Vrozené a naučené v chování (podíl genů a zevních vlivů na rozvoj duševních poruch)

Video - Své kongresové sdělení v připojeném videu shrnuje prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych., ředitel Národního ústavu duševního zdraví v Klecanech a přednosta Kliniky psychiatrie a klinické psychologie 3. LF UK, Praha.

Více v článku

Epidemie spalniček – zkušenost jedné ordinace

„V pátek 8. února byla v naší ordinaci vyšetřena 3letá holčička s teplotami, u které se následně prokázaly spalničky. Dívka byla hospitalizována na krajském infekčním oddělení, kde následně skončil i její 16měsíční bratr. Ani jedno dítě není na přání rodičů proti ničemu očkováno. Nakonec se spalničky potvrdily i u otce těchto dětí.

Více v článku

Zápis výboru OSPDL ČLS JEP ze dne 21. 3. 2019

1. OBORTisková konference na MZ ČR k připravované reformě primární péče (5. 3. 2019) – cílem je posílit roli praktických lékařů v systému. Pracovní skupina pro reformu primární péče nyní dokončila koncepční materiál změn primární péče v ČR.Žádosti o akreditace – o stavu informuje Dr. Zíma.

Více v článku

Trávicí potíže dětí do 1 roku – a jak je řešíte vy?

„Bolesti bříška“ patří v každé ordinaci k nejčastějším důvodům, pro který se rodiče novorozenců a kojenců obracejí na praktického dětského lékaře. Nejčastější bývá jejich výskyt mezi 3 týdny až 4 měsíci věku a příčin může být, jak známo, více – stejně jako způsobů řešení.Pomozte nám zmapovat, s jakými trávicími potížemi se u svých malých pacientů setkáváte nejčastěji právě vy. A také jak a čím je zpravidla řešíte – ať už jde o nadýmání, kojenecké koliky, průjmová onemocnění nebo třeba opatření při podávání antibiotik.

Více v článku

Možnosti fytofarmak při léčbě onemocnění horních cest dýchacích

Biofilmem rozumíme společenství mikroorganismů obalené extracelulární polymerní matrix, které je nevratně přichycené k povrchu či mezifázovému rozhraní.Biofilmy však nejsou jen slizovitá vrstva mikroorganismů, jedná se o komplexní, strukturované a koordinované systémy s vysokou úrovní organizace. Přichycení k povrchu a tvorba mikrobiálních společenství jsou účinnými prostředky k přetrvání v nepříznivém prostředí, koncentrace antibiotik potřebná pro usmrcení bakterií žijících v biofilmu je až 1000× vyšší, než je tomu u plankton...

Více v článku

Odmítání očkování, novodobá hrozba – tisková konference ČLS JEP

Vakcínami preventabilní onemocnění sužovala lidstvo od prvopočátku. A ještě v první polovině minulého století představovaly infekční nemoci nejčastější příčinu úmrtí dětí již v nejútlejším věku. Ve 20. století však došlo k velkému pokroku v medicíně a očkování se zařadilo mezi nejvýznamnější opatření prevence a šíření nákaz. „Bohužel se aktuálně dostáváme do postmoderní doby a výdobytky moderní medicíny začínáme stále více zpochybňovat, popírat, a vracíme se ‚k přírodě‘. Není to však návrat k přírodě, nýbrž do éry, kdy lidé na infekční nemoci umírali.“

Více v článku

Výpadek elektřiny a vakcíny v lednici – doporučený postup

Posouzení, jak postupovat při výpadku funkčnosti lednice určené ke skladování očkovacích látek, je vždy individuální. Je nutno ověřit a zvážit, zda došlo k vychýlení z doporučeného teplotního rozmezí 2–8 °C, na jak dlouhou dobu a jak vysoké teplotě byla vakcína vystavena. V té souvislosti je možno doporučit použití digitálního záznamníku teplot, díky kterému lze získat podrobný teplotní záznam. Na základě těchto informací lze posoudit, zda při skladování očkovacích látek skutečně došlo k mimořádné události. Další postup je pak možno konzultovat přímo s kvalifikovanými pracovníky výrobce.Níže přikládáme odpovědi jednotlivých výrobců očkovacích látek.

Více v článku

Jarní páteřní semináře finišují – ale někde je ještě stále příležitost

Dermatologie a infektologie – taková témata byla vybrána pro letošní cyklus páteřních seminářů OSPDL ČLS JEP. Zatímco v regionech Východočeském, Jihočeském, v Praze a Středočeském kraji již jarní část mají za sebou, ve zbývajících regionech máte stále ještě možnost, konkrétně:

Více v článku

Projekt ověření efektivity otevřené terapie autismu

Byli jsme požádáni Centrem Terapie Autismu o spolupráci na projektu, jehož cílem je ověření účinnosti rané intervence otevřené terapie autismu (O.T.A.) a zajištění následné péče o tyto děti a jejich rodiny. Projekt navazuje na naši práci na včasném záchytu poruch PAS a jeho zavedení do soustavy preventivních prohlídek v dětském věku. Týká se dětí, které při vyšetření v testu M-CHAT-R dosáhnou 7 bodů a více.Kolegyně a kolegové, kteří se rozhodnou využít nabídky ke spolupráci, prosíme o dodržení tohoto postupu:

Více v článku

Adiktologie – potřebujeme screening, ale jak jej hradit?

