Zpráva o spolupráci zástupců PLDD a výboru sekce dětské a dorostové psychiatrie

V roce 2016 byla zahájena naše intenzivní spolupráce v zájmu přípravy vhodné metodiky pro včasný záchyt batolat s podezřením na PAS (poruchu autistického spektra). Zástupci výboru dětské a dorostové psychiatrie doporučili využít ve světě rozšířený dotazník M-CHAT R/F. Jde o dotazník, který vyplňuje při rozhovoru s rodiči praktický lékař. Vzhledem k tomu, že se první autistické symptomy často manifestují kolem l8. měsíce věku dítěte, doporučili jsme ho zařadit v souladu s mezinárodními pravidly v souvislosti s preventivní prohlídkou v l8 měsících věku dítěte.

Je potřeba zdůraznit, že M-CHAT R/F není diagnostický dotazník a jeho cílem není stanovit diagnózu, ale zhodnotit míru rizika rozvoje PAS. V případě pozitivního výsledku je dítě buď opětovně posuzováno ve 24 měsících, popřípadě je doporučeno k vyšetření u dalších specialistů. Ve spolupráci se zástupci PLDD bylo zorganizováno několik přednášek, které měly za cíl přiblížit základní symptomatologii PAS. Je připravováno také školení prostřednictvím internetu. Vzhledem k tomu, že není možné proškolení všech lékařů z ordinací PLDD, zdá se, že by mohla být tato připravovaná forma vhodná a efektivní. Cílem je včasné zachycení některých odchylek ve vývoji dítěte, které nakonec mohou, ale také nemusejí potvrdit diagnózu PAS. Vývoj každého dítěte je natolik individuální, že se na jedné straně mohou autistické projevy prohlubovat, na druhé straně se mohou překvapivě zlepšovat. Bylo velmi obtížné vstoupit do procesu časného záchytu PAS. Máme v současnosti stále platnou klasifikaci MKN 10, která ani termín PAS neužívá, ale všichni odborníci z řad dětských psychiatrů a psychologů přijímají moderní pohled na neurovývojové poruchy u dětí, jak je přináší klasifikační systém DSM-5. Ten v současné době prochází fází hodnocení pro vytvoření MKN 11 (zřejmě v roce 2018). Přes problémy podmíněné rozdílností těchto různých diagnostických systémů si musíme uvědomit, že jde v zásadě vždy o dětský autismus, diagnózu dlouhodobě v dětské psychiatrii známou. Jen se v posledních dekádách stala komplexnější nemocí (spektrem různých obrazů) odrážející velkou fenotypickou variabilitu. Značná variabilita klinického obrazu, stejně jako variabilita průběhu, samozřejmě komplikuje přesnost a spolehlivost diagnostiky. Dalším významným faktorem, který ztěžuje diagnostiku, je značné množství komorbidit, které v praxi pozorujeme.

Vzhledem ke zvýšení počtu dětí s podezřením na PAS a potřebou jejich včasné diagnostiky a léčby bylo nezbytné srovnat krok se světem a zahájit včasný záchyt už u batolat. Časná intervence, ať jde o stimulační metody, metody orientované na rozvoj komunikace, popřípadě metody farmakologické, které snižují behaviorální komplikace vyplývající z PAS, může v řadě případů pomoci ke zlepšení.

Výbor sekce dětské a dorostové psychiatrie České psychiatrické společnosti připravil základní materiály dotazníku M-CHAT R/F. Výbor OSPDL ČLS JEP ve spolupráci se zástupci SPLDD se zasloužil o skvěle zpracovanou metodiku k tomuto dotazníku. Může velmi dobře vést praktického dětského lékaře od prvního podezření k následným krokům, které by měly být v zájmu dítěte učiněny. Na webové stránce jsou k dispozici srozumitelné formuláře, které včetně přiložených diagramů jsou smysluplnými vodítky v hodnocení klinického stavu dítěte. vzhledem k tomu, že je potřebné v zájmu každého dítěte dobře koordinovat naši spolupráci, tedy spolupráci praktických lékařů pro děti a dorost a dětských psychiatrů, plánujeme další setkávání v rámci seminářů a odborných konzultací. Předpokládáme také rozvoj naší spolupráce nejen v oblasti PAS. Celá moderní medicína, a psychiatrie zvlášť, začíná zaměřovat pozornost právě na dětský a dorostový věk. Odborníci si po letech uvědomili, že řada psychických poruch má základ v dětství, v době rozvíjejícího se mozku. Dnes se v diagnostice a hledání příčin duševních poruch zdůrazňuje právě kontinuita poruch od dětství do dospělosti, což samozřejmě podporuje také význam našich odborností, které byly v minulosti přehlíženy. Věříme, že budeme naši spolupráci intenzivně v budoucnosti rozvíjet. Vždyť nejde zdaleka jen o děti s PAS, ale s řadou jiných psychických poruch, kterým budeme muset věnovat společnou péči.

Libuše Stárková