Mezinárodní kongres Společnosti pro dětskou infektologii (ESPID)

36. ročník mezinárodního kongresu Společnosti pro dětskou infektologii (ESPID – European society for paediatric infectious diseases) se konal od 28. 5. do 2. 6. v švédském Malmö. Z České republiky se zúčastnilo kongresu 31 lékařů.

Ze světa očkování

Aktuální data: za rok 2016 bylov rámci Evropy zaznamenáno 47 případů difterie, 69 490 případů černého kašle a 137 případů tetanu. Incidence poliomyelitidy byla 0. Incidence HBV(2015) byla 0,6/100 000 a incidence Hib 0,7/100 000.

Na evropský trh se dostala nová – v pořadí třetí hexavalentní vakcína s názvem Vaxelis od firmy MSD, kteráje určena pro západní Evropu. To znamená, že se nyní můžeme u zahraničních pacientů setkat s tím, že budou očkováni buď vakcínou s firemním názvem Infanrix-Hexa registrovanou od roku 2000, Hexacimou registrovanou odroku 2013 (zahraniční název Hexyon),nebo očkovací látkou Vaxelis, která obsahuje kromě známých pertussových antigenů i fimbriové antigeny. Přehled vesložení očkovacích látek naleznete v přiložené tabulce. Nová očkovací látka má zatím nejnižší obsah hliníku.

Přehled hexavaletních vakcín registrovaných v EU

Dr. Giorgio Fidele, Ph.D., z Říma přednášel o odpovědi imunitního systému na onemocnění a očkování Bordetellou pertusis. Mluvil o patogenu Bordetella pertusis jako šikovném modulátoru hostitelské imunity, který způsobuje indukci širokého spektra Th1, Th17 a regulačních T-lymfocytů. Ve srovnání celulární (= chemicky inaktivované bakterie) a acelulární vakcíny (= purifikované pertusovéantigeny PT, FHA, PRN a fimbrie) je účinnost acelulární vakcíny 80 – 84 %, zatímco celulární 46 – 92 %. Ve srovnání s acelulární vakcínou vykazuje celulární vakcína širší spektrum vedlejších lokálních a celkových účinků (včetně protrahovaného pláče, vzácně i akutní encefalopatie).

Chemická inaktivace pertusového toxinu v acelulárních vakcínách má za následek suboptimální priming T-lymfocytů, čímž redukuje eficienci a imunologickou paměť. Vědecký výzkum je zaměřen na vývoj nových adjuvancií, které by mohly pozitivně ovlivnit eficienci acelurálrních vakcín.

Vakcinace proti pneumokokovému onemocnění

Status quo (prof. Heinz Schmidt, Paříž, Pfizer): zatím bylo celosvětově aplikováno 250 milionů dávek PCV13 v 45 zemích. Zatímco zpočátku vládla euforie hlavně s ohledem na počáteční redukci sérotypu 3 (data z roku 2010), nyní víme, že vakcinace s PVC13 bohužel neredukuje nosičství. Tzn. že zdrojem nákazy jsou děti kolonizované sérotypem 3 navštěvující mateřské školky, jež nakazí jak mladší sourozence, taki prarodiče.  

Sérotyp 3 se chová v očkovací látce P13 jako polysacharidová vakcína.

Dr. Shames Ladhani, Ph.D., (Public Health England) prezentoval britská data týkající se očkování pomocí PCV 13 odroku 1998 až po současnost. Současně je známo více než 90 sérotypů pneumokoka, z nichž 30 – 50 sérotypů způsobují invazivní onemocnění.  V roce 1983 zahájila Anglie a Wales očkování pomocí polysacharidové vakcíny PPV23, od roku 2002 byla očkována sedmivalentní vakcína PCV7 (Prevenar 7), která byla v průběhu roku 2010 nahrazena třináctivalentní vakcínou PCV13 (Prevenar 13) v rámci plošného očkování.  Čtyři roky po zavedení Prevenaru 7 došlo k 81 % redukci všech sérotypů obsažených v očkovací látce, za to byl zaznamenám vzrůst sérotypů, které nebyly obsažené v PCV7. Došlo k redukci invazivních pneumokokových nákaz (IPD) o 19 %. Čtyři roky po zavedení Prevenaru13, který obsahuje oproti Synflorixu navíc sérotypy 3, 6A a 19A, zavládla euforie a výsledky byly publikovány v časopisu Lancet Infect Dis (WaightPA et al. 2015). Zpočátku totiž opravdu došlo k 32 % redukci IPD díky 86 % redukci sérotypů obsažených ve vakcíně PCV7 a 69 % redukci extra sérotypů obsažených jen v PCV13.

