Adiktologie – potřebujeme screening, ale jak jej hradit?

Počátkem března proběhlo jednání pracovní skupiny při ministerstvu zdravotnictví pro dětskou adiktologii. Tématem byla role praktických lékařů pro děti a dorost v dané oblasti a provázanost se zdravotními službami poskytovanými adiktology. Náměstkyně ministra zdravotnictví Lenka Teska Arnoštová oznámila, že bude aktualizován Manuál drogové prevence v praxi praktického lékaře pro děti a dorost v části týkající se právní úpravy dané oblasti. Následně bude Manuál zveřejněný na webových stránkách MZ (aktuální podobu Manuálu tak, jak je ke stažení na www.detskylekar.cz) Ministerstvo zdravotnictví vyhlásí druhé kolo dotačního řízení pro program „Protidrogová politika MZ“, v rámci kterého bude podle slov L. Tesky Arnoštové prioritně podporován vznik adiktologických ambulancí pro děti.

MZ zvažuje i vydání příručky/letáku pro rodiče s uvedením základních informací k drogové problematice u dětí.

V průběhu jednání pracovní skupiny jsem zdůraznila, že je nutné rozšířit v dané oblasti plošné kontinuální vzdělávání, cílem je i úhrada výkonu ze systému veřejného zdravotního pojištění

– provedení screeningu je časově náročné (řešením by mohl být např. edukační kód, obdobně jako kód včasného záchytu PAS 02240). V současnosti navíc chybí síť poskytovatelů zdravotních služeb, kam by mohli být dětští pacienti odesíláni. Doporučila jsem přizvat do pracovní skupiny předsedu Společnosti dorostového lékařství, který se danou problematikou zabývá a je hlavním autorem již zmiňovaného Manuálu – a vy si můžete přečíst i jeho text o screeningu a krátké intervenci v oblasti zneužívání návykových látek u praktického lékaře pro děti a dorost v adolescenci. Také jsem všechny přítomné informovala o tom, že z iniciativy lékařů primární péče se na našem únorovém Kongresu konal kulatý stůl s psychiatrickou a adiktologickou problematikou

Úkolem naší odborné společnosti pro nejbližší období je zmapování potřeby adiktologické péče pro děti a dorost, návrh systému plošného vzdělávání v dané oblasti a především návrh způsobu úhrady skríningu ze systému veřejného zdravotního pojištění. Na příští jednání pracovní skupiny budou podle dohody všech zúčastněných stran přizváni též zástupci resortu školství, mládeže a tělovýchovy a resortu práce a sociálních věcí.

Alena Šebková