Pro Vaši praxi

Jak správně zajistit a technicky provést očkování dětí proti covid-19 ve věku od 5 do 11 let

MUDr. Alena Šebková a MUDr. Zdeněk Zíma pro vás připravili praktického průvodce správnou praxí očkování vakcínou Pfizer/Comirnaty určenou pro děti 5–11 let.

Více v článku

Podávání monoklonálních protilátek dětem s rizikem závažného průběhu covid-19

S raketově rostoucím počtem nakažených nemocí covid-19 stoupá také riziko onemocnění našich dětských pacientů s nějakým rizikovým faktorem pro těžký průběh nemoci. Proto bychom rádi připomněli kritéria léčby nemoci covid-19 pomocí monoklonálních protilátek u dětí (starších 12 let s rizikovými faktory závažného průběhu onemocnění). 

Více v článku

Kolostrum a podpora obranyschopnosti organismu

V doplňcích stravy se setkáme s kolostrem bovinním (kravské mlezivo), koncentrátem kobylího mleziva, dále je na trhu lamí, kozí a ovčí kolostrum ve formě kapslí, sirupů, tablet či prášku. Pouze kravské kolostrum však obsahuje všechny imunitní a růstové faktory, které se nacházejí v kolostru jiných savců, a proto jej také mohou i jiní savci včetně člověka se všemi výhodami užívat.

Více v článku

Děti, digitální technologie a primární prevence

Děti jsou digitálním technologiím vystaveny od nejútlejšího věku. Jako pediatři jsme nově konfrontováni s nejrůznějšími zdravotními potížemi, které s nezdravým užíváním digitálních technologií souvisejí. MUDr. Zuzana Sadílková v tomto vydání Newsletteru OSPDL publikuje výsledky svého dotazníkového šetření, které uzavírá slovy: „Přesně se zde ukazuje, v jaké situaci se my, PLDD, nacházíme. Víme, co je problémem, rádi bychom jej správně řešili, ale moc to neumíme – chybějí nám jasná doporučení.“

Více v článku

Covid-19: Nejčastější situace v ordinaci PLDD a doporučený postup (od 1. 9. 2021)

S počátkem školního roku nám v atmosféře očekávané další vlny onemocnění covid-19, opět přibyly potíže s rozhodováním jak postupovat v konkrétních situacích, zejména při nutnosti dodržovat povinnosti stanovené dosud platným souborem mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví ČR. Z toho důvodu jsme připravili souhrn, jak podle těchto nařízení postupovat.

Více v článku

Upozornění na nově registrované antibiotikum k perorálnímu podání

Po zvolna se úžícím výběru v paletě antibiotik vhodných pro ambulantní použití jsme zaznamenali pozitivní zprávu o nové registraci a zahájení dovozu antibiotika s protistafylokokovým spektrem účinku. Flukloxacilin představuje alternativu k léčivům s obsahem oxacilinu, která jsou bohužel již dlouhou dobu k dispozici jen v parenterální formě.

Více v článku

Aktualizovaná doporučení pro diagnostiku a léčbu lymeské borreliózy

Vzhledem k tomu, že lymeská borrelióza je relativně frekventní onemocnění v našich ordinacích a pacienti se dožadují léčby, či alespoň vyšetření, v mnoha případech zjevně neopodstatněně, přinášíme na následujících řádcích stručný výtah z aktualizovaného doporučeného postupu diagnostiky a léčby lymeské boreliózy, který na sklonku minulého roku uveřejnila Společnost infekčního lékařství ČLS JEP.

Více v článku

Jak se nedostat do karantény – můžeme předejít nezodpovědnému chování?

Vzhledem k postupnému uvolňování karanténních opatření je pravděpodobné, že opět naroste frekvence fyzických kontaktů s pacienty a rodiči v našich ordinacích. Po přísných opatřeních na počátku epidemie COVID-19 se zdá, že v současné době naši pacienti ztrácejí ostych před nákazou.

Více v článku

Nabídka služeb dětského a dorostového detoxikačního centra

dovoluji si vás oslovit s nabídkou služeb, které nabízí dětské a dorostové detoxikační oddělení Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze. Od letošního roku jsem primářkou oddělení a ráda bych vám nabídla možnost využít služeb našeho zařízení pro vaše klienty.

