Zápis výboru OSPDL ČLS JEP 25.8.18

Přítomni: A. Šebková, Z. Zíma, E. Svobodová, H. Cabrnochová, G. Kubátová, J. Aronová
Omluveni: Y. Tomanová
Zápis ze dne 1. 3. 2018 odsouhlasen

Když jsmevarovali před nesystematickým zrušením oboru PLDD a upozorňovali jsme na možnánegativa, nebyli jsme bráni v potaz. Naopak jsme byli znevěrohodnováni,obviňováni z nejrůznějších manipulací, byla nám dávána za vzor v primární péčio děti a dorost v tomto směru nedokonalá Evropa. Jak to tedy vypadá po zrušeníoboru? Akreditační komise pro nový oborpediatrie se sešla v loňském srpnu a nyní v polovině dubna. Dohoda na společnémvzdělávání je velmi svízelná, ne-li nemožná. V současnosti jeodpřipomínkovaný a měl by být schválený pediatrický kmen, kde ve 30 měsících byměl být pobyt na akreditovaném pracovišti PLDD 3 měsíce. Jak bude vypadatspecializační část, tedy zbývajícíh 24 měsíců, dosud nevíme. Z toho plynenejistota pro mladé kolegy, kteří se sice do oboru pediatrie hlásit mohou, aleco s nimi bude dál, nevědí. Tak se budou hlásit jinam - jedno riziko. Pokudbudou chtít přeci jen dělat pediatra, pak mají možnost pravděpodobně jen tehdy,pokud budou chtít zůstat v nemocnici. Pro primární péči, tak jak se to nyníjeví, je primáři DO budou chtít vzdělávat zřídkakdy - druhé riziko. A dotřetice - je velkou otázkou, zda se podaří naplnit 80 rezidenčních míst propediatrii, když PLDD o rezidenta žádat nemohou. Potřebnost PPP nebude vespolečném oboru reflektována.Je tady na místě se zeptat všech, kteří prozrušení oboru PLDD horovali. Jak tato situace zlepšuje vstup mladých lékařů doprimární pediatrické péče (PPP)? Připomínkování MZČR –