Metodika k provádění pravidelného očkování proti tuberkulóze (TBC) v ČR  

V Praze dne 6. března 2012  
                  
            Ke sjednocení postupu při pravidelném očkování proti TBC prováděného podle platné legislativy pro tzv. rizikové skupiny pojištěnců (selektivní BCG vakcinace) připravilo Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ČR, Svazem zdravotních pojišťoven ČR, Českou pneumologickou a ftizelogickou společností ČLS JEP a Národní jednotkou dohledu nad TBC v ČR níže uvedenou metodiku. Očkování proti TBC (selektivní BCG vakcinace) patří mezi pravidelná očkování hrazená z veřejného zdravotního pojištění prováděná podle § 30 odst. 2 písm. a) a § 17 odst. 2 (do 31. 3. 2012 – odst. 3) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s  vyhláškou č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů.

V praxi to znamená, že:
Ø  Selektivní BCG vakcinace se provádí u dětí v riziku nákazy TBC, specifikovaném shora citovanou vyhláškou. Zpravidla do jednoho měsíce po převzetí dítěte do péče registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost jsou děti indikované podle výše uvedené vyhlášky k provedení selektivní BCG vakcinace odesílány na pracoviště kalmetizace, kde se očkování provádí.
Ø  Selektivní BCG vakcinace je hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění a je vykazována kódem 02105 bez vykázání přípravku – očkovací látky.
Ø  Očkovací látku dodává distributor bez finanční účasti poskytovatele, vakcína je hrazena zdravotními pojišťovnami přímo distributorovi.
Ø  Bližší podmínky provádění, vykazování a ostatní činnosti související s tímto druhem povinného očkování se provádí v souladu s „Metodikou provádění pravidelného očkování v roce 2012 a 2013“; tato metodika určená pro potřeby praktických lékařů a praktických lékařů pro děti a dorost při provádění pravidelného očkování se použije i pro potřeby pracovišť kalmetizace, která provádějí pravidelná očkování proti TBC u tzv. rizikových skupin pojištěnců.
Metodika je dostupná na webu: www.szpcr.cz; www.distribucevakcin.cz.

V ostatních medicínsky neindikovaných případech, kdy zákonný zástupce dítěte žádá jeho očkování proti TBC, hradí náklady (aplikaci a vakcínu) spojené s tímto očkováním zákonný zástupce dítěte.  

    Seznam kalmetizačních stanic je dostupný na stránkách ČPFS ČLS J.E.P. ke stažení zde  

       Níže naleznete vzory informovaných souhlasů pro rodiče dětí před provedním BCG vakcinace . Vzory těchto dokumentů by měly napomoci řešit situaci, kdy některá kalmetizační pracoviště neprovádějí očkování rizikových skupin dětí ihned po odeslání pediatrem a odkládají tuto vakcinaci. Stejně tak vzor informovaného souhlasu pro případné zájemce o toto očkování, podávává také informaci o možných reakcích a nutnosti odložení dalšího očkování od provedené BCG vakcinace.
Informace a informovaný souhlas s dobrovolnou BCG vakcinací / pdf - 53.43 KB
Informace o povinné BCG vakcinaci / pdf - 37.68 KB  

Zpět na dokumenty.