Hlášení infekčních nemocí – stručný manuál

Hlavní hygienička ČR Mgr. Eva Gottvaldová nás jako odbornou společnost požádala o větší součinnost při hlášení infekčních onemocnění. Je třeba připustit, že mnoho z nás by nejspíš našlo určité rezervy, pokud jde o tato hlášení, a proto...:

Ve vlastním zájmu doporučujeme dodržovat povinnost hlásit infekční onemocnění, pokud není jisté, že hlášení již provedl předešlý ošetřující lékař (např. lékař LSPP). Tato povinnost je dána zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, a vyhláškou č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče.

1. NEHLÁSÍME, resp. hlásíme jen při hromadném výskytu (náhle velké množství nemocných):
a) akutní respirační onemocnění včetně chřipky a chřipce podobných onemocnění (například dg. J00, J03, J04–J06, J10–J18, J20–J22),
b) konjunktivitidy (například dg. H10, B30),
c) mastitidy (například dg. 091),
d) kožní zánětlivá infekční a mykotická onemocnění (například dg. L00–L08, B00, B07, B08, B09, B35–B37).

2. HLÁSÍME každé infekční onemocnění, tj. diagnózy A00–B99 plus event. jiné infekční nemoci – podává se na tiskopisu označeném „Hlášení infekční nemoci“. S výjimkou onemocnění uvedených v předešlém bodu.

3. Pro potřebu hlášení se klasifikují infekční onemocnění na:
a) možný případ – klinika svědčí pro nemoc, dg. není potvrzena,
b) pravděpodobný případ (podezření) – klinika je jasná, dg. není potvrzena,
c) potvrzený případ – splňuje klinická i laboratorní kritéria.

4. Mimo „běžné“ infekční nemoci hlásíme zvláště:
a) TBC – tiskopis „Povinné hlášení tuberkulózy a ostatních mykobakterióz“,
b) pohlavní nemoci (příjice, kapavka, měkký vřed, čtvrtá pohlavní nemoc, lymfogranuloma venerum, nemoci vyvolané původci virových akantomů) – tiskopis „Hlášení pohlavní nemoci“.

5. POZOR! Hlášení život ohrožujícího nebo rychle se šířícího onemocnění (např. invazivního meningokokového onemocnění, cholery, moru, antraxu, tyfu, poliomyelitidy, eboly aj.), a to i podezření na ně, se hlásí bezodkladně, nejlépe osobně či telefonicky (popř. faxem nebo elektronickou poštou) a event. následně písemně. Provedené hlášení doporučujeme zaznamenat do zdravotní dokumentace pacienta ve formě: datum, čas, hlášení podáno telefonicky (jmenovitě komu).

6. Hlášení infekcí spojených s poskytováním zdravotní péče (nozokomiální nákazy) se PLDD týkají jen výjimečně.

7. Jen pro úplnost přikládám i seznam nemocí s nařízenou izolací na lůžku a s povinným léčením:
– akutní virové záněty jater,
– antrax,
– dengue,
– hemoragické horečky,
– cholera,
– infekce CNS mezilidsky přenosné,
– mor,
– paratyfus,
– syfilis v I. a II. stadiu,
– přenosná dětská obrna,
– pertuse v akutním stadiu,
– ricketsiózy,
– SARS a febrilní stavy nezjištěné etiologie s pozitivní cestovní anamnézou,
– spalničky,
– trachom,
– tuberkulóza,
– tyfus břišní,
– úplavice amébová,
– úplavice bacilární, v akutním stádiu
– záškrt
– další infekce podléhající hlášení WHO.

Zdeněk Zíma