Čisté zuby = zdravé srdce aneb Co se v mládí naučíš...

Častější čištění zubů snižuje riziko fibrilace síní a srdečního selhání, vyplývá ze studie publikované v Journal of Preventive Cardiology, oficiálním časopisu Evropské kardiologické společnosti (European Society of Cardiology, ESC).

Retrospektivní studie zahrnula 161 286 pojištěnců Korean National Health Insurance System bez předchozí fibrilace síní nebo srdečního selhání v anamnéze. Všichni účastníci absolvovali v rozmezí let 2003–2004 rutinní vstupní vyšetření zahrnující měření tělesné výšky a hmotnosti, laboratorní testy, nemocnost, životní styl, orální zdraví a návyky ústní hygieny.

V průběhu následujícího 10,5letého sledování se u 4911 účastníků (3 %) nově objevila fibrilace síní a u 7971 (4,9 %) srdeční selhání. Mezi osobami, které si čistily zuby třikrát a častěji denně, přitom bylo riziko rozvoje fibrilace síní o 10 % a srdečního selhání o 12 % nižší oproti ostatní studované populaci. Jednalo se o ukazatel nezávislý na dalších faktorech, jakými jsou věk, pohlaví, socioekonomický status, fyzickou aktivitu, konzumaci alkoholu, body mass index či komorbidity typu hypertenze.

Cílem studie nebylo zjistit patofyziologický mechanismus, kterým nedostatek ústní hygieny vede k vyššímu kardiálnímu riziku, to od observační studie, navíc omezené jen na vybranou populaci jediné země, ani nelze očekávat. Autoři pouze vyslovili domněnku, že častější čištění zubů
pravděpodobně redukuje počet bakterií v subgingiválním biofilmu, a tím snižuje pravděpodobnost jejich přestupu do krevního oběhu. Klesá tak i riziko rozvoje systémového zánětu, jehož důsledkem může být právě fibrilace síní či srdeční selhání.

Na druhé straně velký počet účastníků a dostatečně dlouhá doba sledování dodávají zjištěným souvislostem dostatečnou váhu ještě předtím, než budou moci být ověřena v intervenční studii. Jak autoři uvádějí v závěru své publikace, fibrilace síní a srdeční selhání by se mohly přiřadit k chorobám, jejichž rozvoj je sice typický pro vyšší věk, ale kterým je možno do značné míry předcházet behaviorálními návyky, které se zakládají již v časném dětství.


Jan Kulhavý

Zpracováno podle
Chang Y, Woo HG, Park J, et al. Improved oral hygiene care is associated with decreased risk
of occurrence for atrial fibrillation and heart failure: A nationwide population-based cohort study.
Eur J Prev Cardiol. 2019.
Meyre P, Conen D. Does tooth brushing protect from atrial fibrillation and heart failure? Eur J
Prev Cardiol. 2019.