné je, když se s námi kolegové, kteří mají podezření na týrání dítěte, dopředu spojí, abychom spolu mohli probrat ideální postup zobrazení malého pacienta a abychom se mohli doptat blíže na jeho anamnézu, která je pro nás v těchto situacích pokaždé klíčová“.

Více v článku

Lékař 2022: Pediatrie – včasná diagnostika

Od 1. ledna letošního roku v ČR běží celonárodní pilotní program, který nově rozšířil paletu novorozeneckého screeningu o dvě sice vzácná, ale velmi závažná onemocnění – spinální svalovou atrofii (SMA) a těžkou kombinovanou imunodeficienci (SCID). Nejen problematice screeningů, ale obecně včasné diagnostice u pediatrických pacientů byl věnován 10. září jeden z bloků kongresu Lékař 2022.

Více v článku

Posilovací dávka 5-11 let a plná registrace

CHMP doporučila schválení posilovací dávky Comirnaty u dětí 5-11 let po 6 měsících po předchozí dávce a zároveň doporučila převést dříve udělené podmínečné registrace všech formulací vakcín Comirnaty na plnou standardní registraci.

Více v článku

Výběrové řízení - vedoucí katedry PLDD IPVZ

Výběrové řízení - vedoucí katedry Pediatrie IPVZ. Ředitelka Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ) vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice vedoucí pedagogického pracoviště Praktické lékařství pro děti a dorost (PLDD) a pediatrie IPVZ.

Více v článku

Zdravotní a očkovací průkaz dítěte a mladistvého

Vydává Státní zdravotní ústav. Distribuce nových ZOP probíhá každý rok v prosinci do porodnic v ČR.

Více v článku

Rezidenční místa 2022 - vyhlášena výběrová řízení

Zveřejňujeme výběrová řízení na Rezidenční místa v oboru pediatrie vyhlášená pro rok 2022.

Více v článku

Včasný záchyt PAS v ordinacích PLDD – příště více zájmu?

Pod názvem uvedeným v titulku proběhl v březnu v rámci vzdělávání IPVZ první kurs určený všem, kteří se zabývají problematikou PAS. Sál byl zaplněn, bohužel nikoli dětskými praktiky (přišla pouze jedna mladá paní kolegyně…), ale především psychology a klinickými logopedy.

Více v článku

„Always use head, never forget heart!“ aneb dětská paliativní péče ve VelkéBritánii

V dubnu letošního roku jsem coby pediatr primární péče byla přizvána k pracovní návštěvě Martin House Hospice v Boston Spa nedaleko Leedsu v severníAnglii. Cesta ve společnosti čtyřčlenného týmu z výboru Sekce dětské paliativní péče ČSPM ČLS JEP, která se uskutečnila díky její spolupráci s OSPDL ČLS JEP, byla velmi obohacující. Umožnila mi hlouběji nahlédnout do této problematiky a uvědomit si, jak důležité je dané odvětví formovat a rozvíjet i jak potenciální důležitou úlohu v něm mohou sehrát PLDD. 

Více v článku

Zápis výboru OSPDL ČLS JEP ze dne 15.10.2020

Přítomni: Dr. Šebková, Dr. Svobodová, Dr. Hromádková, Dr. Zíma, Dr. Cabrnochová

Více v článku

Covid-19: Nejčastější situace v ordinaci PLDD a doporučený postup od 1.9.2021

Aktuální doporučený postup k nejčastějším situacím v ordinaci PLDD vztahujícím se k onemocnění covid-19.

Více v článku

Co je projekt MedPed?

V České republice běží již od roku 1998 projekt MedPed, který se soustředí na včasnou diagnostiku familiární hypercholesterolemie (FH) s cílem zahájit léčbu co nejdříve, a snížit tak u postižených jedinců riziko předčasné klinické manifestace ischemické choroby srdeční a předčasného úmrtí.

Více v článku

Chová se divně – doktore, pomozte!

V posledních letech přibývá jak v záchranných službách, tak na urgentních příjmech tzv. psychosociálních urgencí. Označují se tak všechny stavy, které nesouvisejí se somatickou nemocí či poraněním, ale převažující původ je v psychické či v sociální oblasti. Psychická onemocnění zpravidla (s výjimkou dokonaných sebevražd) neohrožují pacienta na životě, významně však limitují kvalitu života nejen samotného pacienta, často i jeho rodiny. V prvním kontaktu s pacientem s viditelně problémovým chováním je potřeba symptomatický přístup a základní zvládnutí situace při zajištění bezpečnosti jak pro pacienta, tak často i pro personál a v případě urgentního příjmu i pro ostatní pacienty.

Více v článku

Covidový podzim střídá covidová zima...

V souvislosti s plánovaným obnovením prezenční výuky ve školách je vhodné zamyslet se nad průběhem uplynulého období – a zamyslet se, co nás čeká dál. Algoritmus provádění antigenních testů významně rozšířil kritéria pro indikaci testu na COVID-19 (TT nad 37,3 °C, suchý kašel, zažívací obtíže, ztráta chuti a čichu). Nyní bychom tedy měli indikovat k testu všechny děti, které splní některé z těchto kritérií. Tím patrně dojde k značnému nárůstu počtu testovaných dětí.

Více v článku

Změny ve složení výboru

Na funkci vědeckého sekretáře a zároveň i člena výboru rezignovala MUDr. Hana Cabrnochová. MUDr. Aleš Polách, který by poté měl být kooptován do výboru společnosti na základě počtu hlasů získaných ve volbách, přenechal své místo za ním následující MUDr. Evě Svobodové, neboť se po dlouhém přemýšlení chce věnovat spíše práci v profesní organizaci.

