Distribuce Průkazů osoby s PAS

Průkazy byly v první vlně distribuovány v podobě přílohy k časopisu Practicus, vydávaného Společností všeobecného lékařství ČLS JEP, a VOX Pediatriae, časopisu Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR (5 kusů na výtisk)
V současné době je možné Průkaz osoby s poruchou autistického spektra získat takto: 
1. v případě potřeby více Průkazů kontaktujte přímo Ministerstvo zdravotnictví ČR, Oddělení podpory práv pacientů, na adrese opp@mzcr.cz,
2. další možností je využití signálního kódu od zdravotní pojišťovny. Zdravotní pojišťovna na základě žádosti o signální kód k edukaci pacienta s PAS zašle žadateli Průkazy, na které bude signální kód vystavován, a to v počtu, který jí žadatel sdělí na základě svého odhadu počtu pacientů s PAS v kartotéce.

Informace o signálním kódu:                                                                                                                
02241 - Signální výkon edukace pacienta a pečující osoby pro PLDD a VPL v souvislosti s předáním průkazu osoby s PAS na základě diagnózy PAS – porucha autistického spektra (pervazivní vývojová porucha F84.xx) stanovené psychiatrem či dětským psychiatrem.                                                     
Signální výkon edukace pacienta a pečující osoby pro PLDD a VPL lze vykázat 1× za život pacienta v souvislosti s předáním Průkazu. Má nulovou hodnotu. Výkon je zařazen pod odbornost 002 – praktické lékařství pro děti a dorost. Sdílen je s odborností 001 – všeobecné praktické lékařství“.

MUDr. Pavla Hromádková