odborná společnost praktických dětských lékařů čls jep

Odborná společnost praktických dětských lékařů vznikla na sjezdu Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost, a jejím základem se stala dřívější vědecká rada této organizace. Dne 1. 9. 1997 byla oficiálně přijata do České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně.

Důvodem vzniku byla potřeba hájit odborná stanoviska praktických dětských lékařů na různých úrovních, kde doposud byla absence těchto názorů. Jediným partnerem v rovině odborné z oblasti pediatrie byla do té doby Česká pediatrická společnost. Vědomi si odlišnosti vnímání problematiky, kterou řeší praktický lékař pro děti a dorost, vyvstala nutnost založení vlastní odborné společnosti. Současně tak vnikla paralela s odborným zastoupením praktických lékařů pro dospělé, kteří již v té době měli vlastní odbornou společnost.

Zakotvení pozice odbornosti praktický lékař pro děti a dorost v primární péči není možné bez pomoci vlastní odborné společnosti. Naším cílem je podpora a rozvoj pediatrické primární péče v České republice, spolupráce s jinými obory, i s našimi zahraničními partnery. Naše země má tradici unikátní sítě praktických lékařů pro děti a dorost, pokrývající celé území. Považujeme za nutné její udržení a další rozvoj v závislosti na měnících se podmínkách.

Odborná společnost se podílí na pregraduální i postgraduální přípravě pediatrů pro primární péči, organizuje vzdělávací akce, podílí se na tvorbě národních doporučení a vědecko-výzkumné činnosti v oboru.

členství v ospdl čls jep

Řádným členem Odborné společnosti praktických dětských lékařů České lékařské společnosti JEP se může stát lékař, farmaceut, nebo jiný pracovník ve zdravotnictví, případně podobném oboru, který souhlasí s posláním a cíli OSPDL a ČLS JEP. Členem se stává uchazeč po podání přihlášky a jejím odsouhlasení předsedou či výborem odborné společnosti.

Členský příspěvek činí 700 Kč a platí se 1x ročně (pracující důchodci a členky/členové na mateřské dovolené platí snížený příspěvek 350 Kč. Nepracující důchodci a členové/členky na mateřské dovolené, rezidenti a studenti lékařských fakult 100 Kč).
O slevu na členský příspěvek je nutné požádat nejpozději do 1.10. předešlého roku.
ONLINE ČLENSKÁ PŘIHLÁŠKA