Více v článku

Manuál krátké intervence v oblasti návykových látek v praxi PLDD

Třetí, upravené vydání Manuálu je již dokončeno a existuje jak ve verzi elektronické, dostupné na webu www.ospdl.eu, tak ve verzi tištěné, kterou by měl obdržet každý PLDD v jednom výtisku. Původně jsme chtěli distribuovat materiál při vzdělávacích akcích OSPDL. Bohužel, jak jinak v této době, covid-19 nám poněkud zamíchal kartami. Požádali jsme tedy o pomoc kolegy regionální zástupce OSPDL o pomoc s distribucí, Takže doufám, že se k vám výtisky postupně dostanou. Někdo již zkušenost s prací s Manuálem má – a pro ty, kteří s ním ještě nepracovali, nabízíme krátké resumé.

Více v článku

Doporučení pro suplementaci vitaminu D

Po téměř třech letech práce se podařilo nalézt konsenzus mezi ČPS a OSPDL na národním doporučení k podávání vitamínu D dětem. Do této chvíle jsme měli k dispozici pouze metodický pokyn MZ z minulého tisíciletí, který vycházel z tehdejších poznatků o možnostech prevence křivice z nedostatku vitaminu D. Protože se medicína bouřlivě rozvíjí, dospěli jsme k závěru, že tento stav už nyní není dostatečný. Ve vzájemné spolupráci obou českých pediatrických společností tak vzniklo doporučení, jež sice z předchozího stavu vychází, ale současně reflektuje i nový vývoj. 

Více v článku

Změna pomocných látek u přípravku Euthyrox

V České republice máme pro substituční a isohormonální léčbu onemocnění štítné žlázy k dispozici přípravky s obsahem L-thyroxinu od dvou výrobců – Euthyrox a Letrox. Donedávna byl mezi nimi zásadní rozdíl v nosném vehikulu léčivé látky, které u jednoho z nich vylučovalo užití léku u osob s intolerancí laktózy. Od října 2019 však už nebude obsahovat laktózu ani Euthyrox. 

Více v článku

Distribuce Průkazů osoby s PAS

V případě potřeby více Průkazů kontaktujte přímo Ministerstvo zdravotnictví ČR, Oddělení podpory práv pacientů. Další možností je využití signálního kódu od zdravotní pojišťovny.

Více v článku

Předoperační vyšetření při pandemii COVID-19

Účel a náležitosti předoperačního vyšetření jsou dětským praktikům dobře známy. V současné době se však objevují požadavky na doplnění operačního vyšetření také vyšetřením na COVID-19. Požadavek operatér vysvětluje bezpečností operačního týmu. Nutno říci, že takový požadavek postrádá smysl. Předně je třeba rozlišovat mezi vyšetřením metodou PCR (tedy stanovením přítomnosti RNA viru v tělesných sekretech – nazofaryngeálním výtěru), sérologickým vyšetřením (stanovení protilátek proti SARS-CoV-2) a semikvantitativním vyšetřením rychlotestem.

Více v článku

Jednotně proti nejčastějším mýtům o očkování

A ještě jednou ztiskové konference věnované očkování. Díky ní se do sdělovacích prostředků(konečně!) dostalo i desatero nejčastějších mýtů o očkování a jejich vyvracení.Možná je četli i rodiče vašich malých pacientů – a budou se vás na ně ptát.Nabízíme vám je v plném znění, protože situace, kdy jsou sdělovací prostředkyna vaší/naší straně, je samozřejmě vhodné využít a hovořit o problematicestejnou řečí. Anebo si je prostě můžete vytisknout a rodičům je dát k dispozicia na přemýšlení...

Více v článku

SZÚ: Zánětlivý multisystémový syndrom a infekce SARS-CoV-2 u dětí

V zemích s vysokým výskytem onemocnění COVID-19 byly v Evropě i ve Spojených státech hlášeny případy dětí hospitalizovaných na jednotkách intenzivní péče pro vzácný zánětlivý multisystémový syndrom dětí (PIMS – paediatric inflammatory multisystem syndrom). Projevy onemocnění jsou kombinací příznaků typických pro Kawasakiho syndrom (KD, kód onemocnění dle Mezinárodní klasifikace nemocí M30.3)

Více v článku

Může PLDD udělit u dětí výjimku z nošení roušek/respirátorů?

Praktičtí lékaři pro děti a dorost se stále častěji setkávají s požadavky rodičů na vystavení potvrzení, že dítě není schopno být ve třídě s ochrannou pomůckou, nebo dokonce se žádostmi o uvolnění dítěte z výuky na dobu neurčitou. Konfrontace s rodiči nastávala již loni na jaře, kdy jsme prožívali první vlnu infekce SARS-CoV-2 a nošení ochranných pomůcek bylo pro všechny naprostou novinkou. Proto tehdy vyšlo prohlášení MZ ČR, že požadovaná potvrzení nemohou být vystavována praktickými lékaři a situace má být individuálně řešena mezi vedením školy a rodiči. Nyní je situace analogická a nikdo vás nemůže nutit do psaní podobných prohlášení.

