Dětská bolest

Pod záštitou České lékařské akademie vychází publikace Richarda Rokyty, Jitky Frycové a Aleny Šebkové s názvem Dětská bolest. Autoři v úvodu připomínají, že „pro zvláštnosti zvyku, průběhu a léčby dětské bolesti platí základní postulát pediatrie, a to, že dítě není zmenšenina dospělého člověka a že rozdíly mezi dětstvím a dospělostí jsou nejen kvantitativní, ale i kvalitativní.“ 
Jedním z motivů napsání této knihy byly diskuse o inovaci metodických pokynů ve farmakoterapii bolesti. „Dospěli jsme k závěru, že ‚guidelines‘ pro dětské lékaře vyžadují rozsáhlejší zpracování – více než jen zvláštní úpravu léčení bolesti v dospělosti. Proto kromě obecných základů farmakoterapie bolesti popisujeme i zvláštnosti léčení nejčastějších typů bolesti – bolesti hlavy, břicha, zad, onkologické bolesti atd. K výbavě dětského lékaře při léčení bolesti patří i znalosti psychoterapie, možnosti uplatňování dalších forem nefarmakologické terapie, a i zvláštnosti léčby pooperační bolesti. Důležitý je i vztah k ostatním oborům, jako je psychiatrie a neurovědy. Velmi důležitý je i spirituální rozměr bolesti v tomto případě i v dětském věku. 
Věříme, že náš komplexní přístup a propojování různých lékařských i dalších disciplín přinese základní návody, jak přistupovat k léčení dětské bolesti. To jistě přispěje zejména praktickým dětským lékařům, ale i dalším oborům včetně algeziologie.“

Vydal Indigoprint, s. r. o.
Vydáno pod záštitou České lékařské akademie s podporou grantu MZČR-RVO-VFN64165 a grantu UK – Progress Q35
ISBN 978-80-11-00940-3


O možnostech, jak a kde je možno publikaci objednat, vás budeme v nejbližší době informovat na webových stránkách naší odborné společnosti ospdl.eu.