Dovede jednání akreditační komise devastaci a degradaci primární dětské péče na samé dno?

V posledním Bulletinu České pediatrické společnosti jsme zaznamenali informaci členům ČPS, že v oblasti vzdělávání budoucích pediatrů je „...největším problémem nedostatek akreditovaných pracovišť PLDD“. Dovolím si s touto informací zásadně nesouhlasit a seznámit vás se skutečnými problémy, které vyplynuly ze zcela iracionálního zrušení našeho oboru.

Po celou dobu diskusí o existenci, či neexistenci oboru PLDD jsme varovali před nepřipraveností záměru obor zrušit a před možnými negativními dopady. Žádali jsme ponechání stavu, kterému odpovídá stávající legislativa, pouze s vyřešením rozumného přechodu mezi oběma příbuznými obory. Vyslyšeni jsme nebyli, a bohužel nyní je celá pediatrická péče konfrontována s negativními následky tohoto neuváženého kroku, přičemž prohlubující se personální devastace je tím nejmenším. A rozhodně to není způsobeno z naší strany, nebo vinou toho, že my „měníme dohody“.

Uvedu jen některá fakta:
1. Není pravda, že je nedostatek akreditovaných pracovišť PLDD – na základě rozboru situace jsme předali na odbor vzdělávání MZ ČR mapu, kde kromě několika málo okresů má každý okres zastoupení minimálně jednoho akreditovaného PLDD. Pokud je nám známo, přes naši žádost na společném jednání 13. března tohoto roku podobná informace od ČPS ČLS JEP dosud není k dispozici.

2. Zájem PLDD o akreditaci do roku 2017 trvale rostl. Vinou toho, že obor PLDD byl vymazán a předchůdcem Pediatrie byl administrativně určen obor Dětské lékařství, nemohou PLDD žádat ani o nové akreditace, ani o prodlužování stávajících.

3. Akreditovaná pracoviště PLDD nemohla z výše uvedeného důvodu požádat o rezidenční místo.

4. Byli jsme ujištěni, že dětská oddělení zajistí vzdělávání všech pediatrů, že na to mají dostatečnou kapacitu i kvalifikaci. Na rozdíl od tohoto konstatování po vyhlášení 80 rezidenčních míst pro obor Pediatrie si o ně požádala dětská oddělení v počtu 59 míst. To znamená propad o 21 míst, která „vyhodíme oknem“. Na tato místa se navíc velmi pravděpodobně nedostanou kolegové, kteří by po atestaci chtěli směřovat do primární péče. Dostáváme od kolegů opakovaně zprávy, že takoví uchazeči jsou při žádosti o přijetí na dětská oddělení odmítáni s poukazem na jejich budoucí odchod do primární sféry.

5. Kvalifikační kurz dle dikce novely zákona č. 95/2004 Sb. – na základě krizové situace jsme souhlasili s minimální praxí v ordinaci PLDD 3 měsíce, dalším naším ústupkem byla možnost uznání případné poatestační praxe u PLDD kdykoli po roce 2000 v délce dvou měsíců, snížení počtu kurzů IPVZ nutných pro výkon samostatné praxe PLDD, snížili jsme i počty hodin v jednotlivých kurzech. Nicméně stále to nebylo dost, znovu se objevil požadavek na uznání části stáže, pokud lékař sloužil na LPS. Ta je kolegy z ČPS považována za rovnu poskytování péče PLDD!! Přesto jsme i tomuto požadavku vyhověli, měsíc praxe může být uznán, pokud lékař odsloužil určitý počet hodin. Byli jsme tlačeni ještě dál. Ale to už nelze. I tak vnímáme kvalifikační kurz pouze jako řešení krizové situace, nikoli jako adekvátní vzdělávání PLDD.

6. Pediatrický kmen – zde byla dodržena dohoda 3 měsíců stáže v ordinaci PLDD. Ale přes vzácnou dohodu členů akreditační komise oboru Pediatrie se opět nepochopitelné objevily požadavky na změnu označení pediatra v primární péči. Je nutné zde upozornit, že termín PLDD vznikl v době tvorby seznamu výkonů záhy po roce 1990, tedy minimálně 10 let před vznikem samostatného oboru. Odpovídá tomu i smluvní nastavení s pojišťovnami a veškerá stávající legislativa.

7. To nejlepší na konec – návrh specializačního vzdělávání. Cca před půl rokem byly na stole dva návrhy – z dílny ČPS (3 měsíce PLDD povinně, 6 měsíců volitelných ambulancí včetně PLDD) a od nás (6 měsíců PLDD povinně, 3 měsíce volitelných ambulancí). Týden před zasedáním akreditační komise dostali její členové návrh na 3 měsíce PLDD povinně, 2 měsíce volitelných ambulancí včetně PLDD. Bez diskuse. A jak nakonec dopadlo zasedání akreditační komise pro obor Pediatrie? Přičiněním jejích členů za ČPS a především pánů primářů jsou výstupem „jednání“2 měsíce PLDD povinně a 3 měsíce ambulancí včetně PLDD nepovinně!!

Při tažení proti oboru PLDD jsme neustále poslouchali, že se „... obor PLDD neruší, že se jen mění vzdělávání...“. Pokud by tomu tak bylo, ve specializační části by mělo být paritní zastoupení, tedy 12 měsíců na 12 měsíců (toto jsou i slova předsedy ČLS JEP). Co vidíme místo toho? Totální degradaci přípravy pro mladé kolegy, kteří by měli směřovat do nyní tolik skloňované primární péče!! Jak se při takto ostudně krátké délce přípravy může hovořit o zkvalitňování primární péče???

To, že postupně stárne generace dětských praktiků, je známo téměř 20 let. Obor PLDD zahájil generační obměnu velmi nadějně a úspěšně díky aktivitě naší profesní a odborné organizace. Nikoli díky podpoře státu, a bohužel nikoli ani díky partnerům, kteří by nám měli být nejbližší, ČPS ČLS JEP.

Tak tedy vzhůru do toho, napravíme to! Zaplácneme „díry“ kýmkoli tak, jak to bylo v minulém století. Však se to za pochodu naučí. Co na tom, že jde o děti... Co na tom, že evropští primární pediatři se snaží o přidání vzdělání pro primární péči. Co na tom, že ve Slovinsku je od roku 2015 dvouoborová pediatrie: na společný kmen – a prosím, tříletý (!) a na rozdíl od našeho odpovídající evropským požadavkům – navazuje vzdělávání jednak pro nemocniční, jednak pro primární pediatrii!! Spravíme tedy to, co jsme rozbili? Nebo půjdeme opět svojí českou cestou – do jeskyně....?

Alena Šebková