Více v článku

Děti, digitální technologie a primární prevence

Děti jsou digitálním technologiím vystaveny od nejútlejšího věku. Jako pediatři jsme nově konfrontováni s nejrůznějšími zdravotními potížemi, které s nezdravým užíváním digitálních technologií souvisejí. MUDr. Zuzana Sadílková v tomto vydání Newsletteru OSPDL publikuje výsledky svého dotazníkového šetření, které uzavírá slovy: „Přesně se zde ukazuje, v jaké situaci se my, PLDD, nacházíme. Víme, co je problémem, rádi bychom jej správně řešili, ale moc to neumíme – chybějí nám jasná doporučení.“

Více v článku

Aktuality z Hradeckých vakcinologických dnů

V České republice je každým rokem několik tisíc dětí hospitalizováno v důsledku preventabilních infekčních onemocnění, přičemž několik z nich zemře, a rozhodně tuto nedobrou situaci nezlepší individuální očkovací schémata. Pro optimální ochranu jednotlivce i veřejného zdraví je třeba využívat standardní schémata sestavená na základě evidence-based medicine.

Více v článku

Výroční zasedání Americké neurologické akademie

Neurologické symptomy u PIMS a studie vývoje dětí matek s léčenou epilepsií během těhotenství, to jsou dvě z témat, která jsme zhlédli v on-line programu letošního kongresu AAN 2021 Virtual Annual Meeting.

Více v článku

ESPID 2022 – co zaznělo v bloku o covid-19, PIMS a long-covid

MUDr. Jiří Bufka sledoval výstupy z letošního kongresu European Society For Paediatric Infectious Diseases. Z dostupných dat vyplývá, že děti a dospívající vykazují obecně mírnější příznaky po infekci SARS-CoV-2 ve srovnání s dospělými. Přesto je u dětí covid-19 ve srovnání s chřipkou spojen s vyšší mírou hospitalizací a klinických intervencí. PIMS je závažné akutní onemocnění, které se vyskytuje u dětí zhruba 2–6 týdnů po expozici SARS-CoV-2, jehož příčinou je komplexní aktivace imunitního systému.

Více v článku

Pokuty za neočkování v Evropě fungují, ale mají své limity

Časopis Pediatrics přináší ve svém prvním letošním vydání výsledky epidemiologické studie (Olivia Vaz et al.), podle nichž je povinné očkování v evropských zemích prokazatelně spojeno s vyšší mírou imunizace populace a nižším výskytem případů spalniček a černého kašle.

Více v článku

…dnes na téma dětské a dorostové adiktologie

V nové rubrice vyzpovídáme každý měsíc zástupce některé z odborných společností, abychom se od nich dozvěděli novinky užitečné pro naši praxi a poznali jejich pohled na spolupráci s PLDD – a přidáme k tomu vždy nějaký zajímavý dokument z jejich oblasti. Dnes si MUDr. Alena Šebková k rozhovoru pozvala Mgr. Michaelu Štáfkovou, MBA, předsedkyni Sekce dětské a dorostové adiktologie Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP. Spolu s nimi nahlédneme i do aktuálně publikovaných (zatím jen národních) výsledků Evropské školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD 2019).

Více v článku

Hyperbarická medicína

Z předmluvy Michala Hájka, primáře Centra hyperbarické medicíny MNO - Kdo aspoň jednou v životě vstoupí do hyperbarické komory - jedno zda pacient, lékař či ošetřující personál, rychle pochopí, že s uzávěrem těžkých tlakových dveří barokomory se současně otevírá nový svět netušených medicínských problémů a stejně unikátních léčebných možností.

Více v článku

Cíl WHO: plná proočkovanost světové populace do roku 2030

Pod hlavičkou Světové zdravotnické organizace (WHO) a s mottem „Dlouhý život pro všechny“ (Long Life For All) se tradičně poslední dubnový týden uskutečnil Světový týden imunizace (World Immunization Week), jehož smyslem je zvýšit povědomí o důležitosti vakcinace v prevenci mnoha infekčních nemocí – jak u dětí, tak u dospělých. Letošní kampaň proběhla v obzvláště kritickou dobu, protože pandemie covid-19 z velké části narušila poskytování základních zdravotních služeb včetně rutinního očkování.

Více v článku

„Always use head, never forget heart!“ aneb dětskápaliativní péče ve Velké Británii (2)

Dětské paliativní péče neznamená jen zvládnout umírání dětí. Podle definice WHO z r. 2002 je paliativa přístup, který zlepšuje kvalitu života pacienta i rodiny, kteří čelí problémům spojeným s život ohrožujícím či život limitujícím onemocněním, a to prevencí a zmírňováním utrpení, dokonalým zhodnocením léčby a mírněním bolesti a další problémů psychosociálních, fyzických, ale i duchovních.

Více v článku

Konference Dětská výživa a obezita v praxi

Jako každý rok, i letos se v Praze koná konference Dětská výživa a obezita v praxi, tentokrát 19. listopadu v Domě zemědělské osvěty (Slezská 7, Praha 2-Vinohrady). Akci pořádá Společnost pro výživu pod vedením prim. MUDr. Petra Tláskala, s níž OSPDL ČLS JEP v minulosti již opakovaně spolupracovala i na jiných úspěšných vzdělávacích akcích.

Více v článku

Zápis jednání výboru OSPDL ČLS JEP ze dne 23.4.2021 za účasti regionálních zástupců (regiovýbor)

Zápis z jednání výboru ze dne 23. 4. 2021 za účasti regionálních zástupců

Více v článku

Vzdělávací akce pro PLDD v roce 2021

V minulém roce nás koronavirus donutil naše vzdělávací akce výrazně zredukovat a změnit formu seminářů na distanční. Přesto i v tomto roce budeme pokračovat ve vzdělávání jako v letech předešlých. A to přesto, že je jasné, že ani v tomto roce bohužel nebude možné realizovat tak důležitý společenský rozměr našich akcí.