Více v článku

Z nových doporučení: diagnostika a léčba dětí s nočním pomočováním

Kolegyně MUDr. Pavla Hromádková a MUDr. Marie Kmoníčková nabízejí další nahlédnutí do Doporučení pro praxi, která sestavujeme ve výboru OSPDL ČLS JEP. Jejich cílem je poskytnout vám rychlá vodítka pro vaši práci Dnešním tématem je diagnostická rozvaha, jejímž hlavním cílem je rozpoznat, zda se jedná o monosymptomatickou noční enurézu (MNE), která může zůstat v kompetenci PLDD, a její léčba.

Více v článku

Domácí umělá plicní ventilace – dva nové kódy pro PLDD

Po kladném vyhodnocení dvojitého pilotního projektu zahájily na konci roku 2019 zdravotní pojišťovny program domácí umělé plicní ventilace (DUPV). Program je pokračováním následné (dlouhodobé) intenzivní péče u pacientů, jejichž zdravotní stav je stabilizovaný, ale přetrvává závislost na umělé plicní ventilaci. Kandidáty jsou pacienti

Více v článku

Stručný dotazník dětského slovníku

Opožděný nebo narušený vývoj řeči či porozumění mluvenému slovu může být u dítěte známkou některých vývojových poruch. My vám dnes pro inspiraci a k vyzkoušení nabízíme jeden jednoduchý diagnostický nástroj – tzv. Stručný dotazník dětského slovníku (SDDS). Budeme rádi, pokud jej s rodiči dětí vyzkoušíte. O vašich zkušenostech bychom rádi diskutovali i během podzimního cyklu našich Páteřních seminářů, který bude tematicky věnován problematice logopedie.

Více v článku

Vitamin C a jeho snížená hladina u dětí

Podle aktuálně publikovaných údajů mělo 89 % dětí hospitalizovaných na Ostravsku a Olomoucku větší či menší nedostatek vitaminu C. „Výsledky jsou alarmující nejen pro dlouhodobou zdravotní kondici dětí. Musíme je brát varovně také s ohledem na současnou pandemickou dobu, jelikož vitamin C působí jako fyziologické palivo pro první linii imunitního systému,“ píše MUDr. Tereza Filová – a rekapituluje, co, kdy a jak proti tomu v ordinaci PLDD dělat.

Více v článku

Upozornění na nově registrované antibiotikum k perorálnímu podání

Po zvolna se úžícím výběru v paletě antibiotik vhodných pro ambulantní použití jsme zaznamenali pozitivní zprávu o nové registraci a zahájení dovozu antibiotika s protistafylokokovým spektrem účinku. Flukloxacilin představuje alternativu k léčivům s obsahem oxacilinu, která jsou bohužel již dlouhou dobu k dispozici jen v parenterální formě.

Více v článku

Screeningy sluchu

V České republice aktuálně existuje screening sluchu novorozenců a další v 5 letech věku dítěte. Screening u novorozenců probíhá v mnoha porodnicích již od roku 2007 a v roce 2012 byl upraven metodickým pokynem ministerstva zdravotnictví. V současné době připravila pracovní skupina pod vedením profesora Chroboka novější znění, ve kterém byla upravena organizační stránka screeningu sluchu novorozenců. V této souvislosti proběhly 2. října t. r. v prostorách Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR seminář a schůzka regionálních koordinátorů screeningu sluchu.

Více v článku

Stanovisko k testování pacientů na onemocnění COVID-19

Společnost pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP ve spolupráci s Národní referenční laboratoří pro chřipku a nechřipková respirační virová onemocnění SZÚ, podpořené Laboratorní skupinou COVID MZ, vydaly na počátku května stanovisko k testování pacientů na onemocnění COVID-19. Plyne z něj následující: 

Více v článku

Z nových doporučení: režimová opatření a léčba dětí s nočním pomočováním (dokončení)

Ještě jednou vracíme k tématu monosymptomatické noční enurézy (MNE). Zatímco v minulém, prosincovém vydání Newsletteru OSPDL jsme se věnovali především diagnostice, dnes se kolegyně MUDr. Marie Kmoníčková a MUDr. Pavla Hromádková zaměřily na doporučení pro režimová opatření a léčbu MNE, která je v kompetenci praktického dětského lékaře.