Počátkem března proběhlo jednání pracovní skupiny při ministerstvu zdravotnictví pro dětskou adiktologii. Tématem byla role praktických lékařů pro děti a dorost v dané oblasti a provázanost se zdravotními službami poskytovanými adiktology. Náměstkyně ministra zdravotnictví Lenka Teska Arnoštová oznámila, že bude aktualizován Manuál drogové prevence

Více v článku

11. kongres primární péče: náměty na prohloubení mezioborové spolupráce v péči o pacienty se onemocněním střev

Velmi konkrétními a praktickými výstupy skončil další z tradičních kulatých stolů pořádaných v rámci 11. kongresu primární péče, který byl věnován otázkám vzájemné spolupráce praktických lékařů s gastroenterology v zájmu lepší péče o nemocné s nespecifickými střevními záněty (IBD) a dalšími střevními postiženími.

Více v článku

Výživa dětí v ordinaci praktických lékařů pro děti a dorost

Hlavní charakteristikou práce praktického lékaře pro děti a dorost (PLDD) jako jednoho z poskytovatelů primární zdravotní péče je velký podíl preventivní péče o děti a dorost. Součástí naplnění tohoto konceptu je nejenom provádění pravidelných preventivních prohlídek dětí, ale i osvěta a edukace rodičů, pacientů a laické veřejnosti ve smyslu podpory zdraví.

Více v článku

Dětská centra duševního zdraví se (snad už konečně) stanou skutečností

Po úspěšném startu center duševního zdraví pro dospělé pacienty se nyní, zdá se, s podporou ministerstva zdravotnictví obrací pozornost v této oblasti i na naše dětské pacienty. Při MZ ČR vznikla pracovní skupina k projektu Nové služby v psychiatrii (jíž jsme spolu s Alenou Šebkovou členy).

Více v článku

PAS: základem je včasné stanovení diagnózy v ordinacích PLDD

Poruchy autistického spektra (PAS), tzv. pervazivní vývojové poruchy, patří k nejzávažnějším poruchám dětského mentálního vývoje. Pervazivní znamená všepronikající a vyjadřuje fakt, že vývoj dítěte je narušen v mnoha směrech. V důsledku vrozeného postižení mozkových funkcí, které umožňují komunikaci, sociální interakci a symbolické myšlení (fantazii)

Více v článku

Aktuality z Moravskoslezského a Olomouckého kraje

Jako regionální zástupce OSPDL ČLS JEP jsem převzala Moravskoslezský a Olomoucký region od ledna 2017 po odstoupení kolegy Aleše Polácha. Hlavní náplní regionálního zástupce odborné společnosti je kontinuální vzdělávání, ale i v rámci spolupráce s profesní organizací řešení některých společných problémů. Dlouho již apelujeme na účast PLDD hlavně

Více v článku

Jihočeský kraj - odborné vzdělávání PLDD

V našem kraji v primární péči o děti a dorost pracuje 152 lékařů. Jsme jeden z největších krajů v České republice s řídkým osídlením obyvatelstva, a proto i vzdělávání praktických lékařů pro děti a dorost (PLDD) cestou odborných seminářů není snadné. Pod záštitou odborné společnosti praktických

Více v článku

Doporučení pro diagnostiku a léčbu refluxního onemocnění u dětí

OSPDL ČLS JEP připravuje k vydání doporučený postup pro diagnostiku a léčbu refluxního onemocnění u dětí, sjednocený z pohledu gastroenterologa, pneumologa, ORL lékaře, neonatologa a chirurga. Doporučení zpracoval kolektiv autorů z 11 pediatrických klinických pracovišť ČR.

Více v článku

Připravte se na EET včas

Od 1. března 2018 budou mít všichni poskytovatelé zdravotní péče v ČR, tedy i praktičtí lékaři pro děti a dorost, povinnost elektronické evidence tržeb (EET). Tomu, jak se na ni připravit, byl na letošním Kongresu primární péče věnován cyklus workshopů, vedených daňovým poradcem Ing. Tomášem Hajduškem.

Více v článku

11. kongres primární péče: V zdravém těle zdravý duch (i mozek)

„Pacientů v psychiatrických ambulancích každoročně přibývá, v ČR jich je více než 600 000,“ uvedl ve své přednášce v bloku 11. kongresu primární péče věnovaném prevenci duševních chorob prof. Jiří Raboch, přednosta Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze, a pokračoval: „Ještě větší počet obyvatel dochází s duševními problémy za praktickými lékaři a dalšími odborníky

Více v článku

Kazuistiky z primární pediatrické praxe

Autoři na konkrétních a velmi zajímavých případech osvětlují problematiku onemocnění dětských pacientů, přičemž zdůrazňují důležitost včasného rozpoznání a zahájení léčby různých onemocnění. V rámci kazuistiky je čtenář obeznámen s anamnézou, vyšetřením a stanovením diagnózy, následuje diferenciálně-diagnostická rozvaha a je popsán léčebný algoritmus. Čtenář je seznámen s významem

Více v článku

Žijeme s vámi!

Výstava o Duchennově svalové dystrofii - V úterý 6. června se v Akademickém klubu 1. LF UK sídlícím v pražském Faustově domě uskutečnila vernisáž výstavy o životě se svalovou dystrofií typu Duchenne, kterou uspořádala pacientská organizace PARENT PROJECT. Návštěvníci výstavy se tak do 30. června mohou mj. seznámit s životními příběhy pacientů i jejich

Více v článku

Hyperbarická medicína

Z předmluvy Michala Hájka, primáře Centra hyperbarické medicíny MNO - Kdo aspoň jednou v životě vstoupí do hyperbarické komory - jedno zda pacient, lékař či ošetřující personál, rychle pochopí, že s uzávěrem těžkých tlakových dveří barokomory se současně otevírá nový svět netušených medicínských problémů a stejně unikátních léčebných možností.

Více v článku

Gen-Equip – aneb proč je genetika v primární péči důležitá?

