rizikové chování

Manuál krátké intervence v oblasti návykových látek
v praxi praktického lékaře pro děti a dorost

Po sedmi letech přistupujeme k další inovaci „Manuálu“, která má být předstupněm širšího zavedení screeningu a krátké intervence v oblasti návykových látek (NL) do praxe praktických lékařů pro děti a dorost (PLDD).

Na čem nyní záleží, aby implementace byla úspěšná?
1. Na schopnosti praktických lékařů přiměřeně, přátelsky a často i důvěrně hovořit s dospívajícími
o citlivém tématu NL.
2. Na možnosti a ochotě upravit prostředí a atmosféru ordinace PLDD takovému pohovoru.
3. Na praktickém ovládání screeningu a krátké intervence.
4. Na připravenosti PLDD správně argumentovat škodlivost zneužívání NL.
5. Na ochotě a schopnosti harmonizovat postupy prevence v této oblasti na úrovni regionu i s ostatními jejími složkami (školství, protidrogový koordinátor, pracoviště nespecifické i specifické terapie, sociální péče).
V přípravě implementace musíme a chceme vám, praktickým lékařům pro děti a dorost, aktivně pomáhat. Kromě současné inovace „Manuálu“ probíráme metodu screeningu a krátké intervence v povinném předatestačním specializačním kursu. V roce 2017 jsme pro vás připravili také e-learningový kurs, který je zdrojem informací, názorných ukázek, situací i testů z této oblasti. Jeho absolvování by mohlo přispět i k prověření znalostí jednotlivých PLDD před započetím provádění této metody.

Předkládaný manuál reprezentuje jednu z možných „evidence-based“ metod práce s cílovou skupinou. Screening a krátká intervence je součástí celkové strategie prevence zneužívání NL u naší mládeže. Ta by měla jít napříč celou naší společností a obsahovat jak podporující, tak i částečně represivní opatření. K těm represivním patří určitě důslednější zachovávání zákonného zákazu prodeje alkoholických nápojů i tabáku dospívajícím, větší postihy za zneužívání návykových látek v souvislosti se silničním provozem, důslednost v řešení této problematiky ve školském prostředí.

Naše metoda je podporující, přátelská a individuální. Obsahuje i důležitý primárně preventivní aspekt (ujištění dospívajícího, který návykové látky nebere, že zvolil správnou, zdravou, pro něj prospěšnou cestu. To může být někdy rozhodujícím momentem, aby návykovou látku nadále, i přes již probíhající tlak vrstevníků, nebral).

Přeji vám i sobě, aby se s inovovaným „Manuálem“ dobře pracovalo, abychom přispěli k implementaci metody screeningu a krátké intervence, a tím se podíleli na snižování rizik, která NL u mladých lidí způsobují.

MUDr. Pavel Kabíček, CSc.