Atestace v oboru pldd a pediatrie

Kvalifikační kurz PLDD

Kvalifikační kurz je určen pro lékaře, kteří získali nebo získají specializovanou způsobilost v oboru Dětské lékařství, a mají zájem doplnit si specializaci v oboru Praktický lékař pro děti a dorost (vykonávat praxi v rámci primární pediatrické péče).
Podrobné informace zde.

Zkouška po kmeni v novém oboru pediatrie

Mezinárodní zkouška z pediatrie - EUROPEAN BOARD OF PAEDIATRICS EXAMINATION

Oficiální webové stránky
Zkoušky se uskuteční online ve čtvrtek 18. listopadu 2021

akreditace v oboru pldd

V tuto chvíli není možné o akreditaci v oboru PLDD žádat. Obor vzdělávání Praktický lékař pro děti a dorost byl zrušen. Přesto vzdělávací akce pro akreditovaná pracoviště s odborností PLDD (002) nadále pokračují.

Zájemci se mohou podílet na vzdělávání v nástupnickém oboru pediatrie. Nemocnice, které se akreditují v novém oboru pediatrie mají smluvně zajistit stáž studentů v ordinaci PLDD. Je vhodné, aby takovou spolupráci navazovali primárně s dosavadními držiteli akreditace PLDD.

Pokud chce PLDD samostatně požádat o akreditaci v novém oboru pediatrie musí doložit smluvní zajištění stáží na všech pracovištích uvedených ve vzdělávacím programu, a garantovat plnění podmínek akreditace z jejich strany. Uchazeči o akreditaci v pediatrii musí žádat i o akreditaci ve vzdělávání ve kmeni. Přiznání akreditace v oboru pediatrie patrně znemožní žádat o akreditaci v jiném oboru.

K žádosti o akreditaci je nutno doložit:
1) formulář žádosti s kolkem (nová nebo prodloužení)
2) dotazník
3) plán atestační přípravy školence
4) doklad o získání specializované způsobilosti v oboru PLDD (kopie),  v případě prodloužení akreditace a předchozím doložení, již není nutné dokládat
5) smluvní spolupráce s poskytovatelem zdravotních služeb (zdravotnické zařízení), který umožní vzdělání rezidenta mimo praxi u PLDD
6) veřejný příslib s IPVZ
7) účast na setkání školitelů
8) registraci nestátního zdravotnického zařízení (kopie)
9) výpis z obchodního rejstříku (kopie, pouze právnické osoby)

Ke stažení:
Online žádost o udělení akreditace školitele
Online žádost o prodloužení akreditace školitele

rezidenční místa

Výzva a Metodika pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu na rezidenční místo pro rok 2021 a formuláře žádostí o poskytnutí dotace pro rok 2021 – OBORY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ

Pro všechny zájemce o akreditaci pro vzdělávání v oboru Pediatrie a dotaci na rezidenční místa byla na webových stránkách MZ ČR byla zveřejněna Metodika a výzva.

Jako v loňském roce probíhají dva dotační programy:
- Program č. 1 (dotace na vzdělávání v základním kmeni): Výše dotace v základním kmeni je 10 000 Kč/měsíc, délka vzdělávání v kmeni je 30 měsíců. V případě, že doba studia přesáhne 30 měsíců, bude poskytování dotace zastaveno.

- Program č. 2 (dotace na celé specializační vzdělávání): Výše dotace na celé specializační vzdělávání v oboru pediatrie I nebo pediatrie II je 2 160 000 Kč nebo 2 430 000 Kč na 1 rezidenční místo. Minimální délka specializačního vzdělávání je 4,5 roku. O skutečné výši poskytnuté dotace (2 160 000 Kč nebo 2 430 000 Kč) bude rozhodnuto až po výběru rezidenta podle jeho vzdělávacího plánu, tj. zda se zaváže absolvovat v rámci vlastního specializovaného výcviku povinnou odbornou doplňkovou praxi v oboru pediatrie na pracovišti registrujícího poskytovatele ambulantních zdravotních služeb v oboru pediatrie (Pediatrie) nebo v oboru praktický lékař pro děti a dorost (Pediatrie II) - (část I. písm. e).