Pacienti nebo rodiče pacientů, kteří shánějí informace o určitém problému, jenž má skutečný nebo potenciální genetický základ, se nejprve obrátí o radu na svého lékaře. Ve většině případů směřuje tento prvotní dotaz na lékaře v primární péči. Ti však často vypovídají, že jim chybí znalosti o genetice, které by uplatnili v každodenní praxi, a nejsou tudíž schopni na tyto dotazy adekvátně a efektivně reagovat.

Více v článku

Bílkovina - základní stavební kámen života

Slovo protein, čili bílkovina, pochází z Řeckého slova protos, což znamená „první“. To samo o sobě predikuje, jaký mají bílkoviny pro člověka význam. V dnešní době se přehodnocují a upřesňují naše znalosti o bílkovinách – jedné z nejdůležitějších živin pro lidské tělo. Objevuje se stále více a více klinických důkazů

Více v článku

Zdravotnické fórum o dětské paliativní péči v ČR

Téma dětské paliativní péče je dnes v podobné situaci, v jaké bylo před lety téma zdravotně postižených a hendikepovaných dětí – je svým způsobem tabuizováno a z bezradnosti vytěsňováno kamsi za okraj pozornosti... „Je nás mnoho, kteří s úmrtím dítěte, jež jsme měli ve své péči,

Více v článku

Poruchy autistického spektra (PAS) – rehabilitace a včasný záchyt

Problematika PAS je v posledních letech často diskutovaným tématem. Prevalence PAS je 1 %. Jde o velmi závažné duševní onemocnění, které vyžaduje dlouhodobou a velmi dobře vedenou rehabilitaci. Existuje mnoho terapeutických postupů, které vykazují větší či menší účinnost (Lai 2014).

Více v článku

Zpráva o spolupráci zástupců PLDD a výboru sekce dětské a dorostové psychiatrie

V roce 2016 byla zahájena naše intenzivní spolupráce v zájmu přípravy vhodné metodiky pro včasný záchyt batolat s podezřením na PAS (poruchu autistického spektra). Zástupci výboru dětské a dorostové psychiatrie doporučili využít ve světě rozšířený dotazník M-CHAT R/F. Jde o dotazník, který vyplňuje při rozhovoru

Více v článku

Adiktologická péče pro děti a dorost

Úvodem mého krátkého sdělení k tak potřebnému tématu, jakým je adiktologická péče pro osoby mladší 18 let, bych ráda poděkovala za vysoce aktivní a konstruktivní přístup ze strany vaší Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP. V dubnu 2017 proběhlo již druhé jednání ad hoc pracovní skupiny pro problematiku adiktologické péče pro osoby mladší18 let. V rámci

Více v článku

Partnerství lékařů s pacienty – čemu věříme...

Přibližně před dvěma lety byl výbor OSPL ČLS JEP osloven nově vzniklou pacientskou organizací, Českou asociací pro vzácná onemocnění (ČAVO). Na setkání byla delegována tehdejší místopředsedkyně OSPDL ČLS JEP Gabriela Kubátová. Kromě představitelů ČAVO se na tomto setkání seznámila i s profesorem Milanem Mackem, který se vzácnými onemocněními zabývá a s nímž se pak zároveň stala i členkou ministerské Komise pro vzácná onemocnění.

Více v článku

Aktuality z Plzeňského a Karlovarského kraje

Funkci regionálního zástupce OSPDL ČLS JEP pro Západočeský region jsem převzala od podzimu 2016. Předtím, od roku 2003 do 30. června 2016, jsem vykonávala funkci okresního zástupce SPLDD ČR za okres Cheb. V Západočeském regionu (Plzeňský a Karlovarský kraj)

Více v článku

Mezioborová spolupráce

Vulva a pochva tvoří jeden funkční celek a zánětlivé změny vulvy (vulvitis) a zánět poševní (kolpitis) se prakticky vždy vyskytují společně (vulvovaginitis). Je třeba zdůraznit, že až na výjimky jsou hlavní zánětlivé změny v hloubce pochvy a zevní genitál je jejich zrcadlem. Proto se vždy musíme zabývat především poševním prostředím, problematika zevního genitálu je sekundární – byť subjektivními pocity a aspekcí zdánlivě dominuje.

Více v článku

Vzácná onemocnění a paliativní péče

V rámci OSPDL ČLS JEP funguje již několik pracovních skupin, které se zabývají nejrůznějšími odbornými tématy a do nichž jsou zapojeni zainteresovaní lékaři. Vzhledem k tomu, že se poslední dobou objevily poměrně značné požadavky na systémové řešení poskytování péče velmi závažně nemo

Více v článku

Doporučený postup pro diagnostiku a léčbu astmatu u dětí

Globální iniciativa pro astma (GINA) publikovala v roce 2016 poslední aktualizovaný doporučený postup „Globální strategie péče o astma a jeho prevence“. V České republice byly naposledy pod vedením České iniciativy pro astma (ČIPA) v roce 2015 uveřejněny doporučené postupy v léčbě dětí s astmatem.

Více v článku

Věčně démonizované očkování proti spalničkám

Společnost pacientů s následky po očkování, z. s. vydala v květnu tiskovou zprávu, kterou převzala některá laická média. Zpráva nese název „Média démonizují spalničky a neočkující rodiče. Z odpovědí MZ ČR však vyplývá něco odlišného“. Společnost tím avizuje, že se obrátila na ministra

Více v článku

Informace OSPDL ČLS JEP

Z jednání výboru OSPDL ČLS JEP s regionálními zástupci 1. června K oboru praktického lékařství pro děti a dorost: * Společná pracovní skupina pro vzdělávání ČPS ČLS JEP, OSPDL ČLS JEP a SPLDD ČR pracuje ve složení doc. Bronský, doc. Houšťková, prim. Hrdlička, MUDr. Cabrnochová, MUDr. Hülleová, MUDr. Šebková, MUDr. Tvrdoňová.

