11. kongres primární péče: náměty na prohloubení mezioborové spolupráce v péči o pacienty se onemocněním střev

Velmi konkrétními a praktickými výstupy skončil další z tradičních kulatých stolů pořádaných v rámci 11. kongresu primární péče, který byl věnován otázkám vzájemné spolupráce praktických lékařů s gastroenterology v zájmu lepší péče o nemocné s nespecifickými střevními záněty (IBD) a dalšími střevními postiženími.

Pohádka o kohoutkovi a slepičce v praxi

Prof. Milan Lukáš, předseda České gastroenterologické společnosti ČLS JEP, v diskusi uvedl, že aktuálními se jeví být otázky zajištění laboratorního monitoringu pacientů léčených pro IBD, který by zajišťovali praktičtí lékaři (PL) a praktičtí lékaři pro děti a dorost (PLDD), a delegování preskripce některých protizánětlivých léků do ordinací PL a PLDD, aby pacient nemusel kvůli každému laboratornímu vyšetření, resp. receptu navštěvovat svého gastroenterologa. Doc. Svatopluk Býma, předseda Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP, připomněl, že diskuse v této oblasti – stejně jako řadě jiných – naráží na preskripční omezení.

„Je čas na koncepční řešení,“ zdůraznil S. Býma. „Začíná se stále hlasitěji hovořit o konceptu managementu chronických onemocnění, jehož základem je rozdělení činností mezi specialisty a praktické lékaře tak, aby kompetence PL byly dostatečně silné a odlehčilo se specializovaným ambulancím.“ Podle S. Býmy v ČR trpíme „syndromem pohádky o kohoutkovi a slepičce“. Pro stejnou léčbu musí český pacient navštívit lékaře 12× do roka, zatímco v Rakousku 6× a ve Švédsku pouze 3×. To stojí systém v ČR zbytečně asi 20 mld. Kč, které by bylo možno ušetřit ve prospěch pacientů. 

Nové léky na IBD jsou bezpečné, praktikům práci nepřidají

„Přidanou hodnotou“ pro účastníky diskuse z řad praktických lékařů bylo sdělení M. Lukáše o tom, že do klinické praxe léčby IBD by měly vstoupit dva nové léky se zcela novými mechanismy účinku. Prvním je vedolizumab (schválení jeho úhrady však SÚKL před několika dny zamítl, pozn. autora) – humanizovaná monoklonální protilátka se selektivním účinkem pouze ve střevě, která se váže na integrin α4β7 exprimovaný na pomocných T lymfocytech. Tím se blokuje jejich adheze ke sliznici střeva. Druhým novým lékem je ustekinumab – humánní monoklonální protilátka, která se váže na proteinovou podjednotku p40 interleukinu 12 a 23. Tím je blokována aktivace T lymfocytů a jejich diferenciace v podtypy Th1 a Th17, s následnou blokádou sekrece prozánětlivých mediátorů. „Důležitým sdělením pro praxi je, že oba léky jsou bezpečnější než stávající antiTNF-α léčba, která je spojena s rizikem infekčních komplikací, autoimunitní reakce nebo alergií. Naproti tomu pacienti užívající vedolizumab nebo ustekinumab pro praktického lékaře neznamenají žádnou zátěž ve smyslu nutnosti sledování nežádoucích účinků,“ uvedl M. Lukáš.

Vzhůru do (mezioborové spolu)práce

Účastníci kulatého stolu se dohodli na ustanovení dvou společných pracovních skupin PL a gastroenterologů a PLDD a dětských gastroenterologů s cílem:

* vypracovat model rozdělení kompetencí v péči o nemocné s IBD a

* připravit jej k projednání se zdravotními pojišťovnami a ministerstvem zdravotnictví.

V rámci výše uvedených dvou pracovních skupin bude pracováno i na:

* tezích společných konsenzuálních doporučených postupů pro časnou

diagnostiku a management pacientů s IBD, event. na

* obsahu edukačních aktivit, pokud bude identifikována jejich potřeba, event.

* na zapracování dalších námětů z diskuse, především na konceptu

automatizovaného algoritmu dalšího postupu vyšetření rodinných příslušníků, je-li v rodině diagnostikován celiak, na návrhu příslušných kompetencí a pravidel úhrady. Výsledkům a praktickým dopadům výstupů obou pracovní skupin bude věnován další kulatý stůl v průběhu 12. kongresu primární péče v r. 2018.

Užitečné odkazy pro vás i vaše pacienty

Účastníci kulatého stolu identifikovali jako užitečné, aby byli PL a PLDD, např. prostřednictvím svých profesních webů, informováni o kontaktech na pacientské organizace a jejich projekty, aby na ně mohli odkazovat své pacienty a jejich rodinné příslušníky:

* Pacienti IBD:

www.crohn.cz / www.facebook.com/PacientiIBD / www.svetovydenibd.cz / www.wckarta.cz / www.wckompas.cz

* České ILCO, z. s. – dobrovolné sdružení stomiků

www.ilco.cz / www.nejsemtabu.cz

* Společnost pro bezlepkovou dietu, z.s.

www.celiak.cz

(Upraveno z autorova článku v AM Review)

Jan Kulhavý