Screening sluchu novorozenců

Pro zajištění jednotného provádění screeningu byl vydán v roce 2012 metodický pokyn MZ. U fyziologických novorozenců se provádí mezi 2.–3. dnem (resp. 2.–4. dnem) života, ještě během pobytu na novorozeneckém oddělení. Vyšetření provádí zdravotní sestra pomocí přístroje k vyšetření otoakustických emisí  (TEOAE). Podmínkou vyšetření je alespoň krátkodobý klid novorozence a klidné tiché prostředí (místnost). U patologických novorozenců se vyšetření provádí po stabilizaci klinického stavu (u nedonošených v korigovaném věku), mělo by však být provedeno před propuštěním do péče praktického lékaře pro děti a dorost. Výsledek se zapisuje do propouštěcí zprávy z porodnice (porodopisu), minimálně v případě nepřítomnosti otoakustických emisí (negativní výsledek screeningu).
Novorozenec s nevýbavnými emisemi jedno- či oboustranně (nebo u něhož nebylo vyšetření provedeno), je odeslán v rámci doporučení při propuštění z porodnice k rescreeningu (primárnímu screeningu) na ORL pracoviště příslušné podle porodnice nebo výjimečně podle místa bydliště rodiny. Rescreening by měl proběhnout nejpozději do 3 měsíců věku novorozence.
Pokud ani v rámci rescreeningu není jednoznačně vyloučena sluchová vada, je novorozenec předán na příslušné regionální (krajské) pedoaudiologické pracoviště. Zde by měla být případná vada sluchu dořešena do 6 měsíců věku dítěte – typ a tíže vady, etiologie, a další postup. Dalším postupem se rozumí u nedoslýchavosti chirurgická nebo sluchadlová korekce, u hluchoty kochleární implantace.
Desatero pro screening sluchu novorozenců České společnosti ORL a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP přikládáme ZDE.‍

Screening sluchu dětí v 5 letech

S platností od 1.ledna 2019 vydalo Ministerstvo zdravotnictví ČR metodický pokyn k provádění screeningu sluchu u dětí ve věku 5 let. Vyšetřování sluchu bylo navrženo pro záchyt nedoslýchavosti u dětí před zahájením školní docházky.
Úlohou praktického lékaře pro děti a dorost je informovat rodiče (zákonné zástupce dětí) při preventivní prohlídce v 5 letech o možnosti vyšetření sluchu. Forma sdělení přitom není nijak stanovena. V žádném případě nevystavujeme doporučení ani poukaz k vyšetření.
Vyšetření se provádí na ORL nebo foniatrickém pracovišti, a zahrnuje anamnesu, otoskopické vyšetření a tónovou audiometrii. O výsledku vyšetření vyhotoví provádějící lékař zprávu a výsledek zaznamená do Zdravotního průkazu dítěte. Pokud výsledek není normální, navrhne a zajistí vyšetřující další diagnostiku a následně terapeutický postup.
Desatero pro screening sluchu pětiletých dětí České společnosti ORL a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP přikládáme ZDE.
Plné znění metodického pokynu. / metodika
Na svých internetových stránkách zveřejnila Česká společnost ORL a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP seznam pracovišt, provádějících scr. vyšetření sluchu pětiletých dětí / zde.
Informační leták ke stažení do čekárny vaší ordinace ve velikosti A4 nebo A3 . Více informací na webu ORL společnosti.

Krajští koordinátoři screeningu sluchu novorozenců
Pro úplnost dodáváme informaci, že Česká společnost ORL a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP jmenovala v prosinci 2018 krajské koordinátory screeningu sluchu novorozenců, mezi jejichž úkoly patří organizovat screening sluchu novorozenců v kraji ve spolupráci s neonatology, kteří zajišťují screening sluchu, a ORL lékaři nebo foniatry, kteří zajišťují rescreening sluchu.  
Krajský koordinátor je odpovědný za fungování screeningového systému v oblasti své působnosti, a každoročně zasílá jeho výsledky screeningovým a rescreeningovým pracovištím v daném regionu.
Výsledky screeningového systému jsou zasílány krajskými koordinátory ze všech regionálních center každoročně celostátnímu koordinátorovi screeningu sluchu v České republice. O předávání výsledků také zástupcům OSPDL ČLS JEP zatím jednáme.
Seznam jmenovaných koordinátorů podle krajů je k dispozici zde.
Stránky České společnosti ORL a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP věnované screeningu sluchu. / odkaz

Zpět na hlavní stranu.