Více v článku

Co nám (ne)přinese povinný eRecept?

Elektronická preskripce a s ní i eRecept budou od 1. ledna 2018 povinné. V praxi to jednoduše znamená, že lékaři budou moci recepty vydávat pouze v elektronické podobě. Výjimku budou představovat konkrétní případy a situace vyjmenované v prováděcím právním předpisu, který se aktuálně připravuje.

Více v článku

Vývoj střevní mikroflóry

Střevní trakt plodu je za normálních okolností sterilní a během prvních dnů po porodu probíhá jeho intenzivní kolonizace mikroorganismy. O tom, čím bude střevo novorozence osídleno, rozhoduje mnoho faktorů. Jako první hraje roli způsob porodu – byly prokázány rozdíly ve složení i diverzitě střevní mikrobioty

Více v článku

O budoucnosti dětské paliativní péče v ČR

V Senátu Parlamentu ČR se 25. září pod záštitou senátora MUDr. Lumíra Kantora, Ph.D., konal seminář věnovaný současnému stavu a možnostem dětské paliativní péče v ČR. Naši odbornou společnost v diskusi zastupovala MUDr. Alena Šebková. Na závěr diskuse přijali účastníci společné prohlášení, které vám přinášíme v plném znění.

Více v článku

Informace z regionů

V regionech stále rezonují problémy ve spolupráci se školami při omlouvání nepřítomnosti žáků při vyučování. Z vlastní zkušenosti vím, že i přes opakované každoroční žádosti učitelé na všech stupních škol zcela nerespektují metodický pokyn MŠMT k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví.

Více v článku

Proč nemáme aktuální růstová data aneb začarovaný kruh

Vyhláška o preventivních prohlídkách č. 70/2012 Sb. ukládá povinnost sledovat a hodnotit růst dítěte pomocí růstových grafů. Zdrojem dat pro jejich konstrukci byly celostátní antropologické výzkumy (CAV) populace 0–18 let, které se konaly od roku 1951 v 10letých intervalech. Poslední 6. CAV proběhl v roce 2001. Pro uskutečnění 7. ročníku o deset let později, nebo alespoň v letech následujících, se nepodařilo zajistit finance.

Více v článku

Synechia vulvae v ordinaci PLDD

Specifickou otázkou související s problematikou vulvovaginitid je synechia vulvae – srůst malých stydkých pysků. Nejde o vrozenou vývojovou vadu, jak je rádo uváděno, jde o onemocnění jednoznačně vzniklé v důsledku chybné péče o genitál. V hormonálně klidovém období (tj. od 6–8 týdnů po narození až do 7–8 let)

Více v článku

Partnerství PLDD s pacienty

Přinášíme další z odpovědí pacientských organizací na otázky Newsletteru OSPDL 1. V čem vidíte hlavní přínos, ale i dosud nevyužité možnosti spolupráce praktických dětských lékařů s pacientskými organizacemi? Důležité je zlepšení informovanosti pacientů či rodičů pacientů o existenci naší organizace – Pacienti IBD

Více v článku

Vitamin D – hledání konsensu je těžší, než jsme očekávali

Více než rok se pracovní skupina pro dětskou endokrinologii naší odborné společnosti zabývá tvorbou nového doporučení pro podávání vitaminu D dětem. Stávající doporučení spočívá v metodickém pokynu MZ ČR z předlistopadové éry, které se zabydlelo v učebnicích pediatrie, a zní: „Kojencům podáváme vitamin D v dávce 400 IU

Více v článku

Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění a změny v očkování dětí

V průběhu letošního roku by mělo dojít k legislativním změnám, které se dotknou očkování dětí. Dosud čekáme na konečnou úpravu Vyhlášky o očkování, která by měla mít účinnost od 1. 1. 2018 a o které vás budeme informovat. První z přijatých změn je novela zákona ze dne 16. srpna 2017, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, dochází ke změně a doplnění některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů.

Více v článku

Očkování – Evropa nás již začíná následovat

Posloucháme-li argumentaci lidí s alternativním přístupem k očkování jak ve veřejných vyjádřeních, tak u nás v ordinacích, opakovaně slýcháme, jak je stát „zlý“, když vyžaduje povinnost být očkován, jak jinde v Evropě nic takového není a každý že si tam může dělat, co chce... Moje odpověď většinou bývá, že si nelze plést demokracii

Více v článku

Je to na nás – a je vlastně jedno, koho budeme volit

Rychle se blíží parlamentní volby... Musím se přiznat, že jsem z nich vždy dost nesvůj. Vždy s blížícím se termínem se stále intenzivněji zabývám myšlenkou, komu vlastně ten svůj hlas svěřit. Přiznávám, že jsem několikrát zvolil i variantu volby bojkotovat, ale spíše proto, že jsem byl v termínu voleb mimo své bydliště. Bohužel ani ignorování voleb mi nepřineslo dobrý pocit, natož pak všechny dosavadní

Více v článku

Odposlechnuto ve Vrtbovské zahradě

Hosty slavnostního večera k 20. výročí založení OSPDL ČLS JEP jsme oslovili se dvěma otázkami: 1. Co se vám vybaví, když se řekne konec 90. let minulého století, konkrétně rok 1997, kdy vznikla OSPDL ČLS JEP? 2. Jak pohlížíte na odbornost praktických dětských lékařů a na to, co se za těch uplynulých 20 let dokázalo?

