Zápis výboru OSPDL ČLS JEP 14. 6. 2018

Přítomni: A. Šebková, Z. Zíma, H. Cabrnochová, E. Svobodová, Y. Tomanová, D. Verdánová, P. Tvrdoňová, P. Hromádková, B. Procházka,
M. Kmoníčková, A. Hanzlová, D. Mendelová,

Omluvena: J. Tomčalová

Kontrola předchozího zápisu – úkoly
Vzdělávání sester – návrh zákona: novela neprošla
Zápis odsouhlasen bez připomínek

REGIONY
JČ – MUDr. D. Verdánová: připomínkuje úhradů úkonů spojených s očkováním – vakcíny je nutno prodat pacientovi za nákupní cenu, náklady spojené se zajištěním očkovací látky se započítávají do nákladů na očkování. Tento stav je kritizován.
ZČ – MUDr. J. Tomčalová (omluvena).
SM – MUDr. P. Tvrdoňová: požadavek žáků/škol na zpětné omlouvání – nelze akceptovat.
SČ – MUDr. P. Hromádková: viz Dr. Verdánovou.
StřČ – MUDr. B. Procházka: bez problémů.
VČ – MUDr. M. Kmoníčková: bez problémů.
Praha – MUDr. A. Hanzlová: viz Dr. Verdánovou. Dále nedodržování metodiky pro předoperační vyšetření ze strany nemocnic – nutno řešit lokálně. Není Dexamed – rozsáhlá problematika je dlouhodobě z naší strany kritizovaná.
JM – MUDr. D. Mendelová: mladí se ptají na kvalifikační kurs – OSPDL a IPVZ stále čekají na reakci ministerských úředníků. Budeme urgovat.
Dr. Zíma: viz Dr. Verdánovou – schválen cenový výměr, SPLDD se problém snaží řešit.
Dr. Šebková: SPLDD řeší, existuje návrh navýšení kódu očkování – ve spolupráci s Mgr. Uhrem.

OBOR PLDD
- Jednání akreditační komise proběhla v 4 a 5/2018 – na vzdělávání ve kmeni je s ČPS relativně shoda, přesto zaznamenáváme ze strany úředníků MZ nekoncepční zásahy s nejasným cílem – především požadavky na změnu názvu PLDD.
- Specializační část vzdělávání v pediatrii (po kmeni) – zástupci ČPS mají na podobu rozdílný pohled, požadavky na náš úkor stupňují, navíc jsou v komisi v mírné většině. Podařilo se jim prohlasovat návrh pro PLDD nepřijatelné, pouhé 2 měsíce u PLDD – MZ jsme na rozpory upozornili a vyslovili zásadní nesouhlas za OSPDL.
- Doporučení UEMS na délku kmene je 36 měsíců, ale schválený návrh má jen 30 měsíců. Kompatibilita s EU byla důvodem rušení oboru PLDD, nyní zřejmě odchylka nevadí..
- Ze strany ČPS a odboru vzdělávání MZ jsou opakovaně zpochybňovány kapacity PLDD pro vzdělávání. Opakovaně byla dotazníky zjištována aktuální situace a výroky o nedostatku míst pro vzdělání v ordinacích PLDD jsou zjevně nepravdivé. Pramení z nedostatečné informovanosti, přitom se stačí zeptat. Bohužel odbor vzdělávání MZ již od konce roku 2016 svými kroky cíleně pracuje na destrukci naší sítě školitelů. Přitom dětská oddělení nás nejsou schopna nahradit, jak se ukazuje při obsazování rezidenčních míst pro rok 2018. Výbor OSPDL společně se SPLDD reagovaly na nepravdivé výroky ČPS.
- Kvalifikační kurs – maximální ústupky ze strany PLDD, náplň považujeme za krizové řešení
za účelem zvýšení počtu PLDD, nikoli za plnohodnotné vzdělávání pro primární péči.
- Dr. Šebková obdržela „schválenou verzi“ Kvalifikačního kursu pro lékaře se specializací v oboru dětské lékařství, který má pomoci vyřešit akutní krizovou situaci nedostatku praktických lékařů pro děti a dorost vyvolanou zrušením stávajícího oboru praktické lékařství pro děti a dorost (PLDD). V textu došlo ke dvěma změnám, které nebyly diskutovány ani nebyly předloženy na schůzkách k připomínce. Dr. Šebková zašle dopis  Mgr. Podhrázkému, v kopii prof. R. Prymulovi, s žádostí o nápravu – schůzka.
- Snaha o obnovení oboru – současný ministr zdravotnictví jasně a nahlas hovoří o potřebě kvalitní primární péče jako základu zdravotního systému.

