Proč nemáme aktuální růstová data aneb začarovaný kruh

Vyhláška o preventivních prohlídkách č. 70/2012 Sb. ukládá povinnost sledovat a hodnotit růst dítěte pomocí růstových grafů. Zdrojem dat pro jejich konstrukci byly celostátní antropologické výzkumy (CAV) populace 0–18 let, které se konaly od roku 1951 v 10letých intervalech. Poslední 6. CAV proběhl v roce 2001. Pro uskutečnění 7. ročníku o deset let později, nebo alespoň v letech následujících, se nepodařilo zajistit finance.

Přitom již v roce 2009 začal tým odborníků z 3. LF UK, SZÚ a Přírodovědecké fakulty UK, který spolupracoval na CAV 1991 a 2001, jednat o finančním zajištění CAV 2011 s vedením Státního zdravotního ústavu (SZÚ) jakožto hlavním řešitelem předešlých antropologických výzkumů. Jelikož jednání nevedla k výsledku, podal v roce 2010 tento tým grantovou žádost – a to i přes fakt, že financování tak rozsáhlého výzkumu formou grantu není ideálním řešením. Žádost byla vyřazena pro formální chybu, na odvolání SZÚ ministerstvo zdravotnictví neodpovědělo. Tým v letech 2010–2015 žádal šestkrát IGA MZ, resp. AZV ČR o grant umožňující provedení 7. CAV. Přes písemnou podporu odborných společností nebyl grant nikdy přidělen. Námitky se netýkaly podoby plánovaného výzkumu, ale byly formální nebo ekonomické, ačkoli částky požadované na realizaci CAV jsou dané jeho rozsahem nutným pro zajištění reprezentativnosti souboru.

Protože snahy zajistit financování 7. CAV formou grantu nevedly k cíli, vstoupil na podzim 2015 tým do jednání přímo s ministerstvem zdravotnictví. Po četných konzultacích a několika schůzkách byla v červnu 2016 žádost o financování 7. CAV společně s písemným vyjádřením podpory výzkumu ze strany odborných společností předložena na Odbor strategie a řízení ochrany a podpory veřejného zdraví a dostala se k rukám hlavní hygieničky Mgr. Evy Gottvaldové. Její odpověď se podařilo získat až v květnu 2017, a to po mnoha urgencích ze strany členů odborného týmu, ale i prof. Štěpána Svačiny, předsedy ČLS JEP, a po intervenci předsedů šesti odborných společností. Mgr. Gottvaldová sdělila, že nedisponuje vhodným dotačním programem a doporučila podat grantovou žádost u AZV ČR. Byla opět podána...

RNDr. Jitka Riedlová, Ústav anatomie 3. LF UK
Ing. Jana Vignerová, CSc., Mgr. Markéta Paulová, Ph.D., Státní zdravotní ústav