Více v článku

Zahajovací slovo slavnostního večera k 20. výročí OSPDL ČLS JEP

Odborná společnost praktických dětských lékařů OSPDL ČLS JEP se 1. září dožila krásného věku 20 let. Na rozdíl od oboru praktického lékařství pro děti a dorost, který letos zemřel ve velmi mladém věku 13 let... OSPDL byla oficiálně přijata do České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně dne 1. 9. 1997. Formálně vznikla na konferenci Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost (SPLDD)

Více v článku

Vakcíny a autismus – nová studie, nové podvody

V září letošního roku zveřejnil Journal of Inorganic Biochemistry výsledky kanadské studie (Shaw et al.) Subcutaneous injections of aluminum at vaccine adjuvant levels activate innate immune genes in mouse brain that are homologous with biomarkers of autism (Podkožní injekce hliníku v množství odpovídající adjuvantům ve vakcínách aktivují vrozené geny v myším mozku, které jsou homologní s indikátory autismu).

Více v článku

Otravy dětí v domácnosti = neváhejte volat TIS!

Dnešní domácnosti jsou hodně chemizované, používají čisticí prostředky s žíravými látkami, proto není divu, že počty dotazů na nehody s těmito přípravky neustále stoupají a tvoří až polovinu všech dotazů týkajících se otrav. O tom, jak je akutně řešit, čeho se vyvarovat a kdy určitě využít na telefonních číslech 224 91 92 93 nebo 224 91 54 02 non-stop konzultací Toxikologického informačního střediska

Více v článku

Také k vám „přiletěl“ syndrom ústa-ruka-noha?

V západočeském regionu nám aktuálně vrtá hlavou výskyt virového onemocnění s kožními a slizničními projevy, tzv. syndrom ústa-ruka-noha. Máme toho opravdu „požehnaně“, zejména v mateřských školách. Mám pocit, že to letos „přiletělo“ z Egypta a Turecka. Také jsem zaznamenala větší výskyt impetiga, a to bylo zase z Chorvatska.

Více v článku

Šance pro nevyléčitelně nemocné děti

Dětskou paliativní péčí se rozumí aktivní komplexní péče o dítě s život limitujícím či život ohrožujícím onemocněním. Je to péče týmová, jejíž nedílnou součástí je nejen složka zdravotní, ale i sociální, psychologická, etická či spirituální. Zahrnuje potřeby nejen nemocného dítěte, ale také celé jeho rodiny.

Více v článku

Očkování – změny v r. 2018

Vyhláška č. 355/2017 Sb., „očkovací vyhláška“, přináší pro nadcházející rok následující Hexavakcína - Hlavní změnou v základním očkování proti záškrtu, tetanu, černému kašli, dětské přenosné obrně, haemofilu influenzae b a virové hepatitidě typu B (tzv. hexava

Více v článku

Sušené batolecí mléko není nebezpečným ani zbytečným luxusem

V říjnovém vydání zveřejnil spotřebitelský časopis dTest článek „Mléko v suchu – Testcsušené batolecí výživy“, ve kterém např. upozorňuje, že průmyslově vyráběná sušená mléka pro děti starší jednoho roku jsou spojena s riziky kontaminace těžkými kovy nebo monochlorpropandioly (MCPD), jež vznikají během zpracování rostlinných

Více v článku

Jak se staví k vitamínu D v Polsku

V roce 2013 prezentovala skupina autorů převážně z Polska, ale také jiných evropských zemí, Izraele a Spojených států amerických, Praktické doporučení k suplementaci vitamínu D a řešení deficitu (vitamínu D) ve střední Evropě – doporučený příjem vitamínu D pro obecnou populaci a skupiny rizikové z nedostatku vitamínu D.

Více v článku

České ambulantní pediatrii chybí základní pokora některých poslanců a kliniků

V roce 2002 začala na evropské úrovni jednání o Primary Care Pediatrics (PCP), tehdy v rámci Confederation European Specialists in Pediatrics (CESP), která byla nejvyšším poradním orgánem Evropské komise pro pediatrii v Evropě. SPLDD ČR a OSPDL ČLS JEP byly již od začátku u všech aktivit nově sílící pediatrické péče v Evropě.

Více v článku

Trápí nás, co trápí vás všechny

Stále přetrvává, tomu odpovídají i aktuální informace, které k nám přicházejí prostřednictvím KHS Hradec Králové, i aktuální informace z Národní referenční laboratoře pro chřipku. Momentálně se zdá, že nemocnost se trochu přesouvá z věkové kategorie předškolních dětí do kategorie dětí školního věku.

Více v článku

Ze zápisníku zástupkyně Moravy a Slezska

Jednání s náměstkem hejtmana pro zdravotnictví MUDr. Martinem Gebauerem (31. 1.) – Probráno odmítání uchazečů o zaměstnání na dětských odděleních – těch lékařů absolventů, kteří se zmíní, že by v budoucnu chtěli pracovat jako PLDD.

Více v článku

V prevenci dětské obezity škola rodinu nezastoupí, potvrdili britští výzkumníci

Nakolik může škola intenzivní edukací v otázkách zdravé výživy spojenou s dalšími psychosociálními a tělovýchovnými opatřeními ovlivnit výskyt obezity mezi žáky, na to se zaměřila britská intervenční studie WAWES (West Midlands Active lifestyle and Healthy Eating in School Children).

Více v článku

Otravy dětí rostlinami: neváhejte volat TIS!