Více v článku

Přehled testů na covid-19

Citlivost a specificita antigenních testů je srovnatelná mezi jednotlivými druhy, ale také v rámci metody odběru vzorku. Přitom se oba parametry blíží charakteristice testů PCR-RT. Pro úhradu testování pojišťovnou a uznání testu orgánem veřejné ochrany zdraví (KHS) musí dosahovat nejméně senzitivity 90 % a specificity 97 %.

Více v článku

Skok do budoucnosti: měníme svět kojeneckých mlék

Ve dnech 10.–12. října se v Hradci Králové konaly 34. neonatologické dny České neonatologické společnosti ČLS JEP. V rámci tohoto kongresu proběhlo odborné sympozium Nestlé Nutrition Institute (NNI) na téma HMO (oligosacharidy mateřského mléka) – Skrytá síla přírody.

Více v článku

Krátce o screeningu sluchu novorozenců

U fyziologických novorozenců se provádí mezi 2.–3. dnem (resp. 2.–4. dnem) života ještě během pobytu na novorozeneckém oddělení. Vyšetření provádí proškolená zdravotní sestra pomocí přístroje k vyšetření otoakustických emisí (TEOAE). Podmínkou vyšetření je alespoň krátkodobý klid novorozence a klidné tiché prostředí (místnost). U patologických novorozenců se vyšetření provádí po stabilizaci klinického stavu (u nedonošených v korigovaném věku), mělo by však být provedeno před propuštěním do péče praktického lékaře pro děti a dorost. Výsledek se zapisuje do propouštěcí zprávy z porodnice (porodopisu), minimálně v případě nepřítomnosti otoakustických emisí (negativní výsledek screeningu).

Více v článku

Z nových doporučení: diagnostika celiakie

S MUDr. Pavlou Hromádkovou procházíme další z Doporučení pro praxi PLDD – rychlá, stručná a aktuální vodítka připravovaná výborem OSPDL ČLS JEP. Dnes na téma diagnostiky celiakie – s upozorněním na některé významné změny oproti minulé praxi.

Více v článku

Na potvrzování zdravotního stavu před MŠ se ani v pandemii nic nemění

V loňském roce bylo s ohledem na počátek pandemie tehdy neznámé nemoci covid-19 umožněno nahradit vyjádření lékaře kopií očkovacího průkazu společně s čestným prohlášením rodičů. Tato strategie se ukázala neúčinnou. Letos tedy budeme potvrzovat zdravotní stav a očkování dítěte před zápisem do mateřské školy tak jako obvykle. Přitom je jistě nutné klást velký důraz na dodržování nastavených epidemiologických a hygienických opatření.

Více v článku

Nutriční poradenství v ordinacích PLDD

dovolte mi, abychom Vám připomněli dotazník NutriCHEQ, který jsme ve spolupráci s Nadací 1000 dní a Společností pro výživu vytvořili v roce 2015 na základě Studie o stravovacích návycích batolat v České republice.

Více v článku

Odpovědi na časté otázky z oblasti očkování u dětí

MUDr. Hana Cabrnochová připravila souhrn informací o tom, které děti mají být očkovány hexavakcínou ve schématu 3+1, zda je nezbytné před zahájením očkování provádět u dětí imunologické vyšetření (jak se nám a hlavně rodičům snaží vsugerovat komerční subjekty) a také zda je bezpečné a doporučené podávat v jeden den více očkovacích látek současně.

Více v článku

Z nových doporučení: Horečka

S MUDr. Pavlou Hromádkovou budeme pravidelně procházet připravovaná Doporučení pro praxi PLDD. Některá z nich vycházejí z kapitol zbrusu nové učebnice Praktické dětské lékařství, na jejíž vydání se můžeme těšit pravděpodobně již v polovině prosince. Začínáme managementem srážení horečky v praxi PLDD.

Více v článku

Použití monoklonálních protilátek u pacientů s covid-19

Mezioborová pracovní skupina koordinovaná Českou společností anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny ČLS JEP ve svém recentním doporučení považuje podání monoklonálních protilátek za potenciálně přínosné u rizikových pacientů s covid-19 ve věku nad 12 let, s tělesnou hmotností nad 40 kg, s prokázanou pozitivitou testu na SARS-CoV-2 v systému ISIN, kteří nevyžadují hospitalizaci ani léčebné podávání kyslíku z důvodu covid-19. Maximální efekt lze očekávat u pacientů s nízkou virovou náloží, tj. v počátečních stádiích nákazy – do 3 dnů od zjištění pozitivního výsledku testu na SARS-CoV-2 a do 7 dnů od vzniku příznaků.

Více v článku