Více v článku

Na potvrzování zdravotního stavu před MŠ se ani v pandemii nic nemění

V loňském roce bylo s ohledem na počátek pandemie tehdy neznámé nemoci covid-19 umožněno nahradit vyjádření lékaře kopií očkovacího průkazu společně s čestným prohlášením rodičů. Tato strategie se ukázala neúčinnou. Letos tedy budeme potvrzovat zdravotní stav a očkování dítěte před zápisem do mateřské školy tak jako obvykle. Přitom je jistě nutné klást velký důraz na dodržování nastavených epidemiologických a hygienických opatření.

Více v článku

My a oni v době koronakrize

Současná doba chtě nechtě člověka přiměje k přemýšlení, někdy až trochu filozofickému. Jsem hrdá na nás všechny praktické dětské lékaře, kteří jsme i v mimořádné epidemiologické situaci do jednoho pracovali, jak nejlépe umíme. Když na začátku nebyly k mání ochranné prostředky, sháněli jsme je, kde se dalo – a řada z nás si i „naběhla“, když objednala a předem zaplatila za něco, co pak nikdy nedostala. Protože jsme nemohli být v ordinacích bez ochranných prostředků, abychom nenakazili sebe ani druhé, pracovali jsme po telefonu – a tím jsme na sebe brali mnohem vyšší zodpovědnost, než když pacienta vidíme tváří v tvář v ordinaci.

Více v článku

Jihočeský kraj - odborné vzdělávání PLDD

V našem kraji v primární péči o děti a dorost pracuje 152 lékařů. Jsme jeden z největších krajů v České republice s řídkým osídlením obyvatelstva, a proto i vzdělávání praktických lékařů pro děti a dorost (PLDD) cestou odborných seminářů není snadné. Pod záštitou odborné společnosti praktických

Více v článku

Z nových doporučení: diagnostika a léčba dětí s nočním pomočováním

Kolegyně MUDr. Pavla Hromádková a MUDr. Marie Kmoníčková nabízejí další nahlédnutí do Doporučení pro praxi, která sestavujeme ve výboru OSPDL ČLS JEP. Jejich cílem je poskytnout vám rychlá vodítka pro vaši práci Dnešním tématem je diagnostická rozvaha, jejímž hlavním cílem je rozpoznat, zda se jedná o monosymptomatickou noční enurézu (MNE), která může zůstat v kompetenci PLDD, a její léčba.

Více v článku

Sdílený výkon Edukace laktace

Rádi bychom vás upozornili na možnost sdílení kódu 34007 Edukace laktace. Na přípravě výkonu se podílela naše odborná společnost ve spolupráci se zástupci České neonatologicé společnosti ČLS JEP, jejíž odbornost je zároveň autorská. Nositelem výkonu jsou naše sestřičky, nutnou podmínkou je absolvování kurzu laktačního poradenství certifikovaného MZ ČR.

Více v článku

Novorozenecký screening sluchu v Plzeňském kraji

Cílem zavedení celoplošného screeningu sluchu je včasná diagnostika poruch sluchu, předcházení opožděnému vývoji řeči a zajištění adekvátního sociálního postavení dítěte ve společnosti. Je důležité, aby děti byly vyšetřovány ihned v porodnici, protože zde můžeme vyšetřit všechny narozené děti, a tím plošně zajistit brzké odhalení závažných sluchových vad.

Více v článku

I pro ty nejmenší platí: vyšší hmotnost = vyšší tlak

Nadváha u dětí mladších čtyř let zdvojnásobuje riziko hypertenze po dosažení šesti let věku a predisponuje děti k infarktu myokardu a cévní mozkové příhodě v dospělosti. Toje hlavní zjištění studie publikované 13. června v recentním vydání časopisu Evropské kardiologické společnosti (ESC) European Journal of PreventiveCardiology,

Více v článku

Přehled léků klinicky zkoušených v indikaci COVID-19

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) publikoval článek, ve kterém zveřejnil přehled léčiv zkoušených pro léčbu COVID-19. Ve všech případech se jedná pouze o experimentální léčbu. Žádné z léčiv není zatím oficiálně schváleno (registrováno) k léčbě nemoci COVID-19. Uvažované přípravky, pokud jsou registrovány, jsou obvykle určeny k léčbě jiných onemocnění, a proto jakékoliv

Více v článku

Nadýchané pohádky pro slané i sladké děti

Pokud ještě přemýšlíte o vánočních dárcích na poslední chvíli, pacientská organizace Klub cystické fibrózy má pro Vás originální námět.Dechberoucí pohádky Arnošta Goldflama, Petry Soukupové, Petra Stančíka, Jiřího Stracha, Milady Rezkové, Bogdana Trojaka

Více v článku

Také k vám „přiletěl“ syndrom ústa-ruka-noha?

V západočeském regionu nám aktuálně vrtá hlavou výskyt virového onemocnění s kožními a slizničními projevy, tzv. syndrom ústa-ruka-noha. Máme toho opravdu „požehnaně“, zejména v mateřských školách. Mám pocit, že to letos „přiletělo“ z Egypta a Turecka. Také jsem zaznamenala větší výskyt impetiga, a to bylo zase z Chorvatska.

Více v článku

Šance pro nevyléčitelně nemocné děti

Dětskou paliativní péčí se rozumí aktivní komplexní péče o dítě s život limitujícím či život ohrožujícím onemocněním. Je to péče týmová, jejíž nedílnou součástí je nejen složka zdravotní, ale i sociální, psychologická, etická či spirituální. Zahrnuje potřeby nejen nemocného dítěte, ale také celé jeho rodiny.