Ačkoli intoxikace rostlinami nejsou tak běžné a nebezpečné jako otravy čisticími prostředky s žíravými látkami, mohou u dětí vést i k vážnějším komplikacím. O tom, jak je akutně řešit, na co si dát pozor a kdy určitě využít na telefonních číslech 224 91 92 93 nebo 224 91 54 02 nonstop konzultací Toxikologického informačního střediska (TIS, www.tis-cz.cz) při Klinice pracovního lékařství

Více v článku

Aktuálně - Změny v očkování

S novým rokem k nám do ordinací přišla další zásadní změna – tentokrát v oblasti očkování. Přinášíme přehled toho nejdůležitějšího. O všech novinkách se můžete dozvědět více, případně dostat odpověď na další dotazy na vzdělávacích akcích. Téma bylo akutně zařazeno na Managementy SPLDD na přelomu podzimu a zimy, nyní pokračuje v Pediatrických akademiích OSPDL, které tradičně začaly v březnu.

Více v článku

Výživa při alergii v rodině

Některým z mnoha alergických onemocnění trpí okolo 20 % dospělých a – co je závažnější – až 30 % dětí. Proto se dnes o existenci, ale i o nemalých rizicích alergického astmatu, alergické rýmy, atopického ekzému i potravinových alergiích otevřeně mluví jako o alergické epidemii 3. tisíciletí.

Více v článku

Zdravotní služby ve školách a školských zařízeních

Dne 5. 2. 2018 se uskutečnilo první jednání Pracovní skupiny MZ ČR pro zajištění zdravotních služeb ve školách a školských zařízeních. Jednání jsem se účastnil jako zástupce Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP, dále byli členy pracovní skupiny jmenováni zástupci České pediatrické společnosti

Více v článku

PLDD a spánková medicína

V Praze proběhlo 28. února 1. fórum pro mezioborovou spolupráci ve spánkové medicíně. Pořádající Česká společnost pro výzkum spánku a spánkovou medicínu (ČSVSSM) přizvala zástupce dalších devíti odborných společností – kardiologické, pneumologické a ftizeologické, neurologické, diabetologické, společnosti ORL a chirurgie hlavy a krku, psychiatrické, obezitologické, praktických dětských lékařů a všeobecného lékařství.

Více v článku

Ministerstvo slibuje reformu primární péče ještě letos – a dětským praktikům podporu návrhu na změnu zákona o vzdělávání

Již tradičně patřil poslední únorový víkend setkání praktických lékařů, praktických lékařů pro děti a dorost a sester. Na 12. kongres primární péče jich do pražského TOP Hotelu přijelo okolo čtrnácti stovek. Během zahájení akce zástupci ministerstva zdravotnictví deklarovali, že reforma primární péče je skutečně jednou z resortních priorit.

Více v článku

Kožní – co jsme se ve škole neučili

Infantilní hemangiomy O současných postupech léčby infantilních hemangiomů (IH) informoval MUDr. Josef Mališ z Kliniky dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol v Praze.

Více v článku

Na co se praktici nejčastěji ptají právníků?

Na programu 12. kongresu primární péče nechyběl ani letos blok s právní problematikou. O čem byl tentokrát? Na otázky redakce Newsletteru odpovídá Mgr. Jakub Uher. Lékaři hodně diskutují o dopadech GDPR (general data protection regulation)

Více v článku

Febrilní křeče – novinky v doporučeních

S platností od počátku roku 2018 vydala Společnost dětské neurologie ČLS JEP nové doporučení k léčbě febrilních křečí u dětí. Toto doporučení přináší mnohé, někdy i překvapivé novinky. Pokusíme se je stručně rekapitulovat.

Více v článku

Kasuistiky (nejen) z primární pediatrické praxe II.

Autoři (Alena Šebková et al.) na konkrétních případech osvětlují problematiku onemocnění dětských pacientů, přičemž zdůrazňují důležitost včasného rozpoznání a zahájení léčby různých onemocnění. V rámci kazuistiky je čtenář obeznámen s anamnézou, vyšetřením a stanovením diagnózy

Více v článku

Čestná členství OSPDL pro doc. Marešovou a dr. Soukupa

V předvečer 12. Kongresu primární péče byla předána čestná členství Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP (OSPDL) z rukou její předsedkyně MUDr. Aleny Šebkové a náměstkyně ministra zdravotnictví MUDr. Aleny Šteflové, Ph.D. Laureáty se stali infekcionistka doc. MUDr. Vilma Marešová, CSc., z Kliniky infekčních, parazitárních a tropických nemocí 2. LF UK a Nemocnice Na Bulovce, a MUDr. Tomáš Soukup, český pediatr působící v Curychu.

Více v článku

Neonatologové již nevyplňují ZOP – co to znamená pro nás a rodiče našich pacientů?

Výbor České neonatologické společnosti ČLS JEP nás prostřednictvím svého předsedy doc. Jiřího Dorta požádal informovat vás o svém rozhodnutí, že na novorozeneckých odděleních nejsou již od 1. ledna tohoto roku vypisovány zdravotní a očkovací průkazy (ZOP). V dopisu se mj. píše, že v diskusi výboru ČNeoS ČLS JEP vyvstala otázka

Více v článku

Zapojte se do průzkumu – pomůžete dětským gynekologům i sobě

Ve stínu podobných starostí o budoucnost specializačního vzdělávání a samotnou existenci oborů se 23. března u příležitosti 12. kongresu primární péče sešli k pracovnímu setkání zástupci OSPDL ČLS JEP (MUDr. Alena Šebková, MUDr. Zdeněk Rytíř, MUDr. Zdeněk Zíma) s představiteli České společnosti gynekologie dětí a dospívajících ČLS JEP

Více v článku

Výběr z jarní konference ECPCP 20.–22. 4. 2018 v Toledu (podrobná zpráva bude uveřejněna v časopisu VOX Pediatriae)

Kromě provozních záležitostí organizace bylo jedním z hlavních témat tradičně postgraduální vzdělávání v primární pediatrické péči (PPP). První část proběhla ve spolupráci se dvěma profesními organizacemi španělské primární péče. Dva mladí lékaři prezentovali své zkušenosti z předatestační přípravy a představili španělský rezidenční program.

