Neonatologové již nevyplňují ZOP – co to znamená pro nás a rodiče našich pacientů?

Výbor České neonatologické společnosti ČLS JEP nás prostřednictvím svého předsedy doc. Jiřího Dorta požádal informovat vás o svém rozhodnutí, že na novorozeneckých odděleních nejsou již od 1. ledna tohoto roku vypisovány zdravotní a očkovací průkazy (ZOP).

V dopisu se mj. píše, že v diskusi výboru ČNeoS ČLS JEP vyvstala otázka, „zda je vyplňování ZOP na novorozeneckých odděleních vlastně nadále nutné, když se zde novorozenci až na výjimky již neočkují, a rodiče jsou navíc při odchodu s dítětem domů vybaveni propouštěcí
zprávou. Ukázalo se, že neexistuje legislativní nástroj (ani odborné doporučení ve Věstníku MZ), který by neonatologickým pracovištím ukládal povinnost vyplňovat ZOP dítěte. Podrobné informace o novorozenci jsou předávány registrujícímu PLDD cestou propouštěcí zprávy.
Vyplňování ZOP je tak pouze na dobrovolnosti jednotlivých pracovišť, pro lékaře neonatologických pracovišť perinatologických center to však vzhledem k vysokém počtu narozených dětí představuje nadbytečnou administrativní zátěž. Novorozenecká pracoviště tedy již nadále nebudou ZOP vyplňovat. Rodičům bude vydána propouštěcí zpráva dítěte a nevyplněný ZOP. V případě aktivní imunizace novorozence bude však tato samozřejmě do očkovacího průkazu zaznamenána,“ píše v dopise.

Osobně považuji toto rozhodnutí kolegů neonatologů za nešťastné. Výbor OSPDL ČLS JEP jím byl překvapen, ale nemůže do něj nijak zasáhnout.

Je pravdou, že vypisování ZOP není nijak legislativně ukotveno (s výjimkou zápisu provedených očkování, jehož povinnost ukládá zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví) a neonatologové k němu nemohou být nuceni – stejně jako praktičtí lékaři pro děti a dorost. Přesto jsme to v minulých letech společně prováděli, protože jsme si uvědomovali důležitost existence dostupných informací o zdravotním stavu dítěte v mimořádných situacích, kdy rodiče jinou dokumentaci u sebe nemají. Záznamy v ZOP přispívají ke kontinuitě zdravotní péče v případech, kdy nelze získat anamnestická data jiným způsobem – a obdobný postup je využíván i v jiných evropských zemích.

Pokud jde o vybavení rodičů propouštěcí zprávou z porodnice, musíme konstatovat, že z našeho pohledu je realita často velmi odlišná. V praxi rodiče přicházejí k prvnímu vyšetření nezřídka pouze se ZOP a stává se, že relevantní dokumentace (zpráva o novorozenci) není dostupná i několik dní. Ani vytvoření stejnopisu propouštěcí zprávy z porodnice k založení do ZOP dosud není ve všech porodnicích běžné. Po odevzdání zprávy PLDD, většinou při prvním vyšetření, tak rodičům žádná informace nezůstane.

Pokud tedy nově nastalá situace přinese ve vaší praxi problémy (např. nebude PLDD k dispozici žádná zpráva o novorozenci při propuštění), upozorněte prosím na tuto skutečnost výbor OSPDL ČLS JEP.

Alena Šebková