Více v článku

Novinky ve spánkové medicíně

Jak jsme již dříve informovali, navázala naše odborná společnost spolupráci s Českou společností pro výzkum spánku a spánkovou medicínu. Na předešlé setkání byla delegována MUDr. Jana Tomčalová a první setkání se spánkovou medicínou bylo více než zajímavé.

Více v článku

Zápis jednání výboru OSPDL ČLS JEP za účasti regionálních zástupců ze dne 26. 4. 2019

1. REGIONÁLNÍ PROBLEMATIKAOpětovně jsou potíže s omlouváním žáků z vyučování – postoj OSPDL se nemění, jedná se spíše o problematiku profesní. V mnoha krajích opět řešeno zajištění LPS – modelů je mnoho, řeší SPLDD.‍2. OBORInformace o počtu rezidenčních míst a žádostech o akreditaci – oficiální informaci o pracovištích disponujících akreditací pro kmen pediatrie postrádáme.

Více v článku

Zápis výboru OSPDL ze dne 25. 10. 2018

1. OBOR Pediatrický kmen: námi připomínkováno, vyhláška na stránkách MZ ČR i tisková zpráva, ve vyhlášce v rámci programu vypadly oba kurzy pro PLDD – kurz očkování a antibiotická léčba –, chybí námi navržené podmínky pro akreditovaná pracoviště, jsou nestejné podmínky pro školitele – absolventy dosavadních oborů.

Více v článku

Vrozené a naučené v chování (podíl genů a zevních vlivů na rozvoj duševních poruch)

Video - Své kongresové sdělení v připojeném videu shrnuje prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych., ředitel Národního ústavu duševního zdraví v Klecanech a přednosta Kliniky psychiatrie a klinické psychologie 3. LF UK, Praha.

Více v článku

Doporučení ČVS k přeočkování pro COVID 4. dávkou

Česká vakcinologická společnost ČLS JEP na žádost Ministerstva zdravotnictví ČR vydala doporučení k přeočkování proti onemocnění COVID v budoucím období. V tuto chvíli je zřejmé, že můžeme v dohledné době očekávat další vlnu nemoci COVID. Velkou otázkou je chování aktuální varianty viru a také intenzita jakou vlna udeří. Doporučení k přeočkování všech od 12 let s důrazem na rizikové skupiny. Zatím doporučení nezmiňuje připravované upravené vakcíny proti COVID, které v současné době procházejí registračním řízení EMA.

Více v článku

Aktuálně - Změny v očkování

S novým rokem k nám do ordinací přišla další zásadní změna – tentokrát v oblasti očkování. Přinášíme přehled toho nejdůležitějšího. O všech novinkách se můžete dozvědět více, případně dostat odpověď na další dotazy na vzdělávacích akcích. Téma bylo akutně zařazeno na Managementy SPLDD na přelomu podzimu a zimy, nyní pokračuje v Pediatrických akademiích OSPDL, které tradičně začaly v březnu.

Více v článku

Ochota některých kolegů potvrzovat omluvenky je nepochopitelná

Trvalým problémem v naší každodenní praxi zůstává problematika omlouvání žáků ze školní docházky. Při diskusi se zástupci z regionů se ukazuje, že potíže jsou v celé republice. Stále jsou naši dětští pacienti nuceni dokládat nemoc coby důvod nepřítomnosti na vyučování potvrzením lékaře do omluvného listu nebo žákovské knížky. Nutno zdůraznit, že ani naše vlastní děti nejsou tohoto šikanózního postupu ušetřeny.

Více v článku

Kolostrum a podpora obranyschopnosti organismu

V doplňcích stravy se setkáme s kolostrem bovinním (kravské mlezivo), koncentrátem kobylího mleziva, dále je na trhu lamí, kozí a ovčí kolostrum ve formě kapslí, sirupů, tablet či prášku. Pouze kravské kolostrum však obsahuje všechny imunitní a růstové faktory, které se nacházejí v kolostru jiných savců, a proto jej také mohou i jiní savci včetně člověka se všemi výhodami užívat.

Více v článku

Pilotní projekt novorozeneckého screeningu SMA a SCID

Od 1. ledna letošního roku byl zahájen pilotní projekt novorozeneckého screeningu spinální svalové atrofie (SMA) a těžkého kombinovaného imunodeficitu (SCID). Aktuálně se jeho realizace týká především novorozeneckých oddělení. Pro PLDD je však důležité o něm vědět v případech, kdy doplňujeme odběr na vrozené poruchy metabolismu u dětí narozených mimo porodnici, dále když odběr v porodnici neproběhl z jiných důvodů, a také při tzv. re-screeningu a recall odběru.

Více v článku

Současná léčba srdečního selhání u dětí

Srdeční selhání je definováno jako postižení struktury nebo funkce srdce, při kterém i navzdory jeho dostatečnému plnění dochází k neadekvátní perfuzi orgánů. V širším kontextu jde o klinický a patofyziologický syndrom, jenž je charakterizován typickými symptomy a doprovázen oběhovými, neurohumorálními a molekulárními abnormalitami.

