Zápis Výboru OSPDL společně s regionálními zástupci konaného 20.9. 2018

Přítomni: MUDr.A.Šebková, Z.Zíma,H.Cabrnochová, E.Svobodová,Y.Tomanová,D.Verdánová, P.Tvrdoňová, P.Hromádková, M.Kmoníčková,A.Hanzlová, D.Mendelová,J.Tomčalová, Aronová.
Omluveni: Dr.B.Procházka
Hosté:Ing.K.Kolesa,Ing.O.Provazník 

1. Úvodem: Seznámení s novým webem OSPDL, email OSPDL
www.ospdl.eu, email: sekretariat@ospdl.eu , nebo info@ospdl.eu
2. Kontrola předchozího zápisu
Zápis odsouhlasen bez připomínek
3. Regiony: JČ -MUDr.D.Verdánová – Dr.Racková s.r.o., špatná zkušenost,ZČ – MUDr.J.Tomčalová-SM – MUDr.P.Tvrdoňová- SČ – MUDr.P.Hromádková –StřČ – MUDr.B.Procházka – VČ – MUDr.M.Kmoníčková – Praha – MUDr.A.Hanzlová- JM – MUDr.D.Mendelová
4. Obor a. kvalifikační kurz -Dr. Cabrnochová seznámila s přípravou kurzu, naplněností, kapacitou, zajištění odborné úprovně. Technické zabezpečení kurzu, a postup při školení lékařů v kurzu. Dosavadné situace s dobíhajícími atestacemi v PLDD:
     b .rezidenční místa – současný stav, vývoj, zjišťování informací 6 a 8/2018 - Dr.Zíma oslovil školitele s dotazem na možné zájemce o vzdělávání v oboru, máme cca 170 školitelů, ,odpovědělo cca 60 školitelů, většina uchazečů se kvůli nepřehledné situaci oboru nakonec rozhodla pro jiný obor. 
c. kmen - měsíce uspokojivé, nejasná změna nomenklatury – RAP
d. jednání 2.8. na MZdr. - vypsán dotační program i pro PLDD na rok 2018 – zjišťování zájemců, reakce Mgr.Podhrázský
f. specializační vzdělávání – navrženo 2 měsíce, stav naprosto nedostačující,
g.  současný stav oboru PLDD – zařazení, atestující, úspěšnost u atestace – Dr.Cabrnochová
 h. vyjadřujeme nespokojenost s prací odboru VPL MZ –nekomunikace, nekoncepční zásahy, RM,  "kauza Broumov" - chybí PLDD, MZ navrhlo umožnit v ordinaci PLDD pracovat i VPL - zásadní nesouhlas
i.   vývoj v zahraničí – Chorvatsko, závěry z Toleda ,, ČR byla dosud vzorem ! 
5.     přípomínkování MZ - zkušební řád, vyhl. o zdr. výkonech – nové výkony – bilirubin+ otoskopie, screening katarakty, zákon č. 258/2004Sb. – o veřejném zdraví – připomínkováno, některé formulace jsou zastaralé, zot.akce,Mš a školy, očkování, inf.pacienti+hlášení, vyhl. o zbrojních průkazech – připomínkuji: Dr.Zíma a Dr.Kozderka,
b. protipadělková směrnice  a očk. látky - zásadní připomínky, schůzka na MZ, účast Dr.Hülleová a Cabrnochová, distribuce vakcíny pro povinné očkování, a dobrovolná očkování