V roce 2015/16 byla statistická data následující: došlo k opětovnému vzestupu sérotypu 3. Bylo to dáno složením sérotypu 3, který má tak hustou antigenní strukturu, že očkovací látkanení schopna indukovat dostatečnou tvorbu protilátek k opsonizaci. Sérotyp6A výrazně poklesl a sérotyp 19A se drží také na nízké hladině. Došlo a lek výraznému posunu v zastoupení sérotypů působících IPD, především 8,12F, 9N, 15A, 22F a 33F, a to hlavně u starší generace. Souhrnně lze říci, žeod zavedení pneumokokové vakcíny (za posledních 11 let) došlo k prevenci onemocnění v 38 366 případech. V současnosti jsou 3 sérotypyzodpovědné za 40 % IPD (sérotypy 8, 12F a 9N).

Vakcinace proti meningokokovému onemocnění séroskupiny B

O vakcinaci proti meningokokovému onemocnění proběhlo několik firemních sympozií. Byla publikována data zaslepené studie druhé fáze, která srovnávala bezpečnost a imunogenocitu Trumen by v dávce 60 µg oproti 120 µg u kojenců ve věku 12 – 24 měsíců. Výsledky ukazují, že lokální a systémové reakce jsou mírné a přechodné. Středně závažné systémové reakce převládaly ve skupině, která obdržela 120 µg. Protektivní hladina protilátek byla dosažena u většiny účastníků v rámci 3 dávkového schématu. Trumenba byla ve studii bezpečná v používání ve věkové skupině 12 – 24 měsíců, a je možno čekat změnu oficiálního doporučení.

Vakcinace proti rotavirům

Payne et al. srovnával v roce 2004 skupinu plně očkovaných dětí (186 502 dětí) se skupinou neočkovaných. Výsledkem bylo, že ve skupině očkovaných došlo k 20% redukci febrilních křečí, což jedáno sníženým počtem febrilních epizod.

Novinky k varicelle

Práce Dr. Idy Glode Helmuth, Ph.D., etal., z Dánska se týkalo varicelly, kde v rámci Evropy každou hodinu je hospitalizováno 2,5 případů. Zajímavá je prokazatelně zvýšená incidence CMP do 6 měsíců po prodělání onemocnění. Děti po varicelle mají čtyř násobně zvýšenou incidenci arteriální ischemické mozkové příhody. Onemocnění se také nazývá arteriopatie po varicelle (PVA nebo také post varicella arterial ischemicstroke). Jedná se o cerebrální infarkt cév předních (anteriorních) mozkových artérií. Mortalita onemocnění se pohybuje kolem 10 %. U 70 % se onemocnění projevuje křečemi nebo jinou neurologickou abnormalitou (např. hemiparézou). Diagnostika se provádí pomocí detekce DNA v mozkomíšním moku. Incidence CMP je0,2/100000 dětí ve věku 0 – 16 let. Prevencí je v očkování pomocí dvou v Evropě dostupných očkovacích látek. Na českém  trhu máme pouze jednu z nich (s firemním názvem Varilrix od GSK). Eficience očkování je v průměru 94,4 % (95 % CI94, 2 – 94,6) (Rieck T et al., Euro Surveill. 2017 Apr 27;22).

Vakcinace proti chřipce

MUDr. Jan Kynčl, Ph.D., ze SZÚ prezentoval česká data týkající se incidence chřipky z letošní sezóny 2017/2018. Do konce roku 2017 jsme v ČR ještě nevěděli, který typ chřipkového viru bude převládat, ale v roce 2018 se ukázala velká prevalence chřipkového typu B. Těžké případy influenzy (angl. SARI) byly diagnostikovány u 653 pacientů, u 371 z nich byla prokázána influenza typuB (56,8 %). Pouze 35 z 653 pacientů bylo očkovaných (5,4 %) a pouze jeden pacient dostal kvadrivalentní vakcínu obsahující typ B. V letošní sezóně 2017/18 zemřelo 234 pacientů, u 140 pacientů byl prokázána influenza typu B (59,8 %), pouze 19 z 234 pacientů bylo očkovaných, nikdo neobdržel kvadrivalentní vakcínu.

