Úvodní slovo (newsletter 2/19)

Milí přátelé,

krátce po našem Kongresu primární péče se nemohu ubránit zamyšlení. Vlídná slova pana ministra pronesená při zahájení kongresu jsou velmi potěšující. Přesto situaci oboru praktický lékař pro děti a dorost i celé pediatrie nelze popsat jinak než jako kritickou. Medián věku pediatrů, a tím spíše praktických lékařů pro děti a dorost, se stále dynamicky zvyšuje. V tuto chvíli je tím hlavním důvodem nepochybně zcela mizivý příliv „mladé krve“ do našich řad. Zrušení našeho oboru bylo před dvěma lety vehementně prosazováno právě s odkazem na zlepšení personální situace celé pediatrie, přineslo však pravý opak.

Na mapě České republiky stále přibývají červená místa, kde zcela chybí zajištění primární péče o dětskou populaci. Personální situace dětských lůžkových oddělení v mnoha městech je naprosto kritická, protože podmínky zákona nesplňují již ani ve snu. Definitivní podoba specializačního vzdělávání nám dosud není známa, ale zřejmě již spatřila světlo světa, a její obsah v žádném případě neodpovídá slibům o spojení oborů. Jejímu popisu by přesněji odpovídalo pohlcení jednoho oboru druhým, přičemž je možné nalézt zřejmou snahu vymazat jakoukoliv zmínku o PLDD ze světa. Výsledkem takových nepochopitelných kroků nemůže být logicky nic jiného než naprostý kolaps pediatrické péče v naší zemi. Nezbude nám než doufat, že konečně budou naše argumenty brány vážně a že se dětské primární péči dostane náležité pozornosti.

Musíme však připustit, že i další pediatrické obory mají své problémy. Neonatologové se zabývají požadavky časného propouštění novorozenců, toto téma bylo i předmětem letošního setkání Školitelů OPSPDL. Vzhledem k nutnosti mezioborové spolupráce se konal v rámci letošního Kongresu primární péče i kulatý stůl „Spolupráce v péči o novorozence“, kterého se účastnili zástupci výboru ČNeoS ČLS JEP.
Za PLDD vzhledem k možným časným rizikům pro novorozence tento trend rozhodně odmítáme a je velmi potěšující, že jsme se shodli  i se zástupci neonatologů v tom, že dosavadní praxe propouštění po 72 hodinách je určitě ve prospěch dítěte a plošně by neměla být zpochybňována.

V rámci diskusí o spolupráci neonatologů a PLDD jsme narazili také na problém nejednotných postupů v rámci ČR. Proto jsme se rozhodli oslovit Vás, čtenáře Newsletteru, s žádostí o Vaše zkušenosti a potíže při spolupráci s novorozeneckým oddělením. Vaše náměty uvítáme na adrese ospdl@seznam.cz, ať už půjde o potíže s předčasným propouštěním novorozenců, nedodržování doporučení a metodických postupů týkajících se screeningových vyšetření, nebo jiné. O Vaše podněty se podělíme s výborem České neonatologické společnosti ČLS JEP a společně se pokusíme zjednat nápravu.

S přáním dalších mnoha krásných jarních dní

MUDr. Zdeněk Zíma, místopředseda OSPDL ČLS JEP