Informace o změně financování očkovacích látek pro povinná (pravidelná) očkování      

18. Říjen 2011
                     Na základě schválené novely zákona č. 48/1997 Sb. se mění od 1.1.2012 financování očkovacích látek pro povinná očkování. Nově by tyto očkovací látky měly hradit zdravotní pojišťovny.Od začátku jednání na toto téma jsme doporučovali, aby tyto očkovací látky byly i do budoucna zdarma dostupné pro všechny ordinace PLDD, tedy aby změnou financování nedošlo k jakémukoliv ovlivnění dostupnosti s důsledky na proočkovanost dětské populace. Je třeba si uvědomit, že povinné očkování zahrnuje i očkovací látky používané v menším počtu a někdy jen ve zcela vyjimečných situacích, i tady ale musí být garantovaná dostupnost bez ohledu na zdravotní pojišťovnu očkovaného dítěte. Stejně tak je důležité, aby běžně používané očkovací látky byly včas v požadovaném množství objednané (dříve státem, nově zdravotními pojišťovnami) a nedocházelo tak k výpadkům v distribuci. Dostupnost pro každého lékaře je u povinného očkování nezbytnou podmínkou.
Výsledkem posledního jednání ze dne 14.10.2011 je rámcová dohoda mezi účastníky této schůzky ( další materiály z tohoto jednání budou zveřejňovány postupně na našich stránkách www.detskylekar.cz ) o způsobu distribuce, dostupnosti vakcín do ordinací bez nutnosti nákupu, vlastnictví očkovacích látek. Dalšími kroky má být specifikace požadavků na výběr distribuce, zadávací dokumentace pro vypsání výběrového resp. poptávkového řízení a následně také diskuse se zdravotními pojišťovnami na téma jednotný samostatný dodatek na téma očkování se specifikací způsobu evidence a vykazování.
Uvádím tedy zatím alespoň zásadní diskutované principy:
Zadání pro výběr očkovacích látek pro pravidelná (ale i zvláštní a mimořádná) očkování provádí na základě novely zákona č. 258/2000 Sb. stát  na základě doporučení Národní imunizační komise a to  formou sdělení ve Sbírce zákonů. Národní imunizační komise na svém zasedání 2.9.2011 definovala antigenní složení a kombinace používaných očkovacích látek na další rok, tedy stanovila rozsah na základě kterého bude vypsáno zdravotními pojišťovnami výběrové (poptávkové) řízení.
         Očkovací látky pro povinná očkování budou zdarma distribuovány do ordinací PLDD, hrazeny zdravotními pojišťovnami distributorovi, PLDD budou aplikované dávky vykazovat zdravotním pojišťovnám a ty budou mít možnost evidovat celkové počty vyočkovaných dávek. Předpokládá se, že v předem definovaných intervalech maximálně 2x ročně by měly zdravotní pojišťovny obdržet od PLDD informaci týkají se skladových zásob pro kontrolu spotřebovaných vakcín. Náležitosti týkající se této evidence a jejího rozsahu včetně podmínek, to vše bude teprve předmětem dalších jednání a bude specifikováno v samostatných dodatcích uzavřených s jednotlivými pojišťovnami. Právě dohoda nad textem bude důležitým faktorem pro správné a bezproblémové fungování nového systému.  
           Majitelem vakcín pro povinná očkování bude až do doby jejich aplikace distributor. Tuto situaci bude řešit smlouva uzavřená mezi ZP a distributorem, který bude v řádném výběrovém řízení vybrán. Následně pak samostatné dodatky mezi ZP a praxemi PLDD upraví náležitosti této spolupráce a dle informací MZČR nebude tedy nutné uzavírat s distributorem samostané smlouvy.            Ze státního rozpočtu se dále budou hradit očkovací látky pro zvláštní a mimořádná očkování a očkovací látky pro pravidelná očkování fyzických osob, které nejsou pojištěnci podle zákona č. 48/1997 Sb.
           Změna financování by měla umožnit částečnou úhradu vakcín používaných na žádost rodičů jako alternativa dostupných očkovacích látek pro povinná očkování jedná-li se o rozšíření spektra poskytované ochrany (Priorix x Priorix Tetra a další).
  

Zpět na dokumenty.