Ze zápisníku zástupkyně Moravy a Slezska

Jednání s náměstkem hejtmana pro zdravotnictví MUDr. Martinem Gebauerem (31. 1.)
– Probráno odmítání uchazečů o zaměstnání na dětských odděleních – těch lékařů absolventů, kteří se zmíní, že by v budoucnu chtěli pracovat jako PLDD.
– Vysvětlena celá problematika vzdělávání pediatrů a PLDD – jak to bylo před novelou zákona o vzdělávání a po ní.
– Lékařská pohotovostní služba: stále více je problém zajistit lékaře na dětskou LPS (např. v Havířově nejsou některé dny obsazeny a nedaří se mi zatím přesvědčit mladší kolegy, aby sloužili), jinak fungují většinou tam, kde je dětské oddělení a zaměstnává příslušná nemocnice. LPS Ostrava (zajišťuje město) funguje nonstop o víkendech a svátcích, ve všední dny do rána a je jediná na celou Ostravu, přilehlé obce plus další obce , kde není LPS obsazena. Praská ve švech...

Kraj sjednotil ve svých příspěvkových nemocnicích hodinovou sazbu u lékařů o víkendech a svátcích na 450 Kč/hod. U jiných provozovatelů jsou pak ceny různé, někde jen kolem 300 Kč/ hod.

Jednání na ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy (1. 2.)
– Jednání proběhlo korektně a věcně, obě strany cítí, že jsou třeba určité změny . MŠMT v oblasti posudků chystá předložit novelu nařízení vlády č. 211/2010, o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání (vyřazení již neexistujících oborů, zařazení oborů nově vzniklých, úprava zdravotních omezení jednotlivých studijních oborů dle přílohy č. 2).
– Mgr. Uher navrhl sloučit posuzování zdravotní způsobilosti nejen ke studiu, ale současně i k praktické výuce, a to ve stejném režimu jako jsou prováděny pracovně-lékařské posudky (kategorizace rizik v rámci praktické výuky).
– Na poli omlouvání žáka a studenta z vyučování jsme trvali na tom, že absenci omlouvají zákonní zástupci v souladu se školským zákonem, metodickým pokynem MŠMT k jednotnému postupu při omlouvání žáků z vyučování z r. 2002, které by se mělo také novelizovat a kde by řádně byly vysvětleny pojmy „doložení důvodu nepřítomnosti“, že to není pouze „potvrzení“ od lékaře, ale žeje to jakékoliv validní zdůvodnění, tedy i potvrzení či sdělení zákonného zástupce, že je dítě nemocné. Ve výjimečných případech, kdy má škola vážné podezření na záškoláctví, může škola písemně požádat lékaře o potvrzování ošetření konkrétního žáka v ordinaci, tedy nikoliv omlouvání ve stylu „nemocen od–do“.

Další problémy
– Problém s proplacením očkování u odkladačů/odmítačů, kteří se naočkují později, než mají.
– Velký problém se zajištěním stomatologické péče – tam, kde skončil zubař, nebo pro ty, kteří se nově přistěhoval. Pojišťovny jen dají seznam zubařů a víc neřeší...
– Vzdělávání: asi nemáme připomínky, neboť jsme se na všem při předchozím jednání shodli.
– Předoperační vyšetření: kolize... Neboť zejména asi sestry nejsou řádně informovány a stalo se mi, že pacient ústně vyžadoval odběr krve, protože mu to na ambulanci někdo (zřejmě sestra, to se nedozvím) řekl... Takže pokud žádají o předoperační vyšetření, postupuji dle „doporučeného postupu“, pokud mi jen něco vzkazují, striktně vyžaduji písemnou žádost o předoperační vyšetření
– tedy zejména laboratorní.
– Akreditace: zejména u těch, kterým letos akreditace končí, nabízí jen obor pediatrie... A co
s tím?!

Pavla Tvrdoňová