Zápis jednání výboru OSPDL ČLS JEP za účasti regionálních zástupců konaného dne 1.3.2018

Přítomni (bez titulů):
A. Šebková, E. Svobodová, H. Cabrnochová, Z. Zíma, Y. Tomanová, D. Verdánová, M. Kmoníčková, A. Hanzlová, J. Tomčalová, P. Haasová, D. Mendelová
Omluveni: B. Procházka, P. Hromádková, P. Tvrdoňová

1. Kontrola zápisu předešlé schůze z 25.1.18
Schválen. Předsedkyně SPLDD Dr. Hülleová má připomínky k zápisu – projednány, odpoví Z. Zíma

2. Situace Webu SPLDD/OSPDL
Vedoucí pracovní skupiny Z. Zíma informoval výbor o stavu připrav, konstatuje neuspokojivou situaci.

3. MOK 2018
Projednán stav přípravy kongresu.

4. ZOP
ČNeoS odmítla vypisovat příslušnou stránku. OSPDL své stanovisko vyjádřila písemně výboru neonatologické společnosti, a postoupila vyjádření i ČPS ČLS JEP. Dále se situací bude zabývat pracovní skupina SZÚ pro ZOP. Pro PLDD je žádoucí pokračovat ve vyplňování ZOP jako dosud.

5. Chystaná adaptace Směrnice Evropského parlamentu 2001/83/ES (padělková směrnice), především do zákona o lécích
PLDD se týká při provádění povinného očkování. Naše námitky předány MZ ČR, snahou je eliminovat vliv na provádění povinného očkování.

6. Problematika regionů - Příspěvky z regionů do Newsletteru
a. Omluvenky z vyučování
b. D. Verdánová: v JČ máme mladé zájemce z řad DL o práci PLDD – musí absolvovat kvalifikační kurz, pak se dostane do primární péče (ten dosud chybí).
c. J. Tomčalová: předškolní děti – ve školkách chtějí omluvenky jako u školáků.
d. A. Hanzlová: přihláška, posudky, prohlídky – nemůžeme dát jen razítko, na vypracování posudku má lékař 10 dnů.
e. Podněty pro MŠMT zpracuje Z. Zíma – viz dále.

7. Obor
Vytvořena Rada primární péče, negativa zrušení oboru PLDD (RM, akreditace, výpadek mladých – plánování, etc.), spolu se SPLDD vypracovány materiály pro reformu PP, včetně Koncepce oboru PLDD, reformy preskripčních omezení a kompetencí PLDD.

8. Očkování - metodický pokyn
Problémy: odklady očkování, problematika rizikových skupin (nedonošenci, imunodeficity, etc.). Proběhlo jednání zástupců PLDD (Hülleová, Šebková) se zástupci pojišťoven, dolaďují se nejasnosti, nejsložitější je proplácení povinného očkování mimo termíny v očkovacím kalendáři a očkování rizikových skupin, osloveno k vyjádření MZ.

9. Vzdělávání
– Školitelé 2018: účast výborná, zvolená forma teorie a workshopů byla pozitivně hodnocena všemi účastníky. Poděkování Dr. Tomanové, která stála za organizací programu.
– Připomínáme Pediatrickou akademii, Respirační akademii a páteřní semináře, Zdravotnické fórum (tématem je sy CAN).
– OSPDL ČLS JEP přizvána do kongresového výboru Pediatrického kongresu 2018.

10. Mezioborová spolupráce
a. MOK – dětská psychiatrie.
b. Paliativní péče – účast zástupce OSPDL na konferenci.
c. Obezitologie – spolupráce na úrovni odborných společností.

11. ČLK
Dr. Mrozek poděkoval za práci oborové komisi OSPDL.

12. Reportáž TV Nova dne 13. 2. 18
Výbor OSPDL ČLS JEP odsoudil tendenční a nevyváženou reportáž.

13. Různé
a. Stanovisko OSPDL k dětské gynekologii, podporujeme udržení a stabilizaci sítě ordinací dětských gynekologů.
b. Hlášení – kojení do statistických výkazů – Zíma jedná o podobě s UZIS.
c. Hlášení infekčních nemocí – kritizováno ze strany hlavní hygieničky – Z. Zíma připravil podklady, dokončí ve spolupráci s H. Cabrnochovou.
d. Informace pro Předsednictvo SPLDD – na pátečním předsednictvu 2.3.18 bude zastupovat Dr. Šebkovou Dr. Cabrnochová.
e. Při MZ ČR vznikla Pracovní skupina pro zajištění zdravotních služeb ve školách a školských zařízeních – OSPDL zastupuje Z. Zíma – přednesl zprávu z prvního zasedání (poskytování zdravotních služeb v prostředí školy, omlouvání žáků, problematika závislostí, žáci psychickými poruchami-inkluze).
f. ORL – screening sluchu v 5 letech – podpora projektu OSPDL ČLS JEP, konference se zúčastní Dr. E. Svobodová, pozvánka bude v Newsletteru.
g. Kniha Kazuistiky z primární péče II. – vydána, na KPP možnost zakoupení.
h. V průběhu KPP uděleno Čestné členství OSPDL ČLS JEP doc. Vilmě Marešové a MUDr. T. Soukupovi.