Novela vyhlášky o očkování od 1.11.2010      

1. Prosinec 2010                                
Po dlouhých diskusích vstoupila v platnost novela vyhlášky o očkování (vyhláška č. 537/2006 Sb. po poslední novelizaci vyhláškou č. 299/2010 Sb.). To, že bude vydána tak rychle, skutečně nikdo nepředpokládal a po nekomplikovaném projednání v legislativní radě vlády byla vyhláška obratem vydána ve věstníku.  Společnými silami chceme napomoci zdárné realizaci, která vždy v prvním měsíci nabytí účinnosti bývá zatížena nutností vydání metodických pokynů, objevují se nové otázky v souvislosti s praktickou realizací. V tomto čísle naleznete celý text vyhlášky i s dotazníkem pro případné využití. Dále uvádíme následující informace a pokyny pro praktickou realizaci novely:
Od 1.11.2010 se ruší plošné očkování proti TBC u novorozenců. Týká se dětí, propouštěných z porodnice po datu nabytí účinnosti vyhlášky, případně narozených po tomto datu. U těchto dětí je v souvislosti s rozhodováním zda očkovat nebo ne, postupováno již v souladu s touto vyhláškou včetně vyplnění přiloženého dotazníku a jeho založení do zdravotní dokumentace (z porodnice předává neonatolog). Výsledné posouzení se týká stanovení rizika a pouze odpověď ANO je pro toto riziko rozhodující a výsledek je potom označen jako ANO, tedy dítě má indikace v souladu s vyhláškou. Pracoviště kalmetizace dostává již z porodnice o tomto dítěti informaci, je tedy zajištěno, že bude kontaktováno v případě, že se nedostaví. Takovéto dítě je třeba chápat jako dítě v riziku a je-li možné bez zbytečného odkladu předat na kalmetizaci (dle textu vyhlášky zpravidla do 1 měsíce), kde dle posouzení míry rizika přpadně dojde k očkování. Informace o provedeném očkování musí být zaznamenána do očkovacího průkazu a případné další informace předány zprávou registrujícímu PLDD. Aby nedocházelo k problémům v komunikaci a pro sjednocení praktických stránek vlastní realizace vyhlášky budou pokyny pro kalmetizační centra projednány na zasedání výboru pneumoftizeologické společnosti. O těchto závěrech Vás budeme dále informovat. Kalmetizované dítě bude dále očkováno hexavakcínou od 13. týdne, vždy po zhojení kalmetizační jizvy a nejdříve vždy 12 týdnů od provedené kalmetizace. Nekalmetizované děti mohou být v souladu s novelou vyhlášky o očkování vakcinované hexavakcínou již od 9. týdne (2 měsíce). Včasným zahájením očkování může být tedy ochrana dítěte především proti pertusi, jejíž riziko stoupá, navozena podstatně dříve. Současně se tak očkování v ČR přiblížilo většině evropských zemí, kde se také používá schéma 2,3,4 měsíce.
Očkování proti pneumokokovým nákazám bude i nadále probíhat v souladu s dikcí zákona č. 48 od 3. měsíce. OSPDL ale předala na MZČR návrh novely tohoto zákona:
V paragrafu, který se týká očkování proti TBC zrušit text, který říká, že je hrazeno u všech novorozenců a ponechat pouze u rizikových v souladu s platnou vyhláškou, zrušit hrazení v případě přeočkování proti TBC.
U očkování proti pneumokokovým infekcím hradit, pokud 3 dávky očkovací látky byly aplikovány do sedmého měsíce věku pojištěnce; hrazená péče zahrnuje i přeočkování. Záměrně odstraněn začátek textu ( dříve obsahoval, že musí být zahájeno od 3. měsíce,) aby bylo možné zahájit očkování i dříve po zrušení BCG. Je ponecháno do 7 měsíce 3 dávky proto, aby bylo jasné, že se jedná o schéma 3 +1 dávka. Přeočkování ponechat bez úpravy textu, že až ve druhém roce, protože první dávku přeočkování je možné podat již od 11. měsíce, což není druhý rok.
Dále doplnit větu, že hrazeno je očkování "proti pneumokokovým nákazám v souladu s bodem 5. vznikne-li pojištěnci nárok na toto očkování a jsou-li závažné zdravotní důvody pro jeho pozdější podání."
V případě, že by novela nebyla v co nejkratší době přijata, pokusíme se dopisem oslovit jednotlivé ZP, aby bylo možné i očkování proti pneumokokům zahájit dříve.
Pro případy dětí, dosud neočkovaných proti BCG, ale kterých se ještě netýká novela vyhlášky doporučujeme:
Pro děti narozené před datem účinnosti platila původní vyhláška, to je tedy situace kdy se bude postupovat individuálně. Tyto děti na kalmetizeci odesílá PLDD, protože kalmetizační centra zpravidla nemají vždy o těchto dětech informace ( nedonošené propuštěné jako nekalmetizovné apod.). PLDD by měl vždy zvážit benefit tohoto očkování s ohledem na odborná doporučení, která vyústila až plošným zrušením vakcinace. Pro tyto děti neplatí ještě ani dotazník ( vyplňují pouze neonatologická odd. nebo PLDD u porodů doma), ale indikace by byly podobné. K řešení těchto případů se vyjádří take výbor pneumoftizeologické společnosti.     

Zpět na dokumenty.