MZ ČR
- Očkování mimo termín: stanovisko MZ – pojišťovny musí proplácet (!)
- Komise MZ – prevence násilí na dětech v ordinacích PLDD: na první schůzku delegováni Dr. Zíma, Dr. Šebková, zájem Dr, Hromádková.
- Jednání krajských hygieniků – k účasti pozvány Dr. Šebková, Dr. Cabrnochová a Dr. Hülleová: problematika TBC očkování, odkladů a odmítání očkování, hlášení inf. nemocí.
- Očkování nedonošených: postup snad již ve finále – Dr. Cabrnochová.
- Novela zákona o léčivech: lékový zápis, je to třetí novela v tomto roce, jedná se o eReceptu, návrh neodpovídá záměru – připomínkováno.
- Dopis náměstkovi MZ prof. Prymulovi: devastace vzdělávání v pediatrii a především v primární péči o děti a dorost!! – Dr. Šebková.
- Vyhláška o zkušebním řádu atestací: pochybnost zda musí být u každé zkoušky (atestace) školitel, zatím není vyřešeno, společnost int. medicíny navrhuje modernější způsob prokazování znalostí u atestace – např. testem.
- Výstupy ze SWOT analýz ve skupinách: budou 2 výstupy, jednotný identifikátor, vynechání řešení rezidenčních míst u PLDD, ne vždy odpovídají výstupy záměru. OSPDL

Pravidla pro zahraniční cesty
- Po konzultaci s ČLS JEP připravila Dr. Eva Svobodová – pokladník OSPDL.
- Podklady k dispozici v kanceláři OSPDL.
- Cestu vždy schvaluje výbor.
Dr. Svobodová seznámila výbor se zprávou o hospodaření ve FV SPLDD za rok 2017, která  byla vypracována pokladníkem SPLDD  Dr. Dvořákovou.
Letošní rozpočet skončil minusovou částkou. Předcházející roky jsme vždy ve FV skončili v pozitivní bilanci.
- Výbor se bude zabývat možnostmi zvýšení příjmů, a také úsporných opatření.
- Na podzimním setkání se zástupci regionů  provedeme předběžné shrnutí příjmů i výdajů za rok 2018,  a to i ve vztahu k ČLS JEP.SPLDD
- Předávání pozvánek na akce OSPDL a GDPR – budeme společně řešit. Je nutno eliminovat možnost, že by příjemce pozvánku považoval za nevyžádanou. Ještě upřesní Dr. Zíma.
- Zápis výboru SPLDD: Oddělené databáze SPLDD a OSPDL – Dr. Zíma upozorňuje na možnost pokračování spolupráce i za podmínek GDPR. Musíme se společně sejít a objasnit, jak dále poběží spolupráce, kterou OSPDL vnímá jako žádoucí.● Nové výkony – rizikový novorozenec 3 kódy, screen. CoA, zatím nebudou předloženy. Budeme se soustředit na kód rizikového chování a obezity, mají širší podporu.
- Kód 02125 na navýšení za nepovinná očkování.
- SPLDD vypracovalo urikult a bilirubinometrii.
- Obezita – edukační kód, podpora je, nabízíme k prosazení ještě v tomto roce.
- Manuál rizikového chování – v tištěné podobě dodá MZ, probíhají poslední úpravy, navazovat by měl kód – je již připraven (v PS MZ Dr. Šebková).
- Thyreopatie a další – návrhy a materiály shromažduje Dr. Zíma.
- Výstupy ze Sněmu SPLDD – Očkování: cenotvorba, řešení úhrady za očkování mimo termíny dané vyhláškou, SÚKL: eRp, protipadělková směrnice, ZP: revizní činnost – očkování, příkaz k transportu, preskripce, MŠMT: omluvenky, posudky, různá jiná potvrzení, Administrativa, elektronizace: eRp, potvrzení pro školy, GDPR, EET, obor PLDD, rozšíření spektra výkonů pro PLDD, minimalizovat preskripční omezení, eRp – slibované funkcionality CÚER (lékový záznam, duplicity, léková interakce), protipadělková směrnice – výjimka pro očkovací látky, MF: vyjednat výjimku z EET pro PLDD , obor PLDD, navrátit rezidenční místa pro akreditované ordinace PLDD.

