Doporučení pro diagnostiku a léčbu refluxního onemocnění u dětí

OSPDL ČLS JEP připravuje k vydání doporučený postup pro diagnostiku a léčbu refluxního onemocnění u dětí, sjednocený z pohledu gastroenterologa, pneumologa, ORL lékaře, neonatologa a chirurga. Doporučení zpracoval kolektiv autorů z 11 pediatrických klinických pracovišť ČR.

Přestože je refluxní onemocnění v dětském věku velmi aktuálním tématem, kvalitních studií, které by vyjasnily ty nejdůležitější body léčby a diagnostiky, bylo publikováno jen velmi málo. Postupy u refluxního onemocnění větších dětí jsou poměrně dobře literárně doloženy. Naopak největší nedostatek kvalitních prací je v oblasti mimojícnových příznaků refluxního onemocnění. To vede k nejednotnosti doporučení a postupů, které jsou pak spíše založeny na názoru odborníků, a proto se markantně liší napříč odbornostmi.

Autoři českého doporučení se pokusili své názory sjednotit, akceptovat kompromisy a po důkladné diskusi definovat zásadní body, na kterých se shodli. Jako ochutnávku vám přinášíme některé z nich.

Uvažované gastrointestinální příznaky refluxního onemocnění

* V novorozeneckém a kojeneckém věku nemá refluxní onemocnění typické příznaky.

* Opakované i intenzivní regurgitace u prospívajícího kojence bez dalších komplikací autoři nepovažují za refluxní onemocnění, tudíž není třeba farmakoterapie.

* Diferenciální diagnostika u kojence s opakovanými regurgitacemi/zvracením a neprospíváním je velmi široká a zahrnuje také refluxní onemocnění a alergii na bílkovinu kravského mléka. Za varovné známky autoři považují: zvracení se žlučí, známky krvácení do trávicího traktu, trvalé prudké zvracení, nástup zvracení po 6. měsíci, neprospívání, průjem, zácpu, horečku, apatii, hepatosplenomegalii, pulzující fontanelu, makro- či mikrocefalii, křeče, palpační citlivost či distenze a podezření na metabolické onemocnění.

* Refluxní onemocnění je málo častou příčinou iritability a pláče novorozenců a kojenců.

* Typickými příznaky refluxního onemocnění u starších dětí jsou pyróza a regurgitace. Ke vzácnějším příznakům patří dysfagie, odynofagie, hemateméza, odmítání stravy a dentální eroze.

* V diferenciální diagnostice je třeba zvážit horní dyspeptický syndrom, ruminaci, infekční a eozinofilní ezofagitidu. Vzácně také achalázii či jiné poruchy motility horního GIT.

Uvažované respirační příznaky refluxního onemocnění

* Kašel, bronchiální hyperreaktivita a aspirační pneumonie mohou být asociovány s refluxním onemocněním. Vztah refluxního onemocnění k jiným respiračním příznakům není znám. Zda existuje kauzální vztah mezi těmito příznaky/diagnózami a refluxními epizodami není zatím zřejmé.

* Není známo, jak často jsou refluxní epizody za tyto příznaky/onemocnění zodpovědné.

* Nebyla prokázána účinnost antirefluxní farmakoterapie v léčbě předpokládaných respiračních příznaků refluxního onemocnění.

* S výjimkou terapeutického testu s inhibitory protonové pumpy (PPI) není k dispozici vyšetření, které by prokazatelně bylo schopno předpovědět účinnost některé z léčebných modalit.

Uvažované příznaky refluxního onemocnění v ORL oblasti

* Zvažované příznaky/nemoci v ORL oblasti se liší v závislosti na věku. U kojenců jsou to chrapot, stridor, opakované laryngitidy, insuficience Eustachovy trubice, která může způsobit recidivující otitidy, případně sekretorickou otitidu. U větších dětí dominuje symptomatologie obdobná jako u dospělých: parestezie v krku, kašel, chrapot.

* Zatím se nepodařilo jednoznačně prokázat, že by refluxní epizody za tyto příznaky byly skutečně zodpovědné.

* S výjimkou terapeutického testu s PPI hodnoceného laryngoskopicky není k dispozici vyšetření, které by u konkrétního pacienta předpovědělo účinnost některé z léčebných modalit.

* Nebylo prokázáno, že by byla u dětí antirefluxní farmakoterapie účinná v léčbě zvažovaných ORL příznaků refluxního onemocnění.

Pacienti v riziku refluxního onemocnění

Vysoký výskyt refluxního onemocnění (15–75 %) je pozorován u dětí s psychomotorickou retardací, příznaky jsou mnohdy závažné a mohou být atypické (agitace, autoagrese a deprese). Častým symptomem jsou dentální eroze. Vyšší riziko refluxního onemocnění pak mají děti s neurologickým postižením, obézní, pacienti s anomáliemi jícnu a žaludku, kosterně svalovým onemocněním, chronickým respiračním onemocněním a také po transplantaci plic.

Zdroj: Diagnostika a léčba refluxního onemocnění u dětí: český sjednocený doporučený postup z pohledu gastroenterologa, pneumologa, ORL lékaře, neonatologa a chirurga

Jana Tlapáková