Atestace, školitelé

Atestace v oboru pldd a pediatrie

Atestace v oboru PLDD

Termíny atestační zkoušky 2022 v oboru PLDD
IPVZ / 30.11.2022 v 8:00 hodin

Kvalifikační kurz PLDD

Kvalifikační kurz je určen pro lékaře, kteří získali nebo získají specializovanou způsobilost v oboru Dětské lékařství, a mají zájem doplnit si specializaci v oboru Praktický lékař pro děti a dorost (vykonávat praxi v rámci primární pediatrické péče).
Podrobné informace zde.
Termíny zkoušky po kvalifikačním kurzu 2022
IPVZ / 30.11.2022 v 9:00 hodin

Zkouška po kmeni v oboru pediatrie

Termíny zkoušky po kmeni 2022
LF UK Hradec Králové
4-6.10.2022
LF MU Brno
12.-13.10.2022
LF Olomouc
18.-19.10.2022
LF Ostrava
12.10.2022

Atestace v oboru pediatrie

Termíny atestační zkoušky 2022
2.LF UK 
8-9.12.2022
LF UK Plzeň
1-3.11.2022
LF MU Brno
7-11.11.2022

Mezinárodní zkouška z pediatrie - EUROPEAN BOARD OF PAEDIATRICS EXAMINATION

akreditace v oboru pldd

V tuto chvíli není možné o akreditaci v oboru PLDD žádat. Obor vzdělávání Praktický lékař pro děti a dorost byl zrušen. Přesto vzdělávací akce pro akreditovaná pracoviště s odborností PLDD (002) nadále pokračují.

Zájemci se mohou podílet na vzdělávání v nástupnickém oboru pediatrie. Nemocnice, které se akreditují v novém oboru pediatrie mají smluvně zajistit stáž studentů v ordinaci PLDD. Je vhodné, aby takovou spolupráci navazovali primárně s dosavadními držiteli akreditace PLDD.

Pokud chce PLDD samostatně požádat o akreditaci v novém oboru pediatrie musí doložit smluvní zajištění stáží na všech pracovištích uvedených ve vzdělávacím programu, a garantovat plnění podmínek akreditace z jejich strany. Uchazeči o akreditaci v pediatrii musí žádat i o akreditaci ve vzdělávání ve kmeni. Přiznání akreditace v oboru pediatrie patrně znemožní žádat o akreditaci v jiném oboru.

K žádosti o akreditaci je nutno doložit:
1) formulář žádosti s kolkem (nová nebo prodloužení)
2) dotazník
3) plán atestační přípravy školence
4) doklad o získání specializované způsobilosti v oboru PLDD (kopie),  v případě prodloužení akreditace a předchozím doložení, již není nutné dokládat
5) smluvní spolupráce s poskytovatelem zdravotních služeb (zdravotnické zařízení), který umožní vzdělání rezidenta mimo praxi u PLDD
6) veřejný příslib s IPVZ
7) účast na setkání školitelů
8) registraci nestátního zdravotnického zařízení (kopie)
9) výpis z obchodního rejstříku (kopie, pouze právnické osoby)

Ke stažení:
Online žádost o udělení akreditace školitele
Online žádost o prodloužení akreditace školitele

školitelé

Seznam školitelů v jednotlivých regionech

rezidenční místa

Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje v souladu s ustanovením § 21a zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů a ustanovením § 14j zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla:

Výzvu k předkládání žádostí o dotaci a Metodiku pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu na rezidenční místa pro rok 2022, včetně výše dotace pro rok 2022 v jednotlivých oborech a základních kmenech a formuláře žádostí pro poskytnutí dotace pro rok 2022.

Upozornění: v případě vyplňování žádosti o dotaci ze státního rozpočtu na rezidenční místo v oboru pediatrie upozorňujeme na to, že v záložce nazvané Informace o žadateli se v okénku nazvaném Maximální výše dotace pro daný obor vyplňuje výše dotace pro Pediatrii II, tj. 2 430 000 Kč. O skutečné výši poskytnuté dotace, tj. zda bude poskytnuto 2 160 000 Kč nebo 2 430 000 Kč, bude rozhodnuto až po výběru rezidenta podle jeho vzdělávacího plánu, tj. zda se zaváže absolvovat v rámci vlastního specializovaného výcviku povinnou odbornou doplňkovou praxi v oboru pediatrie na pracovišti registrujícího poskytovatele ambulantních zdravotních služeb v oboru pediatrie nebo v oboru praktický lékař pro děti a dorost.