VZDĚLÁVÁNÍ
K páteřním seminářům:
- Stále platí  Fin. řád schválený  Výborem 20.6.2013, nutnost ho dodržovat.
- Informovanost  mezi regionálními a věd.sekretářem Dr. Tomanovou.
- Cestovné se proplácí pouze při dojezdu dále než 50 km.
- Připomínáme reg. zástupcům program  zaslat co nejdřív Dr. Tomanové.
- Termíny na rok 2019 - páteřní semináře:

6.4.19 / SČ / 16.11.19
2.3.19 / JČ / 12.10.19
6.4.19 / SM / 12.10.19
23.3.19 / Praha+StřČ. / 19.10.19
30.3.19 / VČ / 30.11.19
13.4.19 / ZČ / 29.11.19

- Témata: odsouhlasena dermatologie,infektologie
   
Školitelé 2019
- 25.-26.1.2019 Olomouc

Zdravotnické fórum – Syndrom týraného dítěte
- Účast nám.Šteflová, záštita ministra zdravotnictví Mgr.A.Vojtěcha – úspěšné

Konference Paliativní péče
- Dr. Šebková aktivní účast
- Vznik týmu paliativní péče, řeší se i jak platit, pojišťovny.

Konference SZU - zdravotní péče a vyloučené lokality
- 21.6.18 Dr.Tomčalová - aktivní účast.
Spolupráce SZU o vitaminu D  
- Propagace, osloveno OSPDL, ČPS má jiné požadavky, kompromis je velmi těžký.

VZDĚLÁVÁNÍ
- Screening sluchu – prof. Chrobok, SPLDD zatím nepodpořilo, má výhrady, Dr.Zíma zaslal dopis za OSPDL – vynětí nákladů na screening z nákladů PLDD, nebude se vystavovat K žádanka, dostupnost vybavených ORL pracovišť jak místní tak časová (seznam bude kdispozici např. na webu OS ORL). OSPDL nemá možnost další argumentace, prof. Chrobok našim námitkám vyhověl. Při připomínkování budeme trvat na jejich dodržení.
- Pediatrický kongres 2018 – Dr. Cabrnochová, Dr. Procházka: info - blok PLDD, Dr.Procházka - po stránce technické – 7 žádostí o sympozia, vybírají se abstrakta, stejný počet přednášejících i pro mladé lékaře.
- Redukce nabídky vhodných ATB – Duomox mizí z rozhodnutí firmy.

WEB, NEWSLETTER
- Supplementum z ESPID – vypracuje Dr. Mendelová – na podzim 2018.
- Hodnocení NL 2/2018 – čtenost je dobrá

ODMĚNA Z FONDU PŘEDSEDKYNĚ
MUDr. Cabrnochová: práce nad rámec vyplacené odměny – odsouhlaseno.

14. června 2018
Zapsala: Eva Střechová
Kontroloval: Zdeněk Zíma