Dotační program č. 1 - vzdělávání v základním kmeni
1. Metodika-RM-2021_Program-č.-1_kmen
2. Program-č.-1_kmen_příloha-č.-1_Výše-dotace-na-základní-kmen
‍3. Program-č.-1_kmen_příloha-č.-2_Formuláře-pro-online-Žádost-o-poskytnutí-dotace
‍4. Program-č.-1_kmen_příloha-č.-3_Manuál-k-vyplnění-online-Žádosti-na-základní-kmen
‍5. Program-č.-1_kmen_příloha-č.-4_Podmínky-rozhodnutí-o-poskytnutí-dotace-na-základní-kmen

Dotační program č. 2 - celé specializační vzdělávání
1. Metodika-RM-2021_Program-č.-2_celé-spec.-vzdělávání-1
‍2. Program-č.-2_celé-spec.-vzdělávání_příloha-č.-1_Výše-dotace-na-vybrané-lékařské-obory
‍3. Program-č.-2_celé-spec.-vzdělávání_příloha-č.-2_Formuláře-pro-online-Žádost-o-poskytnutí-dotace
‍4. Program-č.-2_celé-spec.-vzdělávání_příloha-č.-3_Manuál-k-vyplnění-online-Žádosti-na-celé-specializační-vzdělávání
‍5. Program-č.-2_celé-spec.-vzdělávání_příloha-č.-4_Podmínky-rozhodnutí-o-poskytnutí-dotace-na-celé-spec.-vzdělávání
‍6. Program-č.-2_celé-spec.-vzdělávání_Finanční-plán_vyplňuje-se-až-po-výběru-rezidenta

Žádosti o dotaci se podávají elektronicky, prostřednictvím Jednotného dotačního portálu RISPF na internetové adrese: http://isprofin.mfcr.cz/rispf

Je nutno dodržet stanovené termíny v celé délce realizace dotačního programu, zejména termín podání Žádosti, vyhlášení výběrového řízení na rezidenční místo, oznámení vybraného rezidenta a zaslání potřebné dokumentace.

Nadále  zůstává v platnosti akreditace ordinací PLDD pro dokončení vzdělávání v oboru Praktické lékařství pro děti a dorost v souladu s přechodnými ustanoveními zákona o vzdělávání lékařů z roku 2017 (zákon č. 67/2017, článek II, bod 9):
„9. Akreditované zařízení může i po dni nabytí účinnosti tohoto zákona uskutečňovat vzdělávání

a) ve vzdělávacím programu, k němuž mu byla podle § 17 zákona č. 95/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, udělena akreditace, nejdéle však po dobu 7 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona,

b) v základním oboru ve vzdělávacím programu, k němuž mu byla podle § 17 zákona č. 95/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, udělena akreditace, i když lhůta pro udělení akreditace uplynula, nejdéle však po dobu 10 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona,
pokud po celou dobu uskutečňování vzdělávání ve vzdělávacím programu budou splněny všechny podmínky, za nichž byla akreditace k tomuto programu udělena, a to pro účastníky specializačního vzdělávání, kteří budou do vzdělávacího programu zařazeni nejpozději přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.“

Seznam těchto ordinací je stále k dispozici na stránkách MZ ČR.

Na základě tohoto seznamu jsou také lékařům zařazeným do Kvalifikačního kurzu (v souladu se zákonem č. 67/2017) odsouhlaseny požadované praxe v akreditovaných ordinacích PLDD.

Výběrová řízení na rezidenční místa
Nová rezidenční místa se týkají výhradně nového oboru pediatrie!
Od 1.1.2019 je nutné zvýšit mzdu rezidenta na 24.130,- Kč ( minimální plat lékaře).
Metodika a formuláře žádostí pro žadatele o dotaci na rezidenční místo pro rok 2020 / odkaz MZ 2020
Výběrová řízení na rezidenční místa pro obor pediatrie v roce 2020 (ordinace PLDD)
Proč se stát praktickým lékařem pro děti a dorost / text
Jak se stát praktickým lékařem pro děti a dorost / text
Žádost o posouzení splnění podmínek pro získání specializované způsobilosti lékaře / doc
Výběrové řízení na rezidenční místo - Formulář pro vyhlášení VŘ , Přihláška do VŘ , osobní dotazník rezidenta
Pomůcka pro zpracování průběžných, závěrečných a kontrolních zpráv / text
Vyhláška o rezidenčních místech / text
Seznam akreditovaných pracovišť PLDD - k 4/2016 , k 2/2019, k 2/2020

školitelé

Seznam školitelů v jednotlivých regionech