Více v článku

Nejsme v tom sami – Německo čelí v medicíně bezprecendentní personální krizi

Německým politikům se mnoho let nedaří najít recept na snížení nedostatku lékařů napříč zdravotnictvím. „Na obsazení jednoho místa na plný úvazek je nyní potřeba 1,2 člověka,“ říká viceprezidentka Spolkové lékařské komory Dr. med. Ellen Lundershausenová s tím, že práce na částečný úvazek je pro lékaře jednou z posledních záruk pravidelné pracovní doby a pevného konce pracovního dne. A Dr. med. Hans-Martin Wollenberg dodává: „Musíme pochopit, že kvalitní péče znamená, že za ni musíme být ochotni zaplatit. Bez adekvátního ohodnocení nedostatek lékařů nevyřešíme.“

Více v článku

Učebnice Praktické dětské lékařství se už klube na svět 

Poznamenejte si do svých kalendářů již dnes datum 24. března. Toho dne ve formě konference s odborným programem přenášené on-line z Lékařského domu pokřtíme naši dlouho očekávanou Učebnici Praktické dětské lékařství.

Více v článku

On-line záznam semináře o MKN-11: od papíru k eHealth

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR uspořádal edukační seminář na téma „11. revize Mezinárodní klasifikace nemocí, blížící se klinická terminologie pro eHealth v ČR“. Proběhl sice již 9. prosince loňského roku, jeho záznam je pro vás ale na webu stále ke zhlédnutí.

Více v článku

Na co potřebuje komora moji (vaši) plnou moc?!

V posledních dnech mne překvapily opakované žádosti České lékařské komory o udělení plné moci k zastupování při dohodovacím řízení. Na tradiční výzvu v časopise ČLK Tempus medicorum jsem si již zvykl a beru ji jako jeho neoddělitelný kolorit. Cílené oslovení e-mailem je však pro mne novinkou. Ještě větším překvapením je žádost cílená přímo na soukromé lékaře. Když mi přišel tento e-mail potřetí, začala mi urputnost nabídky

Více v článku

Respirační akademie 2019

V listopadu 2018, lednu a únoru 2019 proběhl třetí cyklus Respirační akademie.Semináře akreditované ČKL, SPLDD ČR a ČAS se konaly v šesti krajských městěch po celé České republice. Generálním partnerem akce byla společnost Favea plus, dalšími vystavujícími firmami byly Schwabe, EwoPharma, Apotex, Lázně Kynžvart a Boiron.

Více v článku

Ministerstvo slibuje reformu primární péče ještě letos – a dětským praktikům podporu návrhu na změnu zákona o vzdělávání

Již tradičně patřil poslední únorový víkend setkání praktických lékařů, praktických lékařů pro děti a dorost a sester. Na 12. kongres primární péče jich do pražského TOP Hotelu přijelo okolo čtrnácti stovek. Během zahájení akce zástupci ministerstva zdravotnictví deklarovali, že reforma primární péče je skutečně jednou z resortních priorit.

Více v článku

Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě v ordinacích PLDD (2. část)

Jarní webinář věnovaný problematice syndromu CAN (Child Abuse and Neglect) neboli syndromu týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte, se u vás setkal s velkým ohlasem - proto naše odborná společnost připravila jeho volné pokračování. Minule jsme se problematice věnovali z pohledu diagnostiky, tentokrát se zaměříme na věci procesní - právní rámec, kompetence a povinnosti PLDD ve vztahu k OSPOD a policii ČR. Poznamenejte si proto již dnes datum 14. září a čas mezi 17.30–19.30 hod. A to není vše - v následujícím článku najdete ke stažení i praktické šablony formulářů, které s danou tematikou souvisejí a usnadní vám v případě nutnosti komunikaci s orgány státní správy a orgány činnými v trestním řízení.

Více v článku

Blahopřejeme výhercům!

V prosincovém vydání Newsletteru OSPDL jsme zveřejnili vánoční poděkování prim. MUDr. Jana Boženského, předsedy správní rady Nadačního fondu 1000 dní do života, všem lékařům a zdravotníkům za jejich – tedy vaši – práci v době covid-19. Při té příležitosti jsme rovněž vyhlásili soutěžní anketu o vnímání důležitosti správného stravování pro celý následující život dítěte. Dnes vám nabízíme její výsledky – samozřejmě i se jmény 3 výherců poukazů na nákup odborné literatury nakladatelství GRADA.

Více v článku

Očkování v praxi – vyberte si termín podle svých preferencí

Očkování je stěžejní nástroj primární prevence, kterým se v ordinacích PLDD zabýváme. Pro jeho správné používání nestačí znát pouze očkovací kalendář. Je nutné orientovat se ve všech souvislostech, a to i s ohledem na skutečnost, že diskuse s rodiči jsou v dnešní době podstatně náročnější než dříve a nedůvěra k očkování není v našich ordinacích výjimkou. Zároveň epidemiologická situace přináší nové výzvy a mnohé nejasnosti, které je třeba, někdy i opakovaně, vysvětlovat.

Více v článku

Vývoj řeči a jeho poruchy

Odborníci z oboru foniatrie, logopedie a neurologie nám během on-line vysílání páteřních seminářů představí svůj pohled na problematiku poruch vývoje řeči u dětí. Můžete se těšit i na videonahrávky s konkrétními pacienty a s názornou ukázkou některých řečových vad.

Více v článku

Očkovací centra – každé uzavření bez náhrady je pro nás problém

Po nedávném uzavření očkovacího centra ve FN Motol se opakovaně potýkáme s otázkou, s kým konzultovat nejasnosti při očkování. Toto očkovací centrum poskytovalo konziliární služby nejen pacientům z Prahy, ale i konzultace a pomoc praktickým dětským lékařům z celých Čech. Jeho uzavření tedy logicky vyvolává otázky, jak jej nahradit. Pro zmapování situace jsme oslovili kolegy v regionech.

Více v článku

Mezioborová spolupráce

Vulva a pochva tvoří jeden funkční celek a zánětlivé změny vulvy (vulvitis) a zánět poševní (kolpitis) se prakticky vždy vyskytují společně (vulvovaginitis). Je třeba zdůraznit, že až na výjimky jsou hlavní zánětlivé změny v hloubce pochvy a zevní genitál je jejich zrcadlem. Proto se vždy musíme zabývat především poševním prostředím, problematika zevního genitálu je sekundární – byť subjektivními pocity a aspekcí zdánlivě dominuje.