Na přednášku MUDr. Kynčla navazovala přednáška Dr. Rosalindy Hollingsworth z USA, která prezentovala americká data o účinnosti a bezpečnosti kvadrivalentní vakcíny proti chřipce. Ve studiifirmy Sanofi-Pasteur bylo zahrnuto 5437 dětí ve věku 6 – 35 měsíců. Po podání dvou dávek došlo k signifikantní redukci onemocnění dolních dýchacích cest (účinnost 78,24 %). Vakcína je velmi dobře tolerovaná a nabízí navíc simultánníochranu proti dvěma liniím chřipky typu B.

Ze světa diagnostiky

Na svých stáncích představily společnosti novinky i vylepšení svých diagnostických systémů s důrazem narychlost a jednoduchost diagnostiky. Spektrum záběru je přitom velmi široké, odmalárie až po enterovirové a rhinovirové infekce.

Firma Biofire představila vyšetřovací přístroj pro rychlou diagnostiku respiračních onemocnění pomoci PCR – FilmArrayRP2plus. Vyšetření se provádí z nasofaryngeálního stěru, přičemž sesoučasně vyšetřuje 22 různých virů a bakterií. Velkým přínosem je velmi krátkádoba vyšetření, a to 45 min. Senzitivita vyšetření je 97,3 %, specifita 99,3 %.Přístroj je v současnosti např. v Rakousku asi ve 3–4 nemocnicích,např. Gottfried von Preyer'sche Kinderspital ve Vídni. Cena vyšetření je cca 80 eur. Vyšetření je poměrně drahé, ale ve srovnání s cenou za den hospitalizace se v západní Evropě stále vyplácí. Vyšetření pomáhá snižovat spotřebu antibiotik a pomůže tím zamezit antibiotické rezistenci. Spektrum patogenů vyšetřovaných v nejnovějším setu je v následující tabulce.

Souhrn

Kromě sekce věnované očkování aprevenci infekčních nemocí byla na sympoziu zastoupena sdělení věnovaná infekcím imunokompromitovaných pacientů, ať už z důvodu závažného základníhoonemocnění, HIV, nebo novorozenců, a to i mykotickým či parazitárním infekcím. Zajímavá sdělení byla věnovaná problematice antibiotické rezistence (předevšímz pro nás exotických pohledů asijských a afrických zemí), tuberkuloze, čihepatitidám.

MUDr. Denisa Mendelová

Zdroje:

Přednáškyz ESPID 2018 a články:

1. Immune Responses to Bordetella pertussisvaccination in 2018

Giorgio Fedele, Istituto Superiore di Sanita, Roma, ESPID 2018

2. Optimizing Hexavalent vaccination in Europe

Prof. Carl Heinz Wirsing vonKoenig, University of Duesseldorf, Germany

3. Post-varicella arterial ischaemic stroke inchildren in Denmark 2010-2016

Ida Glode Helmuth, MDPhD,
Kåre Molbak, MD DMSc, Peter Vilhelm Uldall, MD DMSC1, Anja Poulsen, MDPhD1

Department of Paediatric and Adolescent Medicine, Rigshospitalet
2. Department of Infectious Disease Epidemiology and Prevention, Statens Serum Institut 3. Division of Infectious Disease Preparedness, Statens Serum Institut

4.Pneumococcal conjugate vaccines: from clinical evidence to global impact

Welcome andIntroduction

Prof. Heinz Schmitt, Pfizer, Paris, France

5.Pneumococcal serotype replacement

Shamez Ladhani, MD, Ph.D, Paediatric Infectious disease consultant, Public HealthEngland,

6. Rationalefor development of quadrivalent influenza vaccines

Dr.Jan Kyncl, Head, Department of Infecious Diseases Epidemiology, National Institute of Public Health, Prague, Czech republic

7. TheSanofi Pasteur quadrivalent influenza vaccine

Efificacystudy in children form 6 to 36 month

Dr.Rosalind Hollingsworthm Global Medical Expert Lead, Influenza, Sanofi Pasteur, Swiftwater, USA

8. Assessingvaricella vaccine effectiveness and its influencing factors using healthinsurance claims data, Germany, 2006 to 2015

RieckT, Euro Surveill. 2017 Apr 27; 22(17): 30521.