VZDĚLÁVÁNÍ

VZDĚLÁVACÍ AKCE 2021

Termínový kalendář OSPDL / odkaz

Pediatrická akademie online - program a registrace
Zdravotnické fórum - program / přihláška
Lékař 21 - kongres pro ambulantní praxi - Praha, 10. - 11. 9. - program a registrace
Purkyňky - semináře v Lékařském domě v Praze - program
Páteřní semináře / Logopedie - online, říjen - listopad - program a registrace

XII. Celostátní konference paliativní medicíny, Plzeň, 17. - 18. 9. - více informací
XV. Pediatrický kongres, Hradec Králové, 23. - 25. 9. - program / přihláška
Vadné držení těla, sedavé chování, digitální závislosti a jejich dopad na zdraví dětí - Zámek Valeč, 17. - 18. 9. / program / registrace
Konference dietní výživa - Praha, 5. 10. / více informací
52. Konference gynekologie dětí a dospívajících - Lázně Bělohrad, 14. - 16. 10. / program / registrace
XXVI. Luhačovické pediatrické dny - Luhačovice, 15. - 17. 10. / program a registrace
Dětská výživa a obezita v teorii a praxi - Praha, 16. 11. / více informací

Salzburské semináře - OMI Seminars 2021 / přihlášky / odkaz / seznam seminářů
Europadiatrics, Záhřeb, 7-9.10.21 - web / přihláška
Setkání Evropské společnosti pediatrické a novorozenecké intenzivní péče (ESPNIC), Atény, 15-18.6.21- program / přihláška

E-LERNING

Publikace‍

Edukační videa

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁLY

Materiály OSPDL ČLS JEP

Brožura OČKOVÁNÍ
kniha Kazuistky v primární pediatrické praxi 1 a 2
Volný přístup do plných verzí všech článků časopisu Farmakoterapeutické revue, po dobu pandemie COVID-19
̴ ̴ přístup přes odkaz https://farmakoterapeutickarevue.cz/, uživatelské jméno koronavirus a heslo covid-19

Manuál drogové prevence

Manuál drogové prevence ke stažení / pdf
Doporučený postup při intoxikaci syntetickými kanabinoidy / pdf
Nabídka služeb detoxikačního dětského a dorostového odd. Nemocnice Milosrdných sester sv.Karla Boromejského v Praze / pdf

Edukační materiály SZÚ

Všechny tištěné materiály níže uvedené je možné objednávat na mailu lenka.svabova@szu.cz
V přiloženém pdf jsou uvedeny ke všem materiálům rozměry. szu_nabidka_zdrav.-vych._materialu.pdf

Bezpečnost dětí - prevence nejčastějších dětských úrazů
Bezpečnost dětí - první pomoc
Leták o ADHD
kniha „Honzík a zlobivé hovínko“
Projekt zlepšující povědomí o genetických onemocněních v primární péči - Gen-Equip

Pyramida výživy - plakát , karta
Význam specifických živin pro vývoj mozku / text
Mýty o rostlinných tucích / text
Přehled složení tuků na trhu v České republice / pdf
Materiály ..Jak předcházet kýle / brožura

Nahoru

VZDĚLÁVACÍ AKCE PRO AKREDITOVANÁ PRACOVIŠTĚ PLDD

Setkání školitelů

Setkání školitelů 2020 / odkaz
Setkání školitelů 2019 / odkaz
Setkání školitelů 2018 / odkaz

Setkání školitelů 2017 / odkaz
Setkání školitelů 2016 / odkaz
Setkání školitelů 2015 / odkaz

Setkání školitelů 2014 / odkaz
Setkání školitelů 2013 / odkaz
Setkání školitelů 2012 / odkaz

Nahoru

ATESTACE v oboru PLDD a pediatrie

Katedra praktického dětského lékařství IPVZ / odkaz
Katedra dětského lékařství IPVZ / odkaz

Atestace v oboru PLDD

Doporučená literatura: ke stažení
Atestační otázky: ke stažení

Kvalifikační kurz PLDD

Kvalifikační kurz je určen pro lékaře, kteří získali nebo získají specializovanou způsobilost v oboru Dětské lékařství, a mají zájem doplnit si specializaci v oboru Praktický lékař pro děti a dorost (vykonávat praxi v rámci primární pediatrické péče).
Podrobné informace zde.