Více v článku

Dovede jednání akreditační komise devastaci a degradaci primární dětské péče na samé dno?

V posledním Bulletinu České pediatrické společnosti jsme zaznamenali informaci členům ČPS, že v oblasti vzdělávání budoucích pediatrů je „...největším problémem nedostatek akreditovaných pracovišť PLDD“. Dovolím si s touto informací zásadně nesouhlasit a seznámit vás se skutečnými problémy, které vyplynuly ze zcela iracionálního zrušení našeho oboru.

Více v článku

Stanovisko OSPDL ČLS JEP k revizi registrace léků s mukolytickým účinkem

Státní ústav pro kontrolu léčiv se rozhodl revidovat podmínky registrace léků s mukolytickýmúčinkem. Důvodem je rozhodnutí regulačních agentur několika evropských zemí zpřísnit podmínky užití mukolytik v dětském věku z důvodu množících se hlášení o nežádoucích účincích. V této souvislosti SÚKL požádal Odbornou společnost praktických dětských lékařů ČLS JEP o stanovisko.

Více v článku

Vázne i u vás vzdělávání?

V tuto chvíli se hodně zabýváme (jako ostatně už rok) vývojem vzdělávání v novém jednotném oboru pediatrie. Jak už jistě víte, letos mohla žádat o rezidenční místa jen dětská lůžková zařízení. PLDD to nebylo z nepochopitelných důvodů dovoleno. Dokonce se zdá, že tuto hrubou chybu spáchal snaživý úředník

Více v článku

Sebevražedné myšlenky a suicidání pokusy dětí souvisejí se školním rokem, ukázala americká studie

Roční míra návštěv nemocnice pro sebevražedné myšlenky a suicidální pokusy u dětí ve věku 5 – 17 let vzrostla z 0,66 % v roce 2008 na 1,82 % v roce 2015. K tomuto zjištění dospěl ve své práci tým vedený Dr. Gregorym Plemmonsem z Vanderbilt University Medical Center v Nashvillu. To představuje více než zdvojnásobení všech případů.

Více v článku

Otravám houbami vévodí muchomůrka zelená

Prázdniny klepou na dveře a s nimi i houbařská sezóna, která byla v loňském roce nadmíru úrodná. O tom, jak akutně řešit otravy houbami, na co si dát pozor a kdy určitě využít na telefonních číslech 224 91 92 93 nebo 224 91 54 02 nonstop konzultací Toxikologickéhoinformačního střediska (TIS) při Klinice pracovního lékařství

Více v článku

Syndrom týraného dítěte – o stresujících řešeních bez stresu

I v tomto roce pro vás připravila Odborná společnost praktických dětských lékařů České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně vzdělávací akci na pomezí strukturovaných přednášek a diskusní platformy nazvanou Zdravotnické fórum. Tentokráte jsme zvolili téma syndromu týraného dítěte CAN (child abuse and neglect).

Více v článku

Poprvé o spolupráci praktických lékařů s paliativními týmy

Již 2. června se v Jihlavě uskuteční konference nazvaná „Domácí dětská paliativní péče cestou praktických lékařů ve spolupráci s paliativními týmy“. Jde o první odborné setkání zaměřené výhradně na spolupráci praktických dětských lékařů a mobilních specializovaných paliativních týmů.

Více v článku

Pediatrická Akademie

O vážných věcech pro nevážné puberťáky - i ve vašich ordinacích V měsících březnu a dubnu 2018 proběhl další cyklus Pediatrické akademie, semináře se konaly v sedmi krajských městech po celé České republice, kredity udělovaly ČLK a SPLDD ČR. Na Pediatrickou akademii se celkem přihlásilo 506 účastníků

Více v článku

Poruchy autistického spektra stále hýbou společností

Ano, hýbou – a obecně je to jistě dobře. Rodiče dětí s PAS či dospělí s touto diagnózou nepochybně dosud neměli jednoduchý život, často i proto, že s touto poruchou si mnozí, a to včetně lékařů, neuměli příliš poradit.

Více v článku

Pacienské organizace

Jedním z hlavních mezioborových témat tohoto vydání Newsletteru OSPDL ČLS JEP je familiární hypercholesterolémie, a proto se vám nyní představí i pacientská organizace Diagnóza FH, z. s. Na otázky redakce odpovídá její místopředsedkyně Mgr. Kristýna Čillíková.

Více v článku

Bílkoviny – esenciální živiny

O tom, že jsou bílkoviny jednou z nejdůležitějších živin pro dětský organismus pro zdravý růst a vývoj, není pochyb. Za posledních 10–20 let se ale pohled na chápání významu bílkovin změnil. Je stále více jasné, že zvláště v Prvních 1000 dnech může být nadbytečný přísun bílkovin škodlivý.

Více v článku

Familiární hypercholesterolemie je plíživý zabiják, pomozte ji odhalit včas

Familiární hypercholesterolemie (FH) postihuje přibližně jednoho z 250 jedinců obecné populace. Jedná se tak o nejčastější vrozené metabolické onemocnění vůbec. Neléčení jedinci mohou mít infarkt myokardu ve 3. nebo 4. dekádě života, až v jedné třetině případů s fatálním koncem. Časná a správně vedená léčba přitom dokáže dramaticky zvrátit prognózu pacientů. K včasné diagnóze FH může zásadně přispět praktický lékař pro děti a dorost.