Text výzvy a metodik je obsažen v přílohách.


Dotační program č. 1 - vzdělávání v základním kmeni
1. Metodika-RM-2021_Program-č.-1_kmen
2. Program-č.-1_kmen_příloha-č.-1_Výše-dotace-na-základní-kmen
3. Program-č.-1_kmen_příloha-č.-2_Formuláře-pro-online-Žádost-o-poskytnutí-dotace
4. Program-č.-1_kmen_příloha-č.-3_Manuál-k-vyplnění-online-Žádosti-na-základní-kmen
5. Program-č.-1_kmen_příloha-č.-4_Podmínky-rozhodnutí-o-poskytnutí-dotace-na-základní-kmen

Dotační program č. 2 - celé specializační vzdělávání
1. Metodika-RM-2021_Program-č.-2_celé-spec.-vzdělávání-1
2. Program-č.-2_celé-spec.-vzdělávání_příloha-č.-1_Výše-dotace-na-vybrané-lékařské-obory
3. Program-č.-2_celé-spec.-vzdělávání_příloha-č.-2_Formuláře-pro-online-Žádost-o-poskytnutí-dotace
4. Program-č.-2_celé-spec.-vzdělávání_příloha-č.-3_Manuál-k-vyplnění-online-Žádosti-na-celé-specializační-vzdělávání
5. Program-č.-2_celé-spec.-vzdělávání_příloha-č.-4_Podmínky-rozhodnutí-o-poskytnutí-dotace-na-celé-spec.-vzdělávání
6. Program-č.-2_celé-spec.-vzdělávání_Finanční-plán_vyplňuje-se-až-po-výběru-rezidenta

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Je nutno dodržet stanovené termíny v celé délce realizace dotačního programu, zejména termín podání Žádosti, vyhlášení výběrového řízení na rezidenční místo, oznámení vybraného rezidenta a zaslání potřebné dokumentace.

Nadále  zůstává v platnosti akreditace ordinací PLDD pro dokončení vzdělávání v oboru Praktické lékařství pro děti a dorost v souladu s přechodnými ustanoveními zákona o vzdělávání lékařů z roku 2017 (zákon č. 67/2017, článek II, bod 9):
„9. Akreditované zařízení může i po dni nabytí účinnosti tohoto zákona uskutečňovat vzdělávání

a) ve vzdělávacím programu, k němuž mu byla podle § 17 zákona č. 95/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, udělena akreditace, nejdéle však po dobu 7 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona,

b) v základním oboru ve vzdělávacím programu, k němuž mu byla podle § 17 zákona č. 95/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, udělena akreditace, i když lhůta pro udělení akreditace uplynula, nejdéle však po dobu 10 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona,
pokud po celou dobu uskutečňování vzdělávání ve vzdělávacím programu budou splněny všechny podmínky, za nichž byla akreditace k tomuto programu udělena, a to pro účastníky specializačního vzdělávání, kteří budou do vzdělávacího programu zařazeni nejpozději přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.“

Seznam těchto ordinací je stále k dispozici na stránkách MZ ČR.

Na základě tohoto seznamu jsou také lékařům zařazeným do Kvalifikačního kurzu (v souladu se zákonem č. 67/2017) odsouhlaseny požadované praxe v akreditovaných ordinacích PLDD.

Ostatní řízení
Nová rezidenční místa se týkají výhradně nového oboru pediatrie!
Proč se stát praktickým lékařem pro děti a dorost / text
Jak se stát praktickým lékařem pro děti a dorost / text
Žádost o posouzení splnění podmínek pro získání specializované způsobilosti lékaře / doc
Pomůcka pro zpracování průběžných, závěrečných a kontrolních zpráv / text
Vyhláška o rezidenčních místech / text