Krátce o screeningu sluchu novorozenců

U fyziologických novorozenců se provádí mezi 2.–3. dnem (resp. 2.–4. dnem) života ještě během pobytu na novorozeneckém oddělení. Vyšetření provádí proškolená zdravotní sestra pomocí přístroje k vyšetření otoakustických emisí  