Efektivní podpora zdraví osob ohrožených...

 ... chudobou a sociálním vyloučením. Tak zní celý názevprojektu, jehož garantem je Státní zdravotní ústav (SZÚ) a jehož cílem jepodporovat formou terénních intervencí rozhodování ve prospěch zdraví výšeuvedených skupin obyvatel.

Jak již jsem vás, milé kolegyně a milí kolegové, opakovaněinformovala, OSPDL ČLS JEP byla ze strany SZÚ přizvána ke spolupráci.Prostředníky činnosti, která bude spočívat v návrzích a následné realizacidílčích projektů – preventivních programů zdravotně výchovného charakteru, jsouvznikající regionální centra podpory zdraví. Jejich koordinátoři v každém zkrajů ČR mezi sebou propojí klíčové organizace a osoby (krajské úřady, PLDD,všeobecné praktické lékaře, koordinátory pro národnostní menšiny, pracovníkyorgánu ochrany veřejného zdraví a další, kdo v rámci své pracovní náplně řešíprimární prevenci a podporu zdraví), aby bylo možno sdílet jejich zkušenosti avyužít je pro tvorbu intervenčních programů aplikovatelných v terénu. Primárněmají cílit na věkovou skupinu 15–65 let, ale je jasné, že významně prospějívšem, tedy i našim nejmenším pacientům z ohrožených rodin, protože v cílovéskupině jsou zahrnuti jejich rodiče i prarodiče...

Projekt Efektivní podpora zdraví osob ohrožených chudobou asociálním vyloučením, kterému byla 2. dubna letošního roku věnována národníkonference, podpořil v jejím průběhu i ministr zdravotnictví Mgr. et Mgr. AdamVojtěch. Dovolím si vybrat z jeho příspěvku některé informace, jež jistěpřispějí k pochopení vážnosti a smysluplnosti této dlouhodobé aktivity:

„Nedostatečná, či dokonce nulová dostupnost zdravotní asociální péče byla jmenována mezi hlavními citlivými body, ve kterých je podleSvětové zdravotnické organizace WHO nejvíce ohroženo globální zdraví v letošnímroce. Více než 22 % světové populace má totiž minimální, nebo žádný přístup kezdravotní či základní sociální péči.“

Jistě se shodneme, že v ČR je zdravotní péče na vysoké úrovni arozhodně tu netrpíme hladomorem, naštěstí ani válkou, což jsou závažné příčinyvýše uvedeného stavu ve světě. Nicméně kromě vysoké úrovně zdravotní a sociálnípéče je nutná i její dostupnost, rovnoměrnost, a také schopnost občanů staratse o své zdraví.

„Sociálním vyloučením a chudobou ohrožená populace aledisponuje omezenými zdroji v materiální, finanční, společenské a informačníoblasti. Z toho vyplývají i nedostatečné znalosti o zdravém způsobu života arizikových i protektivních faktorech zdraví,“ uvedl dále ministr Vojtěch. Vtéto souvislosti připomněl, že v ČR žije v současnosti odhadem až 115 000 sociálněvyloučených osob a je evidováno cca 600 sociálně vyloučených lokalit.Znepokojivé je, že od roku 2006 se počet těchto osob i lokalit zvýšil...

Jsem si jista, že mnozí z nás mají se sociálně vyloučenýmiosobami či lokalitami svoji zkušenost. A bohužel ne vždy pozitivní. Na druhéstraně nám mnohde chybí terénní sociální práce, která by aktivně pomáhala oběmastranám.

Za OSPDL ČLS JEP jsem se aktivně zúčastnila jak již zmíněnénárodní konference, tak i konference regionální, plzeňské – stejně jako spolupracujícíkolegové z řad PLDD ve svých regionech. A doufám, že stejně jako já, i oniučinili pozitivní zkušenost. Že jsou lidé, kteří se o změnu a pomoc těm, kteříto potřebují, snaží již nyní. A proto věřím, že projekt Efektivní podporazdraví osob ohrožených chudobou a sociálním vyloučením má smysl.

Je třeba si ale uvědomit i to, že ačkoli je projekt plánován naroky 2018–2022, neznamená to, že si po pěti letech budeme moci říci: „Uf, amáme hotovo!“ Naopak, vnímám tuto aktivitu jako základ, úvodní výkop aprostředek, jak začít pracovat s těmi, které jejich zdravotní, sociální,společenský, ekonomický, ... status hendikepuje ve smyslu jejich postavení vevětšinové společnosti. Tato práce ale nikdy neskončí, jinak by to nemělo smysl.

Na závěr možná ještě jedna poznámka. Napojení PLDD naregionální pracoviště SZÚ má i další význam spočívající v nastavení regionálníspolupráce s touto institucí, která nám může poskytnout mnohé edukačnímateriály, jež nám mohou pomoci v našich ordinacích. Pokud vás napadá, co konkrétníhobyste potřebovali, kontaktujte prosím své regionální zástupce OSPDL. A pokudjste se zúčastnili, nebo teprve zúčastníte regionální konference projektu,budeme rádi, když se o své postřehy a inspiraci podělíte i s ostatními čtenářinašeho Newsletteru.

MUDr. Alena Šebková