Více v článku

Problematika týraného dítěte v doporučeních Radiologické společnosti ČLS JEP

„Zobrazovací metody jsou při podezření na týrané dítě velmi významnou součástí vyšetřovacího procesu. Mohou odhalit klinicky němé poranění skeletu, centrálního nervového systému i břicha. Mohou poskytnout jasný důkaz o traumatickém původu léze. Mnohdy odhalí změny, které mají vysokou specificitu pro týrání,“ píše se v úvodu publikace Postavme se na stranu dětí – doporučení pro využití zobrazovacích metod při podezření na týrané dítě. Je primárně určena radiologům a radiologickým asistentům, ale poskytuje užitečné informace i dětským praktickým lékařům a všem, kteří se v multidisciplinárním týmu na péči o děti se syndromem týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte (CAN) podílejí.

Více v článku

Samoa zavřela odpírače očkování do vězení

Samoa zavřela odpírače očkování do vězení Polynéský stát Samoa nechal 6. prosince zatknout tamního antivakcinačního aktivistu Edwina Tamasese.Byl obviněn z podněcování odporu proti nařízení o povinném očkování proti spalničkám, které vláda přijala v situaci probíhající epidemie této nemoci. Spalničkám od října do prosince ve státě Samoa podlehlo 63 osob, převážně malých dětí.

Více v článku

Doporučení pro praxi – Kojenecká výživa

Další edukační materiál z cyklu Edice OSPDL zpracovává – již tradičně formou „vypíchnutí“ těch nejdůležitějších informací, aby mohly být rychlým pomocníkem ve vašich ordinacích – téma kojenecké výživy a s ní související problematiky. Formou praktických rad rekapituluje doporučení pro výživu kojenců a batolat, provede vás diferenciální diagnostikou kojenecké koliky a bolestí břicha a samostatnou kapitolu věnuje problematice neprospívání.

Více v článku

Třináct rad ke zdravé výživě dětí

K 75. výročí existence Společnosti pro výživu vytvořil kolektiv autorů inovovanou verzi Výživových doporučení pro obyvatelstvo ČR a tuto verzi rozšířil o Zdravou třináctku pro lidi starší 70 let a Zdravou třináctku pro děti. Třináct rad ke zdravé výživě dětí tvoří poměrně jednouchá doporučení, která při praktické realizaci pomohou v řešení zdravotních obtíží, jež s nevhodným způsobem výživy dětí a později dospělých souvisí. My vám je přinášíme v plném znění, s přehlednou infografikou ke stažení a s komentářem předsedy Společnosti pro výživu MUDr. Petra Tláskala, CSc.

Více v článku

Zdravotnické fórum 2018

Jaké dítě se považuje za týrané nebo zneužívané, se liší případ od případu, roli hraje mnoho aspektů. Co však zůstává stejné, je oběť. Syndrom CAN je velmi citlivým tématem, a pokud se s ním ošetřující lékař setká, je velmi pravděpodobné, že to bude velmi nelehký úkol.

Více v článku

MZ ČR vyhlásilo výzvu na podávání žádostí o rezidenční místa pro rok 2022

Výzva a Metodika pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu na rezidenční místo pro rok 2022 a formuláře žádostí o poskytnutí dotace pro rok 2022 – OBORY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ‍

Více v článku

Domácí umělá plicní ventilace – dva nové kódy pro PLDD

Po kladném vyhodnocení dvojitého pilotního projektu zahájily na konci roku 2019 zdravotní pojišťovny program domácí umělé plicní ventilace (DUPV). Program je pokračováním následné (dlouhodobé) intenzivní péče u pacientů, jejichž zdravotní stav je stabilizovaný, ale přetrvává závislost na umělé plicní ventilaci. Kandidáty jsou pacienti

Více v článku

Doporučení OSPDL ČLS JEP pro diagnostický přístup k novému typu hepatitid u dětí

Úkolem PLDD je záchyt suspektního dítěte s cholestatickým typem ikteru, hepatomegalií a dalšími projevy nemoci a jeho včasné směřování na spádové infekční či dětské oddělení. V počáteční fázi onemocnění je třeba věnovat větší pozornost nespecifickým projevům, aby záchyt nemoci byl co nejčasnější. Vzhledem k rychlému průběhu nemoci klademe větší důraz na ikterus sklér (ikterus kůže nastupuje později a čekání na něj může zbytečně zpozdit stanovení diagnózy). Důkladná diagnostika má velký význam nejen epidemiologický, ale i pro prognózu nemocného dítěte.

Více v článku

Jednotně proti nejčastějším mýtům o očkování

A ještě jednou ztiskové konference věnované očkování. Díky ní se do sdělovacích prostředků(konečně!) dostalo i desatero nejčastějších mýtů o očkování a jejich vyvracení.Možná je četli i rodiče vašich malých pacientů – a budou se vás na ně ptát.Nabízíme vám je v plném znění, protože situace, kdy jsou sdělovací prostředkyna vaší/naší straně, je samozřejmě vhodné využít a hovořit o problematicestejnou řečí. Anebo si je prostě můžete vytisknout a rodičům je dát k dispozicia na přemýšlení...