Více v článku

Familiární hypercholesterolémie pohledem pediatra

Poměrně velká část pacientů s diagnózou FH neužívá lékařem nastavenou farmakoterapii pravidelně a má značnou rezervu v dodržovaní dietních opatření. Tento jev je většinou dán souhrnem okolností – zejména životním stylem a návyky celé rodiny, nedostatečnou informovaností či nepochopením důsledků hyperlipidémie a v neposlední řadě pubertou.

Více v článku

Kazuistika FH

Muž JH, narozený v roce 1963, měl poprvé vyšetřený lipidový profil ve věku 18 let v rámci vyšetření rodinných příslušníků jeho starší sestry. Až do roku 2012 kouřil 20 cigaret denně. Měří 167 cm a hmotnost mu vzrostla v průběhu 23 let z 62 kg na 70 kg v roce 2017 (BMI z 22 na 25). Léčit se začal až v roce 1994

Více v článku

Moderní léčba dyslipidemií včetně FH

Farmakologická léčba dyslipidemie je na místě, když pacient při nefarmakolgické léčbě nedosahuje cílových hodnot LDL-cholesterolu pro příslušnou kategorii rizika dle tabulek SCORE. Pacienti s FH jsou vždy minimálně vysoce rizikoví (platí pro ně tedy cílová hodnota LDL-c < 2,5 mmol/l), při přítomnosti dalších rizikových faktorů nebo ve věku nad 40 let pak velmi vysoce rizikoví (cílová hodnota LDL-c < 1,8 mmol/l)

Více v článku

Co je projekt MedPed?

V České republice běží již od roku 1998 projekt MedPed, který se soustředí na včasnou diagnostiku familiární hypercholesterolemie (FH) s cílem zahájit léčbu co nejdříve, a snížit tak u postižených jedinců riziko předčasné klinické manifestace ischemické choroby srdeční a předčasného úmrtí.

Více v článku

Primární péče o termický úraz v dětském věku

Popáleninový úraz – zvláště u dětí – nelze podceňovat. I přes zdánlivě malý rozsah, ale s přihlédnutím k lokalizaci, hloubce, věku a mechanismu úrazu se může jednat o úraz velmi těžký, s komplikovanou celkovou a chirurgickou léčbou a trvalými následky.

Více v článku

Současná léčba srdečního selhání u dětí

Srdeční selhání je definováno jako postižení struktury nebo funkce srdce, při kterém i navzdory jeho dostatečnému plnění dochází k neadekvátní perfuzi orgánů. V širším kontextu jde o klinický a patofyziologický syndrom, jenž je charakterizován typickými symptomy a doprovázen oběhovými, neurohumorálními a molekulárními abnormalitami.

Více v článku

Radionuklidové vyšetřovací metody v pediatrii

Mnoho radionuklidových metod v pediatrii má již své pevné místo v nejrůznějších diagnostických a léčebných algoritmech. V současnosti se scintigrafie u dětí využívá především v nefrologii a urologii – zahrnuje více než polovinu všech radionuklidových vyšetření –, kde přináší důležité informace o funkci ledvin a vývodných močových cest.

Více v článku

Krvácení v přednemocniční péči

I při řešení krvácení je – tak jako při kterémkoli jiném poskytování pomoci – zásadní myslet na vlastní nebezpečí. Hemoragie, jejichž příčinou je porušení cévní stěny z nejrůznějších důvodů, mohou být být žilní, tepenné, vlásečnicové či kombinované.

Více v článku

Proč očkovat chlapce proti HPV?

Očkování obecně je doménou především praktických lékařů pro děti a dorost. Je naším dennodenním chlebem. V poslední době je také tématem, které nám přináší největší starosti, nejvíce práce, jež ale často, bohužel, zdá se býti marnou. O to více mne těší, že se očkováním vážně začal zabývat – a podporovat ho – současný ministr zdravotnictví Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch.

Více v článku

Zdravotnické fórum: syndrom CAN

V sobotu 9. června se v pražském Paspově sále uskutečnilo další ze Zdravotnických fór pořádaných OSPDL ČLS JEP. Téma diskusního mezioborového setkání bylo tentokrát obzvláště závažné a bohužel i aktuální – syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte neboli syndrom CAN (Child Abuse and Neglect).

Více v článku

Pro prevenci špatného zacházení s dětmi

Ministerstvo zdravotnictví se rozhodlo v návaznosti na některé předešlé projekty preventivního charakteru vytvořit pracovní skupinu k řešení násilí a špatného zacházení s dětmi. Naše odborná společnost byla požádána o spolupráci a do skupiny delegovala kolegyni Hromádkovou a mne. Vedle OSPDL ČLS JEP jsou mezi členy pracovní skupiny zástupci Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost

Více v článku

Novinky ve spánkové medicíně

Jak jsme již dříve informovali, navázala naše odborná společnost spolupráci s Českou společností pro výzkum spánku a spánkovou medicínu. Na předešlé setkání byla delegována MUDr. Jana Tomčalová a první setkání se spánkovou medicínou bylo více než zajímavé.

Více v článku

Jak s rezidenčními místy v roce 2018

Po zrušení oboru praktické lékařství pro děti a dorost v polovině roku 2017 se akreditované ordinace PLDD dostaly do zvláštního postavení. Příprava nového oboru pediatrie (prosím, neplést si s někdejším odborem pediatrie podle vyhlášky č. 77/1981 Sb.) nahrazujícího předešlé obory dětské lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost se vinou otálení některých ministerských úředníků stále protahuje.

Více v článku