CAN v ordinaci PLDD z pohledu procesů a paragrafů

Zářijový webinář OSPDL věnovaný problematice CAN (Child Abuse and Neglect) neboli syndromu týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte, byl letos již druhým na dané téma – a tentokrát se zaměřil na právní rámec problému, zejména na kompetence a povinnosti PLDD ve vztahu k OSPOD a policii ČR.

Jak ve své přednášce zrekapitulovala JUDr. Šárka Špeciánová z Ústavu veřejného zdravotnictví a medicínského práva 1. LF UK, lékaři jsou v případech, kdy se setkají s ohroženým dítětem, vázáni oznamovací povinností. Plnění této povinnosti záleží na míře jistoty se kterou se PLDD dozvěděl, že někdo jiný spáchal/páchá, popř. mohl spáchat/může páchat na dítěti trestný čin. 
Při prostém podezření, že se u dítěte jedná o případ, na který se sociálně-právní ochrana dětí zaměřuje, je PLDD (stejně jako jiní odborníci např. z resortu školství) povinen podat oznámení orgánu sociálně-právní ochrany dítěte (OSPOD). Jde o děti, na kterých mohl být spáchán trestný čin ohrožující život, zdraví, svobodu, jejich lidskou důstojnost či mravní vývoj, dále např. o děti, které jsou rodiči opakovaně umisťovány do zařízení zajišťujících nepřetržitou péči o děti nebo jejichž umístění trvá déle než 6 měsíců, děti, které jsou ohrožovány násilím mezi rodiči, děti, které vedou zahálčivý nebo nemravný život, a dále i o případy rodičů, kteří neplní povinnosti, nevykonávají nebo zneužívají práva vyplývající z rodičovské odpovědnosti. 
Pokud má lékař vysokou míru jistoty, že byl spáchán/je páchán trestný čin, podává oznámení Policii ČR nebo státnímu zástupci. Pokud tak neučiní, může se sám dopustit jednoho z následujících trestných činů:

- Nepřekažení trestného činu – dopustí se jej každý, kdo se hodnověrným způsobem dozví, že jiný připravuje nebo páchá trestný čin vraždy, zabití, těžkého ublížení na zdraví, znásilnění, pohlavního zneužití, týrání svěřené osoby a spáchání nebo dokončení takového trestného činu nepřekazí. Protože lékař pochopitelně nepůjde do rodiny bránit trestnému činu fyzicky, považuje se za takové překažení právě včasné oznámením státnímu zástupci nebo Policii ČR.
- Neoznámení trestného činu – dopustí se jej každý, kdo se hodnověrným způsobem dozví, že jiný spáchal trestný čin vraždy, těžkého ublížení na zdraví, týrání svěřené osoby, a takový trestný čin bezodkladně neoznámí státnímu zástupci nebo Policii ČR.

Jak je zřejmé, „nepřekažení trestného činu“ se vztahuje spíše na přítomné a budoucí skutky a „neoznámení trestného činu“ na to, co se stalo v minulosti. Ale v zásadě jde o totéž – v obou případech je nutné ihned jednat ve prospěch dítěte. A důležitá praktická poznámka: v uvedených případech s vysokou mírou jistoty ohledně spáchání trestného činu není splněním povinnosti oznámení na OSPOD, musí být učiněno podání orgánům činným v trestním řízení. Naopak není chybou souběžně informovat i OSPOD (s tím, že již bylo učiněno oznámení Policii ČR či státnímu zástupci).
Oznámení však nelze učinit anonymně – už proto, že by pak lékař neměl důkaz o tom, že své zákonné oznamovací povinnosti dostál.
JUDr. Špeciánová vyvrátila obavu lékařů, že by jejich oznámení mohlo být hodnoceno jako křivé obvinění, pokud by se dalším šetřením nepotvrdilo, že dítě je skutečně ohrožené. „Lékař vyslovuje pouze podezření na základě vyhodnocení různých skutečností a vyšetření dítěte, vše musí být řádně zaneseno ve zdravotnické dokumentaci. Ale není jeho povinností získávat ‚důkazní materiál‘, uvedla JUDr. Špeciánová s tím, že skutečného trestného činu křivého obvinění se dopustí jen ten, kdo jiného lživě obviní z trestného činu, popř. s úmyslem přivodit mu tím trestní stíhání.
Protože probírané právní tematika měla mnoho dalších rovin, které nelze stručně popsat, dovolíme si odkázat čtenáře na praktickou a velmi návodnou publikaci Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě v ordinaci PLDD vydanou letos ve spolupráci s Nadací SIRIUS v edici OSPDL Doporučení pro praxi (ke stažení je na internetových stránkách naší odborné společnosti
ZDE).