Více v článku

Zdravotnické fórum o dětské paliativní péči v ČR

Téma dětské paliativní péče je dnes v podobné situaci, v jaké bylo před lety téma zdravotně postižených a hendikepovaných dětí – je svým způsobem tabuizováno a z bezradnosti vytěsňováno kamsi za okraj pozornosti... „Je nás mnoho, kteří s úmrtím dítěte, jež jsme měli ve své péči,

Více v článku

Odposlechnuto ve Vrtbovské zahradě

Hosty slavnostního večera k 20. výročí založení OSPDL ČLS JEP jsme oslovili se dvěma otázkami: 1. Co se vám vybaví, když se řekne konec 90. let minulého století, konkrétně rok 1997, kdy vznikla OSPDL ČLS JEP? 2. Jak pohlížíte na odbornost praktických dětských lékařů a na to, co se za těch uplynulých 20 let dokázalo?

Více v článku

„Nesmím se bát překračovat vlastní komfortní zónu“

Novou regionální zástupkyní OSPDL ČLS JEP pro Jihomoravský kraj je MUDr. Tereza Filová. A protože se jedná o mladou kolegyni, s jejímž jménem většina z vás ještě neměla příležitost setkat, požádali jsme ji, aby se vám prostřednictvím Newsletteru představila sama.

Více v článku

Úvodní slovo ministra zdravotnictví Mgr. et Mgr. Adama Vojtěcha (13. Kongres primární péče)

Dámy a pánové, krásný dobrý den, krásné dobré ráno. V prvé řadě velmi děkuji za pozvání na tento kongres. Jsem na něm poprvé, byť jsem už při příchodu zjistil, že jde o tradiční akci, která patří skutečně k těm největším v oblasti primární péče a která, jak jsem se díval na program, je zaměřena velmi odborně na oblast vzdělávání v různých oblastech, které se týkají primární péče, praktických lékařů a jejich reálné každodenní praxe.

Více v článku

Očkování vakcínou Boostrix !

Místo Adacelu bude v 5 letech aplikován Boostrix

Více v článku

Otravy dětí v domácnosti = neváhejte volat TIS!

Dnešní domácnosti jsou hodně chemizované, používají čisticí prostředky s žíravými látkami, proto není divu, že počty dotazů na nehody s těmito přípravky neustále stoupají a tvoří až polovinu všech dotazů týkajících se otrav. O tom, jak je akutně řešit, čeho se vyvarovat a kdy určitě využít na telefonních číslech 224 91 92 93 nebo 224 91 54 02 non-stop konzultací Toxikologického informačního střediska

Více v článku

Poprvé o spolupráci praktických lékařů s paliativními týmy

Již 2. června se v Jihlavě uskuteční konference nazvaná „Domácí dětská paliativní péče cestou praktických lékařů ve spolupráci s paliativními týmy“. Jde o první odborné setkání zaměřené výhradně na spolupráci praktických dětských lékařů a mobilních specializovaných paliativních týmů.

Více v článku

O mateřském mléce od A do Z

Na stejnojmenných webových stránkách můžete zhlédnout první sérii edukačních videí o aktuálních tématech, která řešíte ve své pediatrické praxi každý den. Jsou zde pro vás připravena více i méně známá fakta o mateřském mléce, zvláštní pozornost je věnovaná oligosacharidům mateřského mléka.

Více v článku

ESPERO pro pediatry

Slovo „espero“ znamená v jazyce esperanto naděje. ESPERO pro pediatry je jedinečný kurz komunikačních dovedností, který připravuje dětské lékaře na ty nejtěžší momenty – sdělování nepříznivé diagnózy, ukončování léčby, péči v závěru života a silné emoce s těmito situacemi spojené.

Více v článku

Ke strategii poskytování zdravotní péče při nárůstu covid-19 v ČR

Ve stanovisku mezioborového panelu ČLS JEP se uvádí, že eradikaci nákazy virem SARS-CoV-2 v populaci nepovažuje za reálný cíl a doporučuje onemocnění covid-19 zařadit k dalším z řady přenosných onemocnění, na které se zdravotní systém musí přiměřeně adaptovat ve své struktuře a činnosti. Panel považuje za zásadní, aby zvýšení počtu pacientů s covid-19 nevedlo k redukci péče o jiná onemocnění.

Více v článku

Upozornění na nově registrované antibiotikum k perorálnímu podání

Po zvolna se úžícím výběru v paletě antibiotik vhodných pro ambulantní použití jsme zaznamenali pozitivní zprávu o nové registraci a zahájení dovozu antibiotika s protistafylokokovým spektrem účinku. Flukloxacilin představuje alternativu k léčivům s obsahem oxacilinu, která jsou bohužel již dlouhou dobu k dispozici jen v parenterální formě.

Více v článku

Předoperační vyšetření při pandemii COVID-19

Účel a náležitosti předoperačního vyšetření jsou dětským praktikům dobře známy. V současné době se však objevují požadavky na doplnění operačního vyšetření také vyšetřením na COVID-19. Požadavek operatér vysvětluje bezpečností operačního týmu. Nutno říci, že takový požadavek postrádá smysl. Předně je třeba rozlišovat mezi vyšetřením metodou PCR (tedy stanovením přítomnosti RNA viru v tělesných sekretech – nazofaryngeálním výtěru), sérologickým vyšetřením (stanovení protilátek proti SARS-CoV-2) a semikvantitativním vyšetřením rychlotestem.

Více v článku

Pomozte nám hledat nové formy

v současné době se snažíme nalézt ztracenou rovnováhu po prvním kole střetnutí naší civilizace s koronavirovou nákazou. Jak ukazují obtíže při návratu dětí do škol, nebude to snadné a náš život nejspíš již nikdy nebude stejný jako předtím. Ani oblast, která je hlavní náplní naší odborné společnosti, tedy postgraduální vzdělávání, nezůstala ušetřena.

