Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění a změny v očkování dětí

V průběhu letošního roku by mělo dojít k legislativním změnám, které se dotknou očkování dětí. Dosud čekáme na konečnou úpravu Vyhlášky o očkování, která by měla mít účinnost od 1. 1. 2018 a o které vás budeme informovat. První z přijatých změn je novela zákona ze dne 16. srpna 2017, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, dochází ke změně a doplnění některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů.

Očkování dětí se týkají následující změny odstavců a paragrafů:
* Bod 5.
V § 30 odst. 2 písm. b) bodu 5 se slova „3 dávky očkovací látky byly aplikovány do sedmého měsíce věku pojištěnce“ nahrazují slovy „byly všechny dávky očkovací látky aplikovány do sedmého měsíce věku pojištěnce“.
* Bod 6.
V § 30 odst. 2 písm. b) bodu 6 se slova „a to pro dívky,“ zrušují.
* Bod 7.
V § 30 odst. 2 se na konci písmene b) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se bod 7, který zní: „7. proti invazivním meningokokovým infekcím, pneumokokovým infekcím, invazivnímu onemocnění vyvolanému původcem Haemophilus influenzae typ b a proti chřipce, a to u pojištěnců s porušenou nebo zaniklou funkcí sleziny (hyposplenismus nebo asplenie), pojištěnců po autologní nebo allogenní transplantaci kmenových hemopoetických buněk, pojištěnců se závažnými primárními nebo sekundárními imunodeficity, které vyžadují dispenzarizaci na specializovaném pracovišti, nebo u pojištěnců po prodělané invazivní meningokokové nebo invazivní pneumokokové infekci.“ Co tedy budou tyto změny s účinností od 1. 1. 2018 v praxi znamenat?

Změna první: Bod 5. – upravuje se „byly všechny dávky očkovací látky aplikovány do sedmého měsíce věku pojištěnce“
Tato úprava umožní akceptovat jako základní očkování podání dvou dávek očkovací látky proti pneumokokovým nákazám jako základní schéma v souladu s doporučeními výrobců, kde se za základní schéma připouští nejen schéma 3dávkové, ale i 2dávkové. Doporučení pro přeočkování nejpozději do 15 měsíců zůstává nezměněno. V praxi se bohužel stávalo, že očkování ve schématu 2+1 nebylo bráno zdravotními pojišťovnami jako schéma, které je v souladu se zněním zákona, jenž striktně doporučoval pouze schéma 3dávkové. Za základní schéma se považují tedy 2–3 dávky, bez dávky posilující (3. nebo 4.). V případě nedonošených dětí je nutno dále podávat toto očkování ve schématu 3+1 dávka opět v souladu s doporučením výrobce.

SPC vakcíny Prevenar 13:
* Kojenci ve věku 6 týdnů až 6 měsíců:
Základní očkování třemi dávkami
Doporučenou imunizační sérii tvoří čtyři dávky, každá po 0,5 ml. Základní očkování u kojenců tvoří tři dávky s intervalem nejméně 1 měsíce mezi dávkami, a s první dávkou podanou obvykle ve věku 2 měsíců. První dávka může být podána nejdříve ve věku 6 týdnů. Čtvrtou (posilující) dávku se doporučuje podat ve věku 11 až 15 měsíců.
Základní očkování dvěma dávkami
Alternativně, je-li přípravek Prevenar 13 podáván jako část rutinního očkovacího kalendáře u kojenců, může být podána série tvořená třemi dávkami po 0,5 ml. První dávka může být podána od věku 2 měsíců, druhá dávka o 2 měsíce později. Třetí (posilující) dávku se doporučuje podat ve věku 11 až 15 měsíců.
* Předčasně narozené děti (< 37 týdnů těhotenství):
U předčasně narozených dětí se doporučené imunizační schéma skládá ze čtyř dávek po 0,5 ml. Základní očkování u kojenců tvoří 3 dávky s intervalem nejméně 1 měsíce mezi dávkami, a s první dávkou podanou ve věku 2 měsíců. První dávka může být podána nejdříve ve věku 6 týdnů. Čtvrtou (posilující) dávku se doporučuje podat ve věku 11 až 15 měsíců.

SPC vakcíny Synflorix:
* Kojenci od 6 týdnů do 6 měsíců věku:
Základní očkování třemi dávkami
Doporučené očkovací schéma k zajištění optimální ochrany tvoří čtyři dávky, každá po 0,5 ml. Základní očkovací schéma u kojenců spočívá v podání tří dávek, s první dávkou podanou obvykle ve věku 2 měsíců a s intervalem nejméně 1 měsíce mezi jednotlivými dávkami. První dávka může být podána již ve věku 6 týdnů. Posilovací (čtvrtou) dávku se doporučuje podat nejméně 6 měsíců po podání poslední dávky základního očkování a může být podána po dovršení 9 měsíců věku (upřednostňuje se podání mezi 12. až 15. měsícem věku dítěte).
Základní očkování dvěma dávkami
Alternativně, je-li vakcína Synflorix podávána jako část rutinního očkovacího kalendáře, může být podána ve schématu tvořeném třemi dávkami, každá po 0,5 ml. První dávka může být podána již ve věku 6 týdnů s druhou dávkou o 2 měsíce později. Posilovací (třetí) dávku se doporučuje podat s odstupem alespoň 6 měsíců od poslední dávky základního očkování a může být podána po dovršení 9 měsíců věku (upřednostňuje se podání mezi 12. a 15. měsícem věku dítěte).
* Předčasně narozené děti (narozené mezi 27. –36. týdnem těhotenství):
U nedonošených dětí narozených alespoň ve 27. týdnu těhotenství tvoří doporučené očkovací schéma čtyři dávky, každá po 0,5 ml. Základní očkovací schéma u kojenců tvoří tři dávky, kde první dávka je podána ve věku 2 měsíců a další dávky v odstupu vždy alespoň 1 měsíce. Posilovací (čtvrtá) dávka se doporučuje podat s odstupem alespoň 6 měsíců od poslední dávky základního očkování.

