VČASNÝ ZÁCHYT
PORUCH AUTISTICKÉHO SPEKTRA

Poruchy autistického spektra (PAS) jsou pervazivní (všepronikající) vývojové poruchy v osobnosti, jsou v převážné většině geneticky podmíněné, jsou tedy celoživotní, jejich příznaky se rozvíjejí od nejútlejšího dětství. Zahrnují širokou škálu příznaků v různé tíži, zasahují do několika oblastí a i v případě nejlehčích forem postižení významně zhoršují sociabilitu a ztěžují zařazení jedince s postižením do společnosti.

Především v raném dětském věku a předškolním období jsou ale změny ve fungování  jedince s PAS méně nápadné a tak unikají pozornosti odborníků a tedy i včasné diagnostice. Navzdory tomu, že rodiče jsou si již  často poměrně brzy vědomi odchylek ve vývoji jejich dítěte, mnohdy váhají sdělit své podezření lékařům, či naopak často i několik let hledají odbornou pomoc a uplyne dlouhá doba od vyhledání první odborné pomoci ke stanovení diagnózy PAS.

Právě včasná diagnostika je přitom velmi důležitá z hlediska dalšího fungování jedince s postižením, z hlediska jeho prognozy. Brzké odhalení této poruchy je důležité zejména proto, že při jejím včasném odhalení je možné zvolit adekvátní vzdělávací a léčebný program pro dítě za účelem zlepšení kvality jeho života. Ritualizované, problémové a agresivní chování dítěte navíc často těžce narušují rodinný život i sociální fungování rodiny. Včasná diagnostika má tedy význam i v brzkém zahájení sociálně edukačního a v případě nutnosti náhradně komunikativního programu dítěte a pro  rodinné příslušníky. Komplexní řešení této problematiky je nutné k zabránění traumatizace dítěte i jeho rodiny, k prevenci jejich sociální exkluze a nadměrné celospolečenské zátěže v době jeho dospělosti.

Za základní kámen komplexní péče o děti s PAS považujeme včasný záchyt PAS, na nějž dále musí navazovat všechny další složky – dostatečná síť odborníků na diagnostiku PAS, pedopsychiatrů a klinických dětských psychologů, dostatečná síť kvalifikovaných center zajišťujících nácvik sociálních návyků, kvalitní síť klinických a školních  logopedů, speciální školství či edukace školských zařízení pro inkluzi, asistenční služby, sociální služby, atd.
Z posledních mezinárodních vědeckých studií vyplývá, že četnost PAS je cca 1/90-100 dětí. V odborné literatuře se za včasnou diagnostiku považuje u dětského autismu věk  dítěte 2 - 4 roky, u Aspergerova syndromu 3 - 5 let.

Ze výše uvedeného vyplývá, že základní záchyt patří do rukou lékařů primární péče, tedy praktických lékařů pro děti a dorost. Jsou těmi, kteří z definice svého oboru jsou nejblíže svým pacientům a jejich rodičům, jsou prvním kontaktem pacienta se zdravotnickým systémem, jsou těmi, kteří musí umět nasměrovat dítě co nejdříve k diagnoze a kteří pak vedou dítě i rodiče kontinuálně a dlouhodobě celým systémem péče.

Metodika provádění vyšetření

Metodika vyšetření (2019)
K vyšetření doporučujeme dotazník M-CHAT-R a M-CHAT-R/F. Doprovodné materiály lze stáhnout z www.mchatscreen.com
Otázky v dotazníku se týkají dovedností, které jsou zobrazeny na fotografiích.
Komunikační soubor pro osoby s PAS
Vzor průkazu osoby s PAS str. 1 a str. 2

Doporučení k vyplňování

Při práci s dotazníkem M-CHAT-R je nutné si uvědomit, že ne všechny děti s pozitivním výsledkem testu dospějí k diagnoze poruchy autistického spektra. Z tohoto důvodu při pozitivním výsledku doporučujeme specifikovat nález pomocí dotazníku M-CHAT-R/F. Při pozitivním výsledku tohoto testu opět neznamená, že nutně musí být diagnostikován autismus, je zde ale vyšší pravděpodobnost jiných vývojových vad (např. vývojová dysfázie, mentální retardace,..), dítě by mělo být dále vyšetřeno.
Dotazníky vyplňte při rozhovoru s rodiči, využijte jednak jejich informací, jednak svého pozorování v ordinaci. Věkové rozmezí pro vyšetření v rámci časného záchytu je 18 - 24 měsíců.
M-CHAT-R
Proberte s rodiči jednotlivé otázky, některé z nich vyžadují vysvětlení, přiblížení situace.
Výsledek dotazníku vyhodnoťte dle přiloženého návodu.
Dle výsledku ev. doplňte dotazník  M-CHAT-R/F nebo odešlete dítě ke specializovanému vyšetření.
M-CHAT-R/F
Dotazník použijte při pozitivním výsledku = suspektní příznaky PAS, vycházejícím z dotazníku M-CHAT-R. Věnujte se „patologickým“ položkám, které rozeberte podrobně dle návodu.                                        
V případě pozitivního výsledku pošlete dítě ke specializovanému vyšetření. V případě negativního výsledku dítě nadále sledujte a vyšetření opakujte s odstupem.

Dokumentace

O vyšetření, jeho výsledku a ev. dalším postupu učiňte zápis do zdravotnické dokumentace dítěte, přiložte vyplněný dotazník. Takto učiněný zápis a vyplněný dotazník je podkladem pro vykázání kódu 02240 zdravotní pojišťovně s Dg.Z001 nebo F89 v závislosti na výsledku screeningu (dle metodiky).

Průkaz osoby s PAS a jejich distribuce

Jednou možností je využití signálního kódu od pojišťovny. Po vykázání signálního kódu 02241 - Edukace pacienta s PAS zašle zdravotní pojišťovna Průkazy pro pacienty s PAS poskytovateli.

Informace o signálním kódu:
- 02241 - Signální výkon edukace pacienta a pečující osoby pro PLDD a VPL v souvislosti s předáním průkazu osoby s PAS na základě diagnózy PAS - porucha autistického spektra (pervazivní vývojová porucha F84.xx) stanovené psychiatrem či dětským psychiatrem.
- Signální výkon edukace pacienta a pečující osoby pro PLDD a VPL lze vykázat 1x za život pacienta v souvislosti s předáním Průkazu.
- Výkon je zařazen pod odbornost 002 – praktické lékařství pro děti a dorost. Sdílen je s odborností 001 – všeobecné praktické lékařství.

Další možností je požádat o zaslaní průkazů přímo Ministerstvo zdravotnictví, Oddělení podpory práv pacientů na adrese opp@mzcr.cz.

Mějte na paměti

- že poruchy autistického spektra jsou v současné době vnímány velmi citlivě, rodičům dobře vysvětlete význam vyšetření, tak aby k němu přistupovali racionálně, nikoli s obavou, že se s jejich dítětem něco děje. Na druhé straně, pokud rodiče přicházejí s obavou a sdělují některé příznaky, zvažte specializované vyšetření i při nepřesvědčivém výsledku dotazníků
- že dítě, se kterým se začne pracovat v takto raném věku, může  z klinického obrazu poruchy vystoupit nebo se dají alespoň zmírnit její projevy