Více v článku

Bílkovina - základní stavební kámen života

Slovo protein, čili bílkovina, pochází z Řeckého slova protos, což znamená „první“. To samo o sobě predikuje, jaký mají bílkoviny pro člověka význam. V dnešní době se přehodnocují a upřesňují naše znalosti o bílkovinách – jedné z nejdůležitějších živin pro lidské tělo. Objevuje se stále více a více klinických důkazů

Více v článku

Dovede jednání akreditační komise devastaci a degradaci primární dětské péče na samé dno?

V posledním Bulletinu České pediatrické společnosti jsme zaznamenali informaci členům ČPS, že v oblasti vzdělávání budoucích pediatrů je „...největším problémem nedostatek akreditovaných pracovišť PLDD“. Dovolím si s touto informací zásadně nesouhlasit a seznámit vás se skutečnými problémy, které vyplynuly ze zcela iracionálního zrušení našeho oboru.

Více v článku

Očkování – změny v r. 2018

Vyhláška č. 355/2017 Sb., „očkovací vyhláška“, přináší pro nadcházející rok následující Hexavakcína - Hlavní změnou v základním očkování proti záškrtu, tetanu, černému kašli, dětské přenosné obrně, haemofilu influenzae b a virové hepatitidě typu B (tzv. hexava

Více v článku

Informace OSPDL ČLS JEP

Z jednání výboru OSPDL ČLS JEP s regionálními zástupci 1. června K oboru praktického lékařství pro děti a dorost: * Společná pracovní skupina pro vzdělávání ČPS ČLS JEP, OSPDL ČLS JEP a SPLDD ČR pracuje ve složení doc. Bronský, doc. Houšťková, prim. Hrdlička, MUDr. Cabrnochová, MUDr. Hülleová, MUDr. Šebková, MUDr. Tvrdoňová.

Více v článku

Sušené batolecí mléko není nebezpečným ani zbytečným luxusem

V říjnovém vydání zveřejnil spotřebitelský časopis dTest článek „Mléko v suchu – Testcsušené batolecí výživy“, ve kterém např. upozorňuje, že průmyslově vyráběná sušená mléka pro děti starší jednoho roku jsou spojena s riziky kontaminace těžkými kovy nebo monochlorpropandioly (MCPD), jež vznikají během zpracování rostlinných

Více v článku

České ambulantní pediatrii chybí základní pokora některých poslanců a kliniků

V roce 2002 začala na evropské úrovni jednání o Primary Care Pediatrics (PCP), tehdy v rámci Confederation European Specialists in Pediatrics (CESP), která byla nejvyšším poradním orgánem Evropské komise pro pediatrii v Evropě. SPLDD ČR a OSPDL ČLS JEP byly již od začátku u všech aktivit nově sílící pediatrické péče v Evropě.

Více v článku

Zpráva o reformě primární péče

Ve čtvrtek 12. prosince se konala, dá se říci, bilanční schůzka členů pracovní skupiny pro reformu primární péče na ministerstvu zdravotnictví. Kdo čte média praktických lékařů, ať dětských či dospělých, a dění sleduje, o reformě má jistě určité povědomí.

Více v článku

Nedostatek dětských praktiků. Za pediatry je nutné jezdit až sto kilometrů

V MF DNES vyšel 19. ledna článek, který po dlouhé době poměrně objektivně, i pro laickou veřejnost srozumitelně (odhlédneme-li od občasného zaměňování pojmů pediatr a praktický pediatr, resp. praktický lékař pro děti a dorost…) popsal problémy dětské primární péče. V článku dostala významný prostor i předsedkyně OSPDL MUDr. Alena Šebková.

Více v článku

Vývoj střevní mikroflóry

Střevní trakt plodu je za normálních okolností sterilní a během prvních dnů po porodu probíhá jeho intenzivní kolonizace mikroorganismy. O tom, čím bude střevo novorozence osídleno, rozhoduje mnoho faktorů. Jako první hraje roli způsob porodu – byly prokázány rozdíly ve složení i diverzitě střevní mikrobioty

Více v článku

Třináct rad ke zdravé výživě dětí

K 75. výročí existence Společnosti pro výživu vytvořil kolektiv autorů inovovanou verzi Výživových doporučení pro obyvatelstvo ČR a tuto verzi rozšířil o Zdravou třináctku pro lidi starší 70 let a Zdravou třináctku pro děti. Třináct rad ke zdravé výživě dětí tvoří poměrně jednouchá doporučení, která při praktické realizaci pomohou v řešení zdravotních obtíží, jež s nevhodným způsobem výživy dětí a později dospělých souvisí. My vám je přinášíme v plném znění, s přehlednou infografikou ke stažení a s komentářem předsedy Společnosti pro výživu MUDr. Petra Tláskala, CSc.

Více v článku

Kazuistiky z primární pediatrické praxe

Autoři na konkrétních a velmi zajímavých případech osvětlují problematiku onemocnění dětských pacientů, přičemž zdůrazňují důležitost včasného rozpoznání a zahájení léčby různých onemocnění. V rámci kazuistiky je čtenář obeznámen s anamnézou, vyšetřením a stanovením diagnózy, následuje diferenciálně-diagnostická rozvaha a je popsán léčebný algoritmus. Čtenář je seznámen s významem

Více v článku

Projekt c4c – výsledky dotazníkové studie spotřeby antikolvuziv u dětí

Dotazník byl za spolupráce s OSPDL ČLS JEP rozšířen mezi praktickými lékaři pro děti a dorost. V dosavadním vzorku 1224 dětí byla incidence křečí 0,3 % a k léčbě byl použit fenobarbital, levetiracetam a klonazepam. Studovaná populační kohorta dětí je v této fázi dostatečně reprezentativní pro další plánované aktivity ve spolupráci s praktickými lékaři pro děti a dorost.

Více v článku