Změna druhá: Bod 6. – ruší se „a to pro dívky,“
Tato změna zákona přináší možnost očkovat proti infekcím vyvolaným humánním papilomavirem (HPV) nejen dívky, ale i chlapce ve věkové kategorii 13.–14. let, a to se stejnými omezeními pro úhradu očkování danými datem 13. narozenin jako nejdříve možným termínem a zahájením nejpozději před 14. narozeninami. Nová doporučení výrobců všech dostupných očkovacích látek umožňují podání vakcíny nejen u dívek, ale i u chlapců ve 2dávkovém schématu v této věkové kategorii. Toto očkování navíc předchází i dalším onemocněním, která se vyskytují u chlapců. Změna zákona tak rozšíří možnost ochrany i pro chlapce.

SPC vakcíny Cervarix:
Cervarix je vakcína určená k podání jedincům ve věku od 9 let k prevenci premaligních ano-genitálních lézí (cervikálních, vulválních, vaginálních a análních) a cervikálních a análních karcinomů, které jsou způsobeny určitými onkogenními typy lidských papilomavirů (HPV). Dávkování u jedinců ve věku 9 až 14 let včetně: Dvě dávky každá po 0,5 ml. Druhá dávka se podává mezi 5 a 13 měsíci po první dávce.

SPC vakcíny Silgard:
Přípravek Silgard je očkovací látka k použití od věku 9 let k prevenci:
– premaligních genitálních lézí (cervikálních, vulválních a vaginálních), premaligních análních lézí, cervikálních karcinomů a análních karcinomů v příčinné souvislosti s jistými onkogenními typy lidského papilomaviru (HPV),
– bradavic genitálu (condyloma acuminata) v příčinné souvislosti se specifickými typy HPV.
Dávkování u jedinců ve věku 9 až 13 let věku včetně:
Přípravek Silgard lze podávat podle dvoudávkového schématu (0,5 ml v nultém a šestém měsíci).

SPC vakcíny Gardasil:
Přípravek Gardasil je očkovací látka k použití od věku 9 let k prevenci:
– premaligních genitálních lézí (cervikálních, vulválních a vaginálních), premaligních análních lézí, cervikálních karcinomů a análních karcinomů v příčinné souvislosti s jistými onkogenními typy lidského papilomaviru (HPV),
– bradavic genitálu (condyloma acuminata) v příčinné souvislosti se specifickými typy HPV.
Dávkování u jedinců ve věku 9 až 13 let věku včetně:
Přípravek Gardasil lze podávat podle dvoudávkového schématu (0,5 ml v nultém a šestém měsíci).

Změna třetí: Bod 7. – doplňuje se „proti invazivním meningokokovým infekcím, pneumokokovým infekcím, invazivnímu onemocnění vyvolanému původcem Haemophilus influenzae typ b a proti chřipce...“
Tato úprava nově definuje rizikové skupiny dětí i dospělých, kterým bude náležet možnost úhrady očkovacích látek proti vyjmenovaným onemocněním, a to bez potřeby jako dosud žádat o tuto možnost revizní lékaře příslušné zdravotní pojišťovny Mezioborové doporučení pro očkování skupiny osob s porušenou nebo zaniklou funkcí sleziny bylo publikováno již v roce 2013 (zveřejněno na www.vakcinace.eu), bohužel ale až nyní úpravou zákona je také umožněna úhrada očkovacích látek proti meningokokovým nákazám, pneumokokovým nákazám, chřipce a invazivnímu onemocnění vyvolanému původcem Haemophilus influenzae typ b. Informace, jak postupovat v případě očkování proti meningokokovým nákazám, lze získat i v nově přijatém doporučení České vakcinologické společnosti ČLS JEP pro očkování proti invazivním meningokokovým onemocněním publikovaném na www.vakcinace.eu. Toto doporučení zahrnuje i skupinu osob se zdravotními indikacemi, kde se doporučuje podání kombinace konjugované tetravakcíny A, C, W, Y a vakcíny MenB:
* pacienty s porušenou či zaniklou funkcí sleziny (hyposplenismem/asplenií) nebo
poruchou komplementu,
* pacienty po autologní a alogenní transplantaci kmenových hemopoetických buněk,
* pacienty s primárními nebo sekundárními imunodeficity včetně deficitu komplementu,
* osoby po prodělané bakteriální meningitidě a septikémii,
* pacienti před zahájením léčby eculizumabem.

Hana Cabrnochová