O budoucnosti dětské paliativní péče v ČR

V Senátu Parlamentu ČR se 25. září pod záštitou senátora MUDr. Lumíra Kantora, Ph.D., konal seminář věnovaný současnému stavu a možnostem dětské paliativní péče v ČR. Naši odbornou společnost v diskusi zastupovala MUDr. Alena Šebková. Na závěr diskuse přijali účastníci společné prohlášení, které vám přinášíme v plném znění.

Účastníci panelové diskuse pořádané 25. září 2017 v rámci semináře Současný stav a možnosti dětské paliativní péče v ČR v Senátu PČR

Úvodem konstatují, že:
● Každý člověk má právo na kvalitní dostupnou a komplexní paliativní péči zahrnující zdravotní, sociální, psychologickou, spirituální i etickou složku. Tato péče musí zahrnovat péči o celou rodinu.
● Aby bylo možno specializovanou paliativní péči v daném rozsahu v ČR poskytovat, je nezbytné umožnit vznik paliativních nemocničních týmů a lůžek akutní paliativní péče, v rámci kterých by bylo možné včasné a kvalitní plánování paliativní péče a její zahájení v případě stanovení nepříznivé diagnózy .
● Dále je nezbytná možnost referovat a předávat takové pacienty do spádových nemocnic a registrujícím praktickým lékařům tak, aby byla zachována kontinuita péče o takto nemocné dítě a jeho rodinu. K tomu je nezbytné vzdělávání všech lékařských i nelékařských profesí, které participují v péči o pediatrického pacienta vůbec.

Účastníci panelové diskuse v této souvislosti:
● nepovažují za nutné vytvářet nové zákony, ale implementovat paliativní péči do stávajícího systému péče o dětského pacienta.

Účastníci panelové diskuze vyzývají:
– Ministerstvo zdravotnictví, aby ve spolupráci s případnými dalšími resortními ministerstvy:
● Podpořilo vznik systému úhrady multidisciplinární paliativní péče v lůžkových zdravotnických zařízeních akutní i následné péče.
● Prosadilo výuku paliativní péče do pregraduálního i postgraduálního vzdělávání všech zdravotníků i nezdravotníků, kteří se na poskytování paliativní péče dětem podílejí.
● Vyvinulo systém podpory vzdělávání a financování kvalitního etického poradenství – především tedy poradenství poskytované v lůžkových zdravotnických zařízeních.
● Definovalo sítě poskytovatelů paliativní péče (typologii zařízení a jejich místní a časovou dostupnost na celostátní a regionální úrovni) –
základním cílem ovšem musí být dostupnost, systémovost a kvalita péče, nikoliv konkrétní struktura poskytovatelů.
● Vytvořilo při ministerstvu zdravotnictví pracovní skupinu se zastoupením všech důležitých stran. Tato skupina bude mít za cíl práci na
dokumentu Národní strategie paliativní péče, který předloží vládě ČR ke schválení.
● Připravilo další dotační programy, které podpoří kapacity současných a potenciálních poskytovatelů specializované paliativní péče.
– Odborné společnosti, aby:
● Vytvořily konsensuální doporučení pro poskytování dětské paliativní péče, včetně požadavků na vzdělání a tvorbu vzdělávacích programů.
– Všechny zainteresované instituce, odborné společnosti, občanská sdružení i jednotlivé osobnosti, aby:
● Podle svých možností přispěli k citlivé medializaci a odtabuizování tématu umírání a péče na konci života.

Jan Kulhavý