Výživa dětí v ordinaci praktických lékařů pro děti a dorost

Hlavní charakteristikou práce praktického lékaře pro děti a dorost (PLDD) jako jednoho z poskytovatelů primární zdravotní péče je velký podíl preventivní péče o děti a dorost. Součástí naplnění tohoto konceptu je nejenom provádění pravidelných preventivních prohlídek dětí, ale i osvěta a edukace rodičů, pacientů a laické veřejnosti ve smyslu podpory zdraví. Hlavním nástrojem pro vzdělávání rodičů jsou preventivní prohlídky, kterými projde v kojeneckém a batolecím věku 100 % českých dětí, ale využíváme i spolupráce se zájmovými organizacemi, mateřskými centry a médii. Ve světle současných vědeckých poznatků se jeví výživa kojenců a batolat jako jeden z klíčových faktorů, který zásadním způsobem ovlivňuje nejenom zdravý růst a vývoj v dětství, ale na základě teorie programování se může spolupodílet i na rozvoji obezity, kardiovaskulárních, autoimunitních a dalších civilizačních nemocí v dospělosti.

Odborná společnost praktických dětských lékařů vytvořila několik projektů, které si kladou za cíl edukovat odbornou i laickou veřejnost o významu výživy v dětském věku. V roce 2014 vznikla Pracovní skupina pro výživu OSPDL ČLS JEP, která se s Pracovní skupinou dětské gastroenterologie České pediatrické společnosti spolupodílela na vytvoření a propagování Doporučených postupů ve výživě kojenců a batolat. Navázali jsme spolupráci s Iniciativou 1000 dnů a Společností pro výživu. V roce 2013–2014 proběhla v ordinacích PLDD ČR multicentrická studie Nutriční návyky a stav výživy dětí časného věku. Studie se zúčastnilo 823 dětí ve 4 regionech České republiky (Praha, Kutná Hora, Plzeň a Ostrava). Poukázala na konkrétní klady i nedostatky ve výživě českých dětí, výsledky byly publikovány a citovány v mnoha odborných časopisech a byly prezentovány na odborných konferencích. Na základě výsledků jsme svoje aktivity dále zaměřili nejenom na kojenecký věk, ale i výživu batolat, která se dle výsledků studie jevila kvalitativně i kvantitativně nejméně odpovídající dnešním doporučením. Jedním z výstupů je, že česká batolata konzumují velké množství jednoduchých cukrů a soli a že pravidelnou součástí stravy, která nebyla velmi pestrá, jsou uzeniny.

V rámci 3 cyklů celorepublikových edukačních seminářů OSPDL (1000 dnů – výživa kojenců, výživa batolat a výživa nedonošených dětí) bylo v letech 2014–2016 proškoleno 610 PLDD a jejich sester. Spolu s Iniciativou 1000 dnů jsme do ordinací PLDD zavedli projekt NUTRICHEQ (proškoleno zatím 114 účastníků), který monitoruje v rámci preventivních prohlídek dotazníkovým způsobem stav výživy batolat. PLDD byli proškoleni ve vyhodnocování dotazníku a edukováni v odborné pomoci rodičům. Na webu Iniciativy 1000 dní bylo umístěno 16 edukačních materiálů pro konkrétní rizikové situace ve výživě, které praktický pediatr přímo v ordinaci na základě dotazníku NUTRICHEQ může odhalit, s rodičem vyhodnotit a doporučit další postup, event. další návštěvu a poradenství.

Téma dětské výživy zůstává nadále stěžejním tématem zájmu Odborné společnosti praktických dětských lékařů. V roce 2017 jsme zařadili obezitu jako základní téma pro tzv. páteřní vzdělávání PLDD a ve spolupráci s dalšími odbornými společnostmi a zájmovými organizacemi budeme na správné výživě dětí nadále pracovat.

Natália Szitányi