V prevenci dětské obezity škola rodinu nezastoupí, potvrdili britští výzkumníci

BMJ on-line, 7. února 2018
Nakolik může škola intenzivní edukací v otázkách zdravé výživy spojenou s dalšími psychosociálními a tělovýchovnými opatřeními ovlivnit výskyt obezity mezi žáky, na to se zaměřila britská intervenční studie WAWES (West Midlands Active lifestyle and Healthy Eating in School Children). Probíhala na 54 státních základních školách anglického hrabství West Midlands a zúčastnilo se jí přibližně 1200 školáků ve věku 5-6 let a jejich rodičů. Roční intervenční program byl postaven na čtyřech základních komponentech: 30 minutách středně intenzivní až intenzivní fyzické aktivity denně, kroužcích vaření pro rodiče s dětmi s důrazem na recepty doporučované jako součást zdravého denního jídelníčku, 6týdenním edukačním programu na podporu zásad zdravé výživy a fyzické aktivity a na distribuci informací o tom, jak udržet děti aktivní i v době letních prázdnin.

Zkoumaný vzorek byl dostatečně velký a reprezentativní na to, aby byly výsledky statisticky průkazné. Bohužel se nepotvrdil žádný signifikantní rozdíl ve výskytu obezity mezi dětmi, které absolvovaly roční inetrvenční program, a mezi kontrolní skupinou. Průměrný rozdíl vypočítaných hodnot BMI z-skóre (porovnání s dětmi stejného věku a pohlaví vyjádřené ve směrodatných odchylkách) mezi oběma skupinami činil pouze -0,075 bodu, p = 0,175, shrnula 7. února ve své publikaci v British Medical Journal on-line vedoucí studie prof. Adab Peymané z University of Birmingham. Nelišily se ani rozdíly průměrného BMI z-skóre v obou skupinách po 30 měsících od ukončení programu (-0,027 bodu, p = 0,186).

Studie WAWES neprokázala statistický rozdíl ani v ovlivnění žádného ze sekundárních cílů, kterými byly celkový denní příjem energie, míra fyzické aktivity a hodnota systolického krevního tlaku. Autorka připomněla, že prakticky ke stejným výsledkům dospěla nedávno i studie HEALTH, která zkoumala vliv školních intervencí na dětskou obezitu mezi žáky druhého stupně základních škol v USA.

Dr. Sarah Armstrongová z Duke University in Durham ve svém komentáři k publikaci připomněla, že výsledky studie WAWES mohly být částečně ovlivněny tím, že ne všechny školy byly organizačně schopny zajistit uskutečnění všech čtyř komponent programu a že jen u 60 % zapojených žáků rodiče souhlasili s provedením všech měření a vyšetření. Nicméně toto případné zkreslení nemá podle jejího názoru zásadní vliv na konstatování, že efekt výchovných a edukačních opatření ve školách na celkový výskyt dětské obezity je zanedbatelný a že základy zdravého životního stylu se tvoří především v rodině. Protože však zároveň nebyl prokázán negativní efekt žádné ze sledovaných intervencí, není důvod k tomu, aby školy jednotlivé komponenty, z nichž se studie WAWES skládala, nezařazovaly do svých výukových plánů jako součást plnění své zákonné povinnosti výchovy ke zdraví, uvedla závěrem Dr. Armstrongová.