c.      prof.Chrobok– screen sluchu v 5 letech, byl schválen                                  otoskopie –dopor.postup OMAg.     Broumov ! +odpověď PL – jiné systémy péčeh.     dotazy WHO k primární péči v ČRi.      výtka HHk očkování – odpověď j.      tlak odborůna revizi dohadovacího řízení – podfinancování celé pediatrie – viz.statistikaodbory chtějí navýšení platů v nemocnicích,Dr.Zíma požádalstatistiky  - jsme cca 305 pod nemoc.k.      skupina BCA MZČR – násilí na dětech (CAN)-       zařadit naKomunikace – ad SPLDD ? z EU dotace – na záchyt špatného zacházenís dětma, účast Dr.Zíma,Kozderka –byl předložen koncept, proběhnevzdělávací kurz PLDD,l.      NIKO – účastDr.Cabrnochová, téma rizikové skupiny, podkladové materiály od pojišťoven,Dr.Macháčková -úhrada i mimo termín,  3.     Reforma primární péče a.     memorandum ospoluprácib.     pracovní skupina – výstupyc.     koncepce péčeo dítě – skupina pracuje obecně na prim. péčid.     nové výkony – obezita, rizikové chování/drogy, enuresa, thyreopatie,novorozenec-       dítě ohroženénásilím – skupina BCA, podpora oboru – viz ostatní-       astma/alergie +spirometriee.     organizaceLPS ,18.00-21.00f.      standardvybavení ordinace PLDDg.     uvolněnípreskribce lékůh.     elektronizace zdravotnictví,management pohybu pacienta– trojcestná žádankai.      pacientskýsouhrnj.      návrat našehooboru 4.     Web a komunikace a.     webovéstránky b.     emailová adresa c.     oddělenídatabáze OSPDL a SPLDD + GDPR                                               c.i.     databáze členů OSPDL - vede JEPka                                               c.ii.    databázeškolitelů – chyby, nedostatky v hlášení                                             c.iii.    databáze navzdělávací akce – spolupráce s AHOU                                            c.iv.    sekretářka,počítač, licence MS Office, WIN d.     podmínky GDPR OSPDL – zaměstnanci, spolupracují firmy,přihlášky, podmínky, povinnostie.     NL nyní se chystámimořádné vydání – ESPID etc 5.     Hospodaření OSPDL v rámci ČLS JEP za rok 2017Informují  Dr.Svobodová,Výbor vzal zprávu ohospodaření na vědomí, celkový stav Fondu JEP je plusový,Zpráva o hospodařeníza rok 2017 je k nahlédnutí v kanceláři OSPDL.Nový počítač prosekretariát OSPDL – náklady cca 40.000KčOdsouhlaseno             Zahraničí:          schválení pracovnícesty Dr.G.Kubátové – cca 20 000,Kč Brusel 7-8/12 EAP,          Schváleno výborem6.     SPLDD a.     GDPR –oddělení databází – materiál SPLDDb.     opakované zásahy do našich kompetencí c.     nedostatečnépředávání informací od SPLDDd.     společné financování, společná kancelář – jak dál/stěhování kancelářee.     účtovánínepovinných očkování – nesouhlas ve čl.základně 7.     Vzdělávání a.     termínyvzděl. akcí – rozděleny – kolize ??b.     školitelé 2019 – ceny, program,…c.     Respiračníakademie – malý zájem d.     pediatrický kongres – v příštím roce + MOK ??Kongres Českých pediatrů a Sester, 26-28.9.2019 OlomoucNa pozvánce uvedeno ve spolupráci s OSPDL+SPLDD.Nikdo nás neoslovil, trváme na vymazání naší společnosti OSPDLz pozvánky,Odsouhlaseno všemi – odpověď na ČP napíše Dr.Zíma,  e.     Dětská výživaa obezita v teorii a praxi 23.11.18f.      kongresprimární péče 2019 – organizátor i OSPDL  8.     Firmy – spolupráce na vzdělávacích aktivitách –Nestlé, GSK, MSD, Sanofi,…Merck 9.     Ostatní a.     knížka„Zlobivé hovínko“b.     spolupráce se statistikou – podhodnocení naší práce,demografické ukazatele, věk lékařů, kapacity, počty kontaktů  (pracovní zatížení)c.     pacientskéorganizace – APO letní škola 30.8.11.pracovních skupin, řeší se LSP,RM,vzdělávání,zdav.gramotnost,edukacelidí,d.     předoperační vyšetření – nemocnice ignorujíe.     výpadky vdodávkách vakcin (Kmoníčková)f.      PAS – změnavykazování (F89)– koncepce psychiatrické péče o děti – -       útoky na metodikuz ČPS a MZ !!-       průkazy PAS –nový výkon-       uvedeny našespoleg.     „metodika“Infanrix HEXA – Cabrnochováh.     Aesculabi.      CAV, studiePASj.      SZÚ