Zkouška po kmeni v novém oboru pediatrie

Doporučená literatura: ke stažení
Zkouškové otázky po kmeni: ke stažení

Mezinárodní zkouška z pediatrie - EUROPEAN BOARD OF PAEDIATRICS EXAMINATION

Odkaz na stránky - web

Nahoru

AKREDITACE V OBORU PLDD

1) V tuto chvíli není možné o akreditaci v oboru PLDD žádat. Obor vzdělávání Praktický lékař pro děti a dorost byl zrušen. Přesto vzdělávací akce pro akreditovaná pracoviště s odborností PLDD (002) nadále pokračují.
2) Zájemci se mohou podílet na vzdělávání v nástupnickém oboru pediatrie. Nemocnice, které se akreditují v novém oboru pediatrie mají smluvně zajistit stáž studentů v ordinaci PLDD. Je vhodné, aby takovou spolupráci navazovali primárně s dosavadními držiteli akreditace PLDD.
3) Pokud chce PLDD samostatně požádat o akreditaci v novém oboru pediatrie musí doložit smluvní zajištění stáží na všech pracovištích uvedených ve vzdělávacím programu, a garantovat plnění podmínek akreditace z jejich strany. Uchazeči o akreditaci v pediatrii musí žádat i o akreditaci ve vzdělávání ve kmeni. Přiznání akreditace v oboru pediatrie patrně znemožní žádat o akreditaci v jinném oboru.

K žádosti o akreditaci je nutno doložit:
1)    formulář žádosti s kolkem (nová nebo prodloužení)
2)    dotazník
3)    plán atestační přípravy školence
4)    doklad o získání specializované způsobilosti v oboru PLDD (kopie),  v případě prodloužení akreditace a předchozím doložení, již není nutné dokládat
5)    smluvní spolupráce s poskytovatelem zdravotních služeb (zdravotnické zařízení), který umožní vzdělání rezidenta mimo praxi u PLDD
6)    veřejný příslib s IPVZ
7)    účast na setkání školitelů
8)    registraci nestátního zdravotnického zařízení (kopie)
9)    výpis z obchodního rejstříku (kopie, pouze právnické osoby)
   • online Žádost o udělení akreditace školitele
   • online Žádost o prodloužení akreditace školitele
Ke stažení :
  • dotaznik_k_zadosti_o_akreditaci.docx ,
   • plan_atestacni_pripravy_skolence.docx ,
   • verejny_prislib_ipvz.pdf

Nahoru

REZIDENČNÍ MÍSTA

Výzva a Metodika pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu na rezidenční místo pro rok 2021 a formuláře žádostí o poskytnutí dotace pro rok 2021 – OBORY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ
pro všechny zájemce o akreditaci pro vzdělávání v oboru Pediatrie a dotaci na rezidenční místa byla na webových stránkách MZ ČR byla zveřejněna Metodika a výzva.
Jako v loňském roce probíhají dva dotační programy:
- Program č. 1 (dotace na vzdělávání v základním kmeni): Výše dotace v základním kmeni je 10 000 Kč/měsíc, délka vzdělávání v kmeni je 30 měsíců. V případě, že doba studia přesáhne 30 měsíců, bude poskytování dotace zastaveno.
- Program č. 2 (dotace na celé specializační vzdělávání): Výše dotace na celé specializační vzdělávání v oboru pediatrie I nebo pediatrie II je 2 160 000 Kč nebo 2 430 000 Kč na 1 rezidenční místo. Minimální délka specializačního vzdělávání je 4,5 roku. O skutečné výši poskytnuté dotace (2 160 000 Kč nebo 2 430 000 Kč) bude rozhodnuto až po výběru rezidenta podle jeho vzdělávacího plánu, tj. zda se zaváže absolvovat v rámci vlastního specializovaného výcviku povinnou odbornou doplňkovou praxi v oboru pediatrie na pracovišti registrujícího poskytovatele ambulantních zdravotních služeb v oboru pediatrie (Pediatrie) nebo v oboru praktický lékař pro děti a dorost (Pediatrie II) - (část I. písm. e).
Dotační program č. 1 - vzdělávání v základním kmeni
1. Metodika-RM-2021_Program-č.-1_kmen.pdf
2. Program-č.-1_kmen_příloha-č.-1_Výše-dotace-na-základní-kmen.pdf
3. Program-č.-1_kmen_příloha-č.-2_Formuláře-pro-online-Žádost-o-poskytnutí-dotace.xlsx
4. Program-č.-1_kmen_příloha-č.-3_Manuál-k-vyplnění-online-Žádosti-na-základní-kmen.pdf
5. Program-č.-1_kmen_příloha-č.-4_Podmínky-rozhodnutí-o-poskytnutí-dotace-na-základní-kmen.pdf
Dotační program č. 2 - celé specializační vzdělávání
1. Metodika-RM-2021_Program-č.-2_celé-spec.-vzdělávání-1.pdf
2. Program-č.-2_celé-spec.-vzdělávání_příloha-č.-1_Výše-dotace-na-vybrané-lékařské-obory.pdf
3. Program-č.-2_celé-spec.-vzdělávání_příloha-č.-2_Formuláře-pro-online-Žádost-o-poskytnutí-dotace-1.xlsx
4. Program-č.-2_celé-spec.-vzdělávání_příloha-č.-3_Manuál-k-vyplnění-online-Žádosti-na-celé-specializační-vzdělávání.pdf
5. Program-č.-2_celé-spec.-vzdělávání_příloha-č.-4_Podmínky-rozhodnutí-o-poskytnutí-dotace-na-celé-spec.-vzdělávání.pdf
6. Program-č.-2_celé-spec.-vzdělávání_Finanční-plán_vyplňuje-se-až-po-výběru-rezidenta.xlsx

