Adiktologická péče pro děti a dorost

Úvodem mého krátkého sdělení k tak potřebnému tématu, jakým je adiktologická péče pro osoby mladší 18 let, bych ráda poděkovala za vysoce aktivní a konstruktivní přístup ze strany vaší Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP.

V dubnu 2017 proběhlo již druhé jednání ad hoc pracovní skupiny pro problematiku adiktologické péče pro osoby mladší18 let. V rámci jednání, kterého se zúčastnili zástupci všech dotčených odborných společností, byla opět diskutována aktualizace Manuálu drogové
prevence v praxi praktického lékaře pro děti a dorost, a to i z pohledu jejího věcného obsahu. V oblasti nové právní úpravy, zejména s ohledem na nový občanský zákoník a právní úpravu zdravotních služeb, byl Manuál již aktualizován. V současné době probíhá jeho věcné
schválení v rámci odborných společností a následně bude zveřejněný na stránkách MZ ČR. Zároveň připravujeme také jeho novou tištěnou formu, kterou bychom vám opět rádi všem rozeslali.

Při jednání byly předloženy a diskutovány výstupy zmapování potřeby adiktologické péče pro děti a dorost, které bylo provedeno vaší odbornou společností. Na základě předložených informací jsem navrhla, aby byl zpracován aktuální seznam poskytovatelů služeb pro cílovou skupinu pacientů - tzv. mapa pomoci - pro každý kraj.

Ministerstvo zdravotnictví vyhlásilo v rámci dotačního programu „Protidrogová politika MZ" 2. kolo dotačního řízení, jehož hlavní prioritou bylo posílení vzniku a provozu dětských adiktologických ambulancí. Finální výsledky zatím nejsou známy, ale již nyní je možné konstatovat, že vybudovat síť takto specializovaných ambulancí bude nelehkým dlouhodobým úkolem.

Opět musím konstatovat, že tato problematika, byť se jedná z velké části o poskytování zdravotních služeb, je meziresortní. Mezi zásadní další aktéry v této oblasti bezpochyby patří ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) a ministerstvo práce a sociálních věcí.
V rámci MŠMT aktuálně probíhá diskuse k prevenci rizikového chování. Každopádně resort zdravotnictví vyzval MŠMT ke spolupráci s cílem zajištění dostupnosti všech služeb, které jsou u dítěte s adiktologickou poruchou nedílnou součástí komplexní péče. Všechny kompetetentní osoby budou přizvány na další naplánované jednání.

Jsem si plně vědoma toho, že provedení skríningu není v rámci klasických poskytovaných zdravotních služeb hrazeno ze systému veřejného zdravotního pojištění. I z tohoto důvodu byla vyzvána vaše odborná společnost k návrhu dalšího řešení a aplikace jednotlivých kroků, které jsou potřebné k realizaci důkladnějšího skríningu.

JUDr. Lenka Teska Arnoštová, náměstkyně ministra zdravotnictví