PAS: základem je včasné stanovení diagnózy v ordinacích PLDD

Poruchy autistického spektra (PAS), tzv. pervazivní vývojové poruchy, patří k nejzávažnějším poruchám dětského mentálního vývoje. Pervazivní znamená všepronikající a vyjadřuje fakt, že vývoj dítěte je narušen v mnoha směrech. V důsledku vrozeného postižení mozkových funkcí, které umožňují komunikaci, sociální interakci a symbolické myšlení (fantazii), dochází k tomu, že dítě nedokáže vyhodnocovat informace stejným způsobem jako děti stejné mentální úrovně. Vnímá, prožívá, a tudíž se i chová, jinak.

PAS se vyznačují značnou rozsáhlostí a různorodostí symptomatiky, jednotlivé symptomy se liší v četnosti a síle projevu, některé mohou zcela chybět. Projevy se mění s věkem, objevují se a zase mizí. I v případě nejlehčích forem postižení však zhoršují sociabilitu a ztěžují zařazení jedince do společnosti.

Vzhledem k nárůstu počtu osob s PAS, a to celosvětově, začala být na tuto problematiku i v naší republice kladena zvýšená pozornost. V podstatě z iniciativy rodičů, kteří se potýkají s nezáviděníhodnými problémy v případě péče o své handicapované děti, vznikla Komise při Vládě ČR pro komplexní řešení problematiky osob s PAS, v níž má zastoupení i Odborná společnost praktických dětských lékařů ČLS JEP v osobě předsedkyně Aleny Šebkové. Problematika je to ovšem velmi široká, týká se jak dětského, tak dospělého věku, je k ní nutná široká mezioborová spolupráce na úrovni ministerstev i odborných a dalších společností, včetně pacientských organizací.

Základním požadavkem je včasné stanovení diagnózy v ordinacích dětských praktiků. Čím dříve se dítě dostane do požadované péče, tím vyšší možnost zapojení do většinové společnosti následně má. Z tohoto důvodu byl do novely vyhlášky o preventivních prohlídkách zařazen nový kód „Včasný záchyt PAS“ v návaznosti na preventivní prohlídku v 18 měsících. S ohledem na nutnost zdokonalení v teorii PAS proběhlo v rámci Managementu SPLDD na přelomu let 2016/2017 a v rámci Školitelů 2017 proškolení téměř 600 PLDD. Další proškolení budou ještě probíhat, nicméně je možné absolvovat je i individuálně. Ve spolupráci OSPDL, Sekce dětské a dorostové psychiatrie při PS ČLS JEP a SPLDD ČR byla vytvořena Metodika pro PLDD, kterou najdete i na webu detskylekar.cz a která vám dá návod, jak postupovat jednak při vyšetření dětí, jednak při vykazování.

Na včasný záchyt ale musí navazovat diagnostika, řešíme tedy dále ve spolupráci s dětskými psychiatry škálu nutných či doporučených vyšetření. V rámci systémového řešení je důležité, že musíme mít kam dítě poslat. Zde je nutné zaměřit se na rozšíření sítě dětských psychiatrů, psychologů, rané péče, speciálních pedagogických center atd. Nutná je i edukace celé společnosti. Práce tedy hodně, některá témata jsou již rozpracována, některá ještě čekají...

Alena Šebková