Žádost o dotaci musí být podána včetně všech příloh nejpozději
Žádosti o dotaci se podávají elektronicky, prostřednictvím Jednotného dotačního portálu RISPF na internetové adrese: http://isprofin.mfcr.cz/rispf
Je nutno dodržet stanovené termíny v celé délce realizace dotačního programu, zejména termín podání Žádosti, vyhlášení výběrového řízení na rezidenční místo, oznámení vybraného rezidenta a zaslání potřebné dokumentace.

Nadále  zůstává v platnosti akreditace ordinací PLDD pro dokončení vzdělávání v oboru Praktické lékařství pro děti a dorost v souladu s přechodnými ustanoveními zákona o vzdělávání lékařů z roku 2017 (zákon č. 67/2017, článek II, bod 9):
„9. Akreditované zařízení může i po dni nabytí účinnosti tohoto zákona uskutečňovat vzdělávání
a) ve vzdělávacím programu, k němuž mu byla podle § 17 zákona č. 95/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, udělena akreditace, nejdéle však po dobu 7 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona,
b) v základním oboru ve vzdělávacím programu, k němuž mu byla podle § 17 zákona č. 95/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, udělena akreditace, i když lhůta pro udělení akreditace uplynula, nejdéle však po dobu 10 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona,
pokud po celou dobu uskutečňování vzdělávání ve vzdělávacím programu budou splněny všechny podmínky, za nichž byla akreditace k tomuto programu udělena, a to pro účastníky specializačního vzdělávání, kteří budou do vzdělávacího programu zařazeni nejpozději přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.“
Seznam těchto ordinací je stále k dispozici na stránkách MZ ČR.
Na základě tohoto seznamu jsou také lékařům zařazeným do Kvalifikačního kurzu (v souladu se zákonem č. 67/2017) odsouhlaseny požadované praxe v akreditovaných ordinacích PLDD.

Výběrová řízení na rezidenční místa
Nová rezidenční místa se týkají výhradně nového oboru pediatrie!
Pro rok 2019 byla vypsána rezidenční místa pro obor pediatrie i pro pediatrický kmen. O rezidenční místa mohou žádat pouze držitelé platné akreditace, ev. někdejší držitelé akreditace, kteří požádají akreditaci pro obor pediatrie.
Od 1.1.2019 je nutné zvýšit mzdu rezidenta na 24.130,- Kč ( minimální plat lékaře).
Metodika a formuláře žádostí pro žadatele o dotaci na rezidenční místo pro rok 2019 / odkaz MZ
Metodika a formuláře žádostí pro žadatele o dotaci na rezidenční místo pro rok 2020 / odkaz MZ 2020
Výběrová řízení na rezidenční místa pro obor pediatrie v roce 2020 (ordinace PLDD)

Proč se stát praktickým lékařem pro děti a dorost / text
Jak se stát praktickým lékařem pro děti a dorost / text
Žádost o posouzení splnění podmínek pro získání specializované způsobilosti lékaře / doc
Výběrové řízení na rezidenční místo - Formulář pro vyhlášení VŘ , Přihláška do VŘ , osobní dotazník rezidenta
Pomůcka pro zpracování průběžných, závěrečných a kontrolních zpráv / text
Vyhláška o rezidenčních místech / text
Seznam akreditovaných pracovišť PLDD - k 4/2016 , k 2/2019, k 2/2020

Nahoru

ŠKOLITELÉ

Seznam školitelů v jednotlivých regionech.

Nahoru