Mimořádná opatření MZ ČR a vlády ČR

Postupy plošného testování a testování ve firmách - prezentace

Aktuálně - 22.2.2021
• Od 23.2.2021 je nařízeno vystavovat certifikáty osobám s dokončeným očkováním proti nemoci COVID - plný text
• Od 25.2.2021 je nařízeno používat ve veřejných prostorách respirátor třídy FFP2 - plný text
• Od 1.3.2021 karanténa kontaktů a izolace se prodlužuje na 14 dní, karanténa kontaktů ve společné domácnosti se prodlužuje na 21 dní, s výjimkou osob očkovaných, nebo po 90 dnů od prodělané nemoci COVID-19. Zmiňované prokázání skutečností lékařskou zprávou se vztahuje VÝHRADNĚ k rozhodnutí o karanténě, vyžádání zprávy jiným subjektem než lékařem či KHS nemá oporu v zákoně!! - plný text

• Od 22.10.2020 je omezen pohyb osob. Jsou povoleny jen cesty do práce, za rodinou, na nákup, k lékaři a do přírody. Venku se společně mohou pohybovat maximálně 2 osoby s rouškou, s výjimkou členů domácnosti. Zavřeny jsou obchody, mimo potravin, drogerií, aj.

Pozor! - Usnesení vlády č.1049 o možnosti odkladu periodických prohlídek se týká pouze vyhlášky č.79/2013Sb. o pracovně právních vztazích. Na provádění preventivní péče v ordinacích PLDD se nic nemění. Připomínáme potřebu důsledného rozlišení ordinačních hodin pro nemocné a zdravé děti a důsledné dodržování zvýšených hygienických opatření.

Ke dni 12.10.2020 vláda nařízením ruší všechny sportovní i společenské akce. Uzavřeny veškeré kulturní instituce. VŠ a SŠ distanční výuka, 2.stupeň ZŠ střídání ve škole. Vnější sportoviště pro nejvíce 20 osob.Úrady omezeny na 2 dny v týdnu.
Ke dni 9.10.2020 vláda zakazuje provoz sportovišť, bazénlů, ZOO, zájmových a rekreačních kroužků. Restaurace zavírají ve 20:00, u stolu nejvíše 4 osoby. V obchodních centrech se mohou společně stravovat nejvýše 2 osoby, wifi vypnutá.

Zpět na CoVID-19, Hlavní stranu, Dokumenty, Souhrnné informace, Algoritmy

 Ministerstvo zdravotnictví vydalo mimořádné opatření platné od 16.3.2020, kterým nařizuje VPL a PLDD provádět kontrolní odběry před ukončením karantény osob v kontaktu s COVID pozitivními osobami. Plné znění zde, a znění novelizace umožňující provedení testu podle rozhodnutí lékaře zde.
Současně je nařízeno ke všem vyšetřením a předávání výsledků používat výhradně prostředí UZIS - plné znění zde
SPLDD doporučuje: 
• nařízené testování osob před ukončením karantény zařadili organizačně na samý konec ordinační doby,
• zajistili, aby se osoby v karanténě přicházející na nařízené testy ani v čekárně ani v ordinaci (ani v jiných prostorách ZZ) nesetkaly s jinými pacienty ani jinými osobami,strana 2 z 2
• prováděli RT dle nařízení MZ ČR pouze v případě, kdy stát zajistí vybavení ordinací PLDD testovacími sadami a současně i OOP v rozsahu uvedeném dále,
• při provádění odběrů a testů používali důsledně všechny doporučené OOP, tedy nejméně respirátor FFP2 nebo vyšší, ochranný štít nebo brýle, jednorázové oblečení a jednorázové rukavice v souladu s protiepidemickými opatřeními,
• po skončení ordinační doby po provedení nařízených testů zajistili odpovídající dezinfekci všech prostor ordinace a likvidaci infekčního odpadu.

Zpět na CoVID-19, Hlavní stranu, Dokumenty

 Ministerstvo zdravotnictví vydalo mimořádné opatření platné od 24.3.2020 do 1.4.2020 - prodlužuje zákaz volného pohybu osob, nařizuje omezit pohyb na veřejných místech, omezit kontakty s jinými osobami, pobývat na veřejných místech nejvýše v počtu dvou osob, zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně 2 metry. Plné znění zde.

 Od 22.3.2020 je zakázáno předepisovat léčivý přípravek  Plaquenil všem lékařům s výjimkou lékařů specializací alergologie,  dermatovenerologie, infekční lékařství nebo revmatologie. Nevztahuje se na lůžkovou péči o pacienty  s onemocněním COVID-19. Plné znění zde
Přípravek jeví jako potenciálně  účinný pro léčbu onemocnění COVID-19.

Zpět na CoVID-19, Hlavní stranu, Dokumenty

 Dne 20.3.2020
MZ ČR vydalo Mimořádné opatření - plný text zde pro organizaci a provádění karantény u zdravotnických pracovníků
   Upravuje postupy zdravotnických pracovníků během epidemie COVID-19 následovně:
1) nařizuje povinnost zdravotníků hlásit zaměstnavateli nechráněný přímý kontakt s osobou COVID pozitivní
2) povinnost provozovatele ZZ rozhodnout zda pracovník je pro provoz ZZ postradatelný - pak informuje KHS a pracovníku je nařízena karantena 14 dní.
3) Pokud je pracovník s nechráněným kontaktem nepostradatelný pro provoz ZZ karantena se nanařizuje, a pokračuje v práci za zpřísněných podmínek
4) Karanténa se nařizuje pracovníkum podle bodu 3 v případě klinických projevů nemoci, nebo pozitivním testu na COVID-19
5) Provozovateli ZZ se nařizuje umožnit pracovníkům podle bodu 3, zajistit zpřísněné podmínky pro práci - respirátor bez ventilu jeden na 8 hodin, maximální omezení kontaktu s ostatními zdravotníky, kontrola teploty a opakované testování
6) Nařízení se vztahuje i na OSVČ a podobné

Zpět na CoVID-19, Hlavní stranu, Dokumenty

 Dne 19.3.2020
MZ ČR vydalo upřesňující informaci k testování pacientů na onemocnění COVID-19 -
→ doporučení pro VPL / PLDD
informace k testování
→ Algoritmus
nastavení systému
Algoritmus pro odběrová místa
→ Algoritmus pro call centrum 1212

  Dne 15.3.2020
Vláda uložila po dobu platnosti nouzového stavu pracovní povinnost žákům a studentům 5.a 6.ročníku studijního programu všeobecné lékařství na LF a studentům posledních ročníků vybraných studijních programů či oborů (sestry) – https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/220pdf.pdf.
Dále vláda zakázala s účinností od 16. března 2020 čerpání dovolené po dobu nouzového stavu všem zdravotníkům - viz https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/216.pdf.

Nahoru, zpět na CoVID-19, Hlavní stranu, Dokumenty

Chronologicky další vybraná opatření Vlády ČR a MZČR: 
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví - k zajištění lůžek, personálních kapacit a stanovení hygienicko-epidemiologických opatření
(Usnesení č. 258 ze dne 19. března 2020)
Opatření o zákazu pobytu mimo bydliště bez ochranných prostředků ,omezení pohybu (Usnesení č. 247 ze dne 18. března 2020)
Opatření o zákazu přijímání nových pacientů do zařízení lázeňské léčebně rehabilitační péče (Usnesení č. 252 ze dne 18. března 2020)
Opatření o zákazu volného pohybu osob na území celé České republiky (Usnesení č. 215 ze dne 15. března 2020)
- od 16. března 2020 od 0.00 do 24. března 2020 do 6.00 je zakázán volný pohyb osob na území České republiky s výjimkou cest do zaměstnání, do zdravotnických zařízení, za rodinou a dalších nezbytných cest.
Opatření o zákazu čerpání dovolené během nouzového stavu pro pracovníky ve zdravotnictví (Usnesení č. 216 ze dne 15. března 2020)
Opatření o zajištění školských zařízení pro děti ve věku od 3 do 10 let v případě potřeby (Usnesení č. 219 ze dne 15. března 2020)
Zajištění poskytování zdravotních služeb a zajištění činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví po dobu trvání nouzového stavu
(Usnesení č. 220 ze dne 15. března 2020)
Výjimky ze zákazu maloobchodního prodeje a opatření k posouzení zdravotní způsobilosti (Usnesení č. 214 ze dne 15. března 2020 )
Zákaz maloobchodního prodeje a služeb (Usnesení č. 211 ze dne 14. března 2020)
- od soboty 14. března 2020 od 6.00 hodin do 24. března 2020 do 6.00 hodin se uzavírají veškeré obchody s výjimkou prodejen potravin, hygienického a drogistického zboží, lékáren a výdejen zdravotnických prostředků, paliv a pohonných hmot a dalších a prodeje přes internet a dalšími vzdálenými prostředky.

 ● Opatření o zákazu vstupu cizinců a výjezdu občanů České republiky do zahraničí (Usnesení č. 203 ze dne 13. března 2020)
Opatření o zákazu vstupu do ČR a cestování do rizikových zemí (Usnesení č. 198 ze dne 12. března 2020)
Opatření o zákazu pořádání kulturních, sportovních a dalších akcí s účastí nad 30 osob (Usnesení č. 199 ze dne 12. března 2020)
Opatření o zákazu školní docházky, vzdělávacích a volnočasových aktivit ve školství (Usnesení č. 201 ze dne 12. března 2020)
 ● Vláda vyhlásila pro území ČR nouzový stav na dobu od 14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů. odkaz na vlada.cz
- Usnesení vlády k vyhlášení nouzového stavu (Usnesení číslo 194 ze dne 12. března 2020)

Zpět na CoVID-19, Hlavní stranu, Dokumenty