„Jsme tu od toho, abychom zvedli zadek a šli se do rodiny podívat!“
S velkým ohlasem se na webináři setkalo vystoupení Mgr. Andrey Michalcové, vedoucí oddělení péče o rodinu a děti OSPOD Praha 12. Byla k němu také nejbohatší diskuse, ve které několikrát zaznělo, co bychom cimrmanovsky mohli parafrázovat jako „… na Praze 12 by chtěl žít každý...“
Jak připomněla Mgr. Michalcová, předním hlediskem sociálně-právní ochrany je zájem o blaho dítěte, ochrana rodičovství a rodiny a vzájemné právo rodičů a dětí na rodičovskou výchovu a péči. Přitom se přihlíží i k širšímu sociálnímu prostředí dítěte. Podstatou oznamovací povinnosti je ochrana dítěte a jeho zdravého vývoje.
„Ideální je, když se PLDD s klíčovým pracovníkem OSPOD zná, navázali spolu kontakt, a mohou tak podle potřeby každý případ a další postup v něm společně konzultovat,“ přiblížila Mgr. Michalcová praxi běžnou v rámci spádové oblasti jejího oddělení. Poměrně kriticky pak zhodnotila nedostatky a excesy, ke kterým bohužel někdy dochází ze strany OSPOD ve vztahu k praktickým dětským lékařům, a tím i k ohroženým dětem. Jak vzápětí potvrdily zkušenosti diskutujících, nejčastější je situace, kdy jde oznámení do ztracena, protože podle vyjádření OSPOD se rodinu nepodařilo dohledat nebo návštěvu pracovníků OSPOD prostě odmítla vpustit do bytu.
„Různé OSPODy mají různé výmluvy, odvolávají se na šéfa apod. Také některé novely zákona, do kterých bohužel vstupuje politika a některé změny v nich ku prospěchu dětí nejsou, si vykládají po svém a jakoby ztrácejí zdravý rozum. Ale my jsme tu přece od toho, abychom když jde dítěti o zdraví nebo o život, ten svůj zadek zvedli a šli se tam podívat,“ uvedla expresivně Mgr. Michalcová s tím, že není pravda, že OSPOD nemá možnost vstoupit do rodin, kam jej nepustí. „Ze zákona tu pravomoc máme a můžeme využít přestupkového řízení i řady různých vyjednávacích nástrojů k tomu, abychom ji uplatnili. S ohledem na ochranu ohroženého dítěte je třeba často i ‚kousnout do kyselého jablka‘ a vydržet, protože můžeme být jediní, kdo může dítěti pomoci.
I to je podle Mgr. Michalcové důvodem, proč je třeba, aby lékaři podávali oznámení na OSPOD písemně, s popisem zdravotního stavu a s poukazem na možné ohrožení dítěte.– pak mají pracovníci sociálně-právní ochrany dětí v ruce důvod vstoupit do rodiny bez prodlení. V případě ústního podání je třeba uvedené náležitosti teprve zjišťovat a doplňovat, což vede ke zdržení.
Podle Mgr. Michalcové neobstojí ani konstatování OSPOD, že se rodina přestěhovala a není možné ji již na adrese bydliště zastihnout. Každý místně příslušný klíčový pracovník OSPOD má možnost kdykoli komunikovat s kolegy z odborů po republice podle toho, kde se dítě fyzicky zdržuje – a pokud i to selže, vždy se může obrátit na Policii ČR.
Mgr. Michalcová potvrdila, že pokud chce PLDD obdržet vyrozumění o tom, zda OSPOD shledal dítě ohroženým ve smyslu par. 6 zákona, musí svůj požadavek napsat do oznámení. Odpověď by měl dostat do 30 dnů, což se mnohde také běžně neděje.
„Přitom zpětná vazba je ze zákona povinností OSPOD jak k lékařům, tak třeba školským pracovníkům – a já ji považuji za naprosto samozřejmý základ multidisciplinární spolupráce. Navíc každý lékař při podání oznámení projevil velkou osobní odvahu, která si nezaslouží být přehlížena,“ zdůraznila Mgr. Michalcová.
Lékařům z míst, kde řešení oznámených případů ze strany pracovníků OSPOD, mírně řečeno, vázne, doporučuje obrátit se na jejich nadřízené – vedoucího odboru, tajemníka nebo přímo na krajský úřad. „Pokud vám OSPOD na oznámení vůbec nereaguje, je to důvod obrátit se přímo na Policii ČR – a na tuto skutečnost ji upozornit,“ uvedla také Mgr. Michalcová.

Praktické šablony formulářů pro vás
Část dotazů v diskusi směřovala i k tomu, jak mají být správně formulovány žádosti o prošetření OSPOD či trestní oznámení a další nezbytné písemnosti, aby si mohl být lékař jistý, že neporušil svou oznamovací povinnost a zároveň neprolomil protizákonně povinnou mlčenlivost či neporušil nařízení o ochraně osobních údajů.
V již jednou výše zmíněném Doporučení pro praxi  jsou k nalezení i vzory formulářů, které by vám měly komunikaci s orgány státní správy a orgány činnými v trestním řízení v případě nutnosti usnadnit. Nadace SIRIUS zajistila jejich obsahovou správnost dle platné legislativy – a připravila i jejich elektronickou podobu, abyste si je nemuseli, pokud je budete potřebovat, z publikace přepisovat, Stáhnout si je můžete z odkazů uvedených níže – a spolu s nimi i seznam regionálních odborníků, do kterého si můžete doplnit kontakty k předvyplněným odbornostem podle své potřeby.

Ke stažení:
1. Seznam regionálních odborníků spolupracujících s PLDD při včasné detekci týraných, zneužívaných a zanedbávaných dětí (syndrom CAN)
ZDE
2. Žádost o prošetření (OSPOD)
ZDE
3. Záznam o zranění dítěte pro zdravotnickou dokumentaci (s možností znázornění zranění do ilustrace)
ZDE
4. Trestní oznámení pro podezření ze spáchání trestného činu
ZDE