Domácí umělá plicní ventilace

           20. února 2020
Domácí umělá plicní ventilace se využívá u pacientů odkázaných na umělou plicní ventilaci, jejichž zdravotní stav je přitom stabilizovaný, a nelze očekávat jeho rychlé změny. Jedná se o péči v domácím prostředí navazující na následnou (dlouhodobou) intenzivní péči. Péči indikuje intenzivista. Zajištění péče je na certifikovaném poskytovateli domácí péče, přičemž vedení léčby dále náleží specialistovi v intenzivní péči. Koordinační úloha, a "běžná" lékařská péče nesouvisející s DUPV je doménou praktického lékaře či praktického lékaře pro děti a dorost.
Spektrum pacientů: 
• pacient, který prodělal akutní onemocnění nebo úraz s následnou nutností umělé plicní ventilace (UPV), u kterého selhaly pokusy o odvykání od UPV v NIP (dospělí), resp. v akutní lůžkové intenzivní péči (děti), a je předpoklad nutnosti dlouhodobé či trvalé ventilační podpory
• pacient s onemocněním, jehož přirozený vývoj směřuje k předpokládané dlouhodobé závislosti na UPV v následujících 3 měsících
• pacient, u něhož DUPV povede ke zlepšení kvality života a/nebo prodloužení přežití
Podmínky uskutečnění DUPV: 
• rodinná, bytová a sociální situace umožňuje poskytování DUPV
• pacient (zákonný zástupce) a osoby žijící ve společné domácnosti, poskytovatel domácí zdravotní péče a dalších poskytovatelé, kteří budou poskytovat související zdravotní služby, s DUPV souhlasí
• registrující všeobecný praktický lékař nebo praktický lékař pro děti a dorost byl seznámen s realizací DUPV u svého registrovaného pacienta
Zdravotní kriteria: 
• zajištění dýchacích cest tracheostomií
• stabilita výměny plynů v plicích při úplné nebo částečné závislosti na UPV bez nutnosti jiné kontinuální monitorace než SpO2
• hemodynamická stabilita bez nutnosti kontinuální i.v. medikace a kontinuální monitorace
• stabilita vnitřního prostředí bez nutnosti kontinuální i.v. medikace a denních laboratorních kontrol (s výjimkou glykémie)
• u pacientů s nedostatečným příjmem per os zajištění adekvátního umělého přístupu k podávání výživy a medikace (PEG, NGS, NJS, dlouhodobý i.v. vstup apod.)
• doporučeno instrumentální zajištění derivace moči (PMK, epicystostomie)
Úloha PLDD: 
• souhlas s realizací DUPV
• indikace pravidelných konziliárních vyšetření intenzivistou či sestrou se specializací ARIP
• indikace domácí péče
• indikace nepravidelné péče intenzivisty (sestry)
• běžná péče PLDD
Domácí péče nebo pracovistě intenzivní medicíny zajišťují: 
• podání žádosti o schválení DUPV
• technické zajištění DUPV, vč. zapůjčení ventilátoru
• zajištění certifikované domácí péče
• specializovanou péči o ventilovaného pacienta

Příloha:
Doporučený postup péče o pacienty na DUPV
Metodika DUPV
Žádost o DUPV
Řešení naléhavých stavů
Certifikovaní poskytovatelé péče 

Zpět na dokumenty.