Ke strategii poskytování zdravotní péče při nárůstu covid-19 v ČR

Na základě iniciativy České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny ČLS JEP a Národního dispečinku intenzivní péče proběhlo za přítomnosti předsedy ČLS JEP setkání zástupců vybraných odborných společností s cílem formulovat základních teze pro fungování systému zdravotní péče pro situace nárůstu pacientů s covid-19 v budoucnu. Výstupem jednání je níže formulované stanovisko panelu, které bude předáno vybraným subjektům (MZ, odborné společnosti ČLS JEP aj.) a zveřejněno.

Stanovisko panelu 

1) Eradikaci nákazy virem SARS-CoV-2 v populaci nepovažuje panel za reálný cíl. Panel doporučuje onemocnění covid-19 zařadit k dalším z řady přenosných onemocnění, na které se zdravotní systém musí přiměřeně adaptovat ve své struktuře a činnosti. 
2) Panel považuje za zásadní, aby zvýšení počtu pacientů s covid-19 nevedlo k redukci péče o jiná onemocnění. Hodnota obsazení kapacity pracovišť intenzivní péče (IP) pacienty s covid-19 pro zahájení omezování jiné zdravotní péče může být regionálně specifická a variabilní mezi jednotlivými pracovišti v rámci kraje i mezikrajově. Za rámcovou hodnotu obsazení kapacity IP pacienty s covid-19 a souvisejícím dopadem na rozsah obvyklé zdravotní péče považuje panel cca 20 %. 
3) Panel doporučuje, aby péče o pacienty s covid-19 vyžadující hospitalizaci byla i nadále založena na existující síti nemocnic a jejich spolupráci, nikoliv na principu „centralizace péče o covid-19“. Každé lůžkové zařízení má mít zajištěno organizačně a logisticky samostatnou „cestu“ pro pacienty s podezřením na onemocnění covid-19. 
4) Pro udržení průchodnosti nemocnic považuje panel za nezbytné prosazovat princip, že po 21 dnech od vzniku příznaků je pacient s onemocněním covid-19 tzv. bezinfekční, nevyžaduje speciální protiepidemická opatření a může být přeložen na pracoviště následné péče.
5) V chirurgických oborech panel považuje za prioritní zachovat onkologickou operativu. Při redukované kapacitě panel doporučuje referovat pacienty do jiných zařízení s aktuálně dostupnou kapacitou. 
6) Panel považuje ochranu zdravotnického personálu za rozhodující faktor udržení funkční kapacity nemocnic při nárůstu nemocných s covid-19 vyžadujících hospitalizaci. Panel doporučuje využít všechny možnosti prosazení očkování u zaměstnanců nemocnic. 
7) Institut krajských koordinátorů intenzivní péče a národní dispečink lůžkové a intenzivní péče považuje panel za hlavní nástroj dosažení efektivní spolupráce mezi nemocnicemi. 
8) Za místo s nejvyšším rizikem šíření nákazy SARS-CoV-2 a dopadem na osoby s vysokou pravděpodobností těžkého průběhu Covid-19 považuje panel zejména osoby vyžadující institucionální nebo domácí sociální či pečovatelské služby nebo jejich ekvivalenty. Panel doporučuje využít všechny možnosti prosazení očkování rovněž u všech osob poskytující předmětné služby. 
9) Panel doporučuje prosazování 3. dávky očkování proti SARS-CoV-2 u všech osob nad 60 let věku. Panel doporučuje prosazovat očkování u všech pacientů podstupující velké operační výkony. 
10) Panel doporučuje průběžnou mediální edukační a informační kampaň zaměřenou na osoby, které jsou ohroženy těžkým průběhem a/nebo smrtí v důsledku onemocnění covid-19. 
11) Obavy z nedostatečné úhrady nákladných léků pro léčbu a/nebo profylaxi covid-19 (např. monoklonální protilátky) nepovažuje panel za důvodné.


Stanovisko v plném znění je ke stažení
ZDE.