Akreditace v oboru pediatrie

Dne 1. 7. 2017 nabyl účinnosti zákon č. 67/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů.
Podle zákona lze na základě udělené akreditace uskutečňovat konkrétně určený vzdělávací program nebo jeho část (dále jen “vzdělávací program”) specifikovaný datem jeho zveřejnění ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví.
Novelizací zákona o vzdělávání lékařů a zrušením oboru Praktické lékařství pro děti a dorost (PLDD) dochází také k zániku akreditace v tomto oboru. Využití akreditací v oboru PLDD je umožněno již pouze pro dokončení vzdělávání v oboru PLDD pro ty z kolegů, kteří stihli zařazení do tohoto oboru do doby účinnosti předchozího znění zákona o vzdělávání lékařů. Tato výjimka je umožněna na základě přechodných ustanovení nového zákona o vzdělávání lékařů, tedy zákona č. 67/2017, článku II, bod 9:
„Akreditované zařízení může i po dni nabytí účinnosti tohoto zákona uskutečňovat vzdělávání
a) ve vzdělávacím programu, k němuž mu byla podle § 17 zákona č. 95/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, udělena akreditace, nejdéle však po dobu 7 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona,
b) v základním oboru ve vzdělávacím programu, k němuž mu byla podle § 17 zákona č. 95/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, udělena akreditace, i když lhůta pro udělení akreditace uplynula, nejdéle však po dobu 10 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, pokud po celou dobu uskutečňování vzdělávání ve vzdělávacím programu budou splněny všechny podmínky, za nichž byla akreditace k tomuto programu udělena, a to pro účastníky specializačního vzdělávání, kteří budou do vzdělávacího programu zařazeni nejpozději přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.“

V praxi to také znamená možnost dokončit vzdělávání v akreditované ordinaci PLDD, a to i v situaci, že již akreditace zanikla a není již podle nového zákona o ní znovu možné požádat. Omezení v letech definuje přechodné ustanovení uvedené výše. Seznam těchto ordinací je stále k dispozici na stránkách www.mzcr.cz. Tato databáze je také využívána i pro žádosti o praxi v akreditované ordinaci pro účely uznávání splnění podmínek pro Kvalifikační kurz pro obor PLDD pro lékaře se specializací v oboru Dětské lékařství (DL).
Kolegové, kteří v souladu s aktuálním zněním nového zákona o vzdělávání lékařů chtějí pracovat v primární péči a nestihli atestovat v oboru PLDD, mohou buď splnit podmínky Kvalifikačního kurzu (pro ty, kdo atestovali v oboru DL nebo jsou držiteli způsobilosti pro obor DL), nebo být zařazeni do nového oboru Pediatrie a využít co nejdelší praxi u „registrujícího poskytovatele ambulantních zdravotních služeb v oboru Pediatrie nebo v oboru Praktický lékař pro děti a dorost (dříve PLDD), držitele akreditace pro obor Pediatrie“.
Pro účely vzdělávání budoucích kolegů PLDD žádají stávající provozovatelé praxí o akreditaci pro obor Pediatrie, a mohou pak také žádat o dotaci na rezidenční místa vypsaná pro tento obor.
Žadatelé o akreditaci v oboru Pediatrie žádají samostatně o akreditaci na pediatrický kmen a o akreditaci na vlastní specializovaný výcvik v oboru, a to celý nebo na části uvedené v programu jako 2.2 a), b) nebo 2.2 a, c) nebo 2.2 a), d) nebo 2.2 a), e). 
Pro žadatele o rezidenční místa pro obor Pediatrie platí podmínka, že žadatel musí mít smluvně zajištěné stáže na pracovištích podle náplně oboru Pediatrie, nicméně rozhodnutí o akreditaci musí být uděleno vždy na celý kmen a na jednu celou variantu specializovaného výcviku.
Podmínky žádosti o akreditaci a formuláře naleznete na stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR, konkrétně na adrese https://www.mzcr.cz/jak-lze-ziskat-akreditaci-a-co-je-nutne-dolozit. Na uvedené adrese naleznete i informace ke způsobu podání žádostí a lhůt k jejich projednání příslušnou akreditační komisí.
Pro žadatele o akreditaci na pediatrický kmen a vlastní specializovaný výcvik v plném rozsahu, je třeba doložit smluvně zajištěné stáže na lůžkovém pracovišti podle náplně oboru (včetně stáží na pediatrickém oddělení s akreditací I. i II. typu a na pracovišti se statutem perinatologického centra) a mít také veřejný příslib zajištění nepovinných kurzů pro zájemce o práci v primární péči, které jsou uvedené v náplni oboru Pediatrie a které i nadále zajišťuje IPVZ V Praze.

MUDr. Hana Cabrnochová, MBA
Odborná společnost praktických dětských lékařů ČLS JEP, vědecký sekretář
Katedra Praktického lékařství pro děti a dorost IPVZ Praha, vedoucí katedry