Informace pro poskytovatele poskytující péči osobám z Ukrajiny

Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR (VZP) aktualizovala 21. dubna své pokyny týkající se především úhrady zdravotních služeb poskytnutých uprchlíkům z území Ukrajiny ještě před před přidělením víza.
VZP doporučuje, aby poskytovatelé získali od uprchlíků, kteří nemají ještě přidělené číslo pojištěnce, co nejvíce identifikačních údajů (především jméno, příjmení, číslo pasu, číslo vízového štítku, datum narození, atd.) s tím, že tyto osoby budou dodatečně dohledatelné u zdravotních pojišťoven. V souladu se zákonem č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, se tito uprchlíci považují za pojištěnce již 30 dnů před udělením víza, nejdříve však 24. února 2022. Zákon pozbývá platnosti uplynutím dne 31. března 2023.
Posun platnosti pojištění v souladu se zákonem č. 65/2022 Sb. je realizován dodatečně až na základě vykázané zdravotní péče, proto mohou poskytovatelé zdravotních služeb vykazovat při splnění uvedených podmínek poskytnutou péči i v případě, kdy služba ověření platnosti pojištění uvádí jeho neplatnost. Úhrada vykázané a uznané péče se realizuje standardním způsobem jako u ostatních pojištěnců s druhem pojištění DP=1 (Veřejné zdravotní pojištění). Informace o případném odmítnutí vykázané péče, vč. zdůvodnění, je součástí měsíčně předávané sestavy R1449 (Protokol o zpracování dávek).
VZP ČR ujišťuje poskytovatele zdravotních služeb, že veškeré provedené hrazené služby uprchlíkům – pojištěncům VZP ČR, vykázané a uznané VZP ČR budou uhrazeny. Případné zvýšené náklady spojené s poskytnutím zdravotních služeb uprchlíkům budou zohledněny při závěrečném vyúčtování. Případné navýšení záloh bude řešeno standardním mechanismem na základě žádosti poskytovatele zdravotních služeb.

Úhrada u praktických lékařů (odbornost 001/002)
V případě praktických lékařů mohou nastat dvě situace:
A)
Pojištěnec se dostaví k poskytovateli v odb. 001/002 za účelem řešení akutního problému (např. ošetření rány), tedy poskytovatel provádí pouze akutní vyšetření, pak vykazuje toto vyšetření standardně dle Metodiky pro pořizování a předávání dokladů. Úhrada takto vykázaných výkonů je prováděna VÝKONOVÝM způsobem.
B)
Pojištěnec bude čerpat dlouhodobější péči ( pojištěnec se bude zdržovat na konkrétní adrese a bude využívat dostupné hrazené služby), pak poskytovatel v odb. 001/002 může přijmout pojištěnce standardně do péče registrujícího lékaře (bude poskytovat např. pravidelnou, dispenzární péči chronického onemocnění). Tyto pojištěnce může registrovat prostřednictvím dokladu „80 – Přihláška registrovaných pojištěnců zdravotní pojišťovně“.

- Tito pojištěnci jsou považováni za registrované, ale s ohledem na faktický status pojištění (předpoklad dočasného stavu) za ně není hrazena kapitační platba.
- V tomto případě se předpokládá standardní postup – poskytovatel pojištěnce převezme do péče, resp. provede mu komplexní vyšetření dle náplně vyhlášky č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů (osobní a rodinná anamnéza, zhodnocení subjektivní potíží, zhodnocení předchozích vyšetření, celkové objektivní vyšetření, fyzické měření, orientační preventivní onkologické vyšetření, diagnostická rozvaha, další diagnostický postup, provedení drobného terapeutického výkonu, další termíny kontrol, edukace pacienta, sepsání lékařské zprávy, zavedení zdravotnické dokumentace atp.), a zavede zdravotnickou dokumentaci pacienta. O dalších návazných terapeutických a diagnostických vyšetřeních rozhoduje ošetřující lékař, a to v souladu s doporučenými postupy a dalšími pravidly.
- Pojištěnci mají nárok na zdravotní péči v plném rozsahu jako pojištěnci s trvalým pobytem. Poskytnuté hrazené služby musí standardně odpovídat zhodnocení zdravotního stavu a anamnéze daného pojištěnce. Tedy je umožněno provést a vykázat preventivní prohlídku (pozn.: lze očekávat v krátkodobém horizontu především u dětských pacientů dle intervalu preventivních vyšetření), výkony očkování, případně jiná pravidelná vyšetření (včetně screeningových) dle standardních doporučených postupů.
- Úhrada všech poskytnutých a provedených výkonů je prováděna VÝKONOVÝM způsobem (obdobně jako např. u pendlerů).
- Poskytnuté výkony poskytovatel vykazuje standardně dle Metodiky pro pořizování a předávání dokladů
(pozn. standardně na dokladu 01 a 03 v případě použití ZULP/ZUM, příp. na dokladu 05).

Pozn.: Dopad výše uvedeného na Bonifikační programy – VZP ČR deklaruje, že dojde k individuálnímu zohlednění případů, kdy poskytovatel převezme do péče větší počet uprchlíků, pojištěnců VZP ČR. Bonifikace jsou zpravidla vyhodnocovány ke stavu 31. 12., nelze tedy předjímat, jak bude situace vypadat na konci období a jaké spektrum zdravotních služeb budou tito pojištěnci vyžadovat, a to i s ohledem na skutečnost, že mají nárok na plný rozsah hrazených služeb. 


VZP ČR
Plný text aktuální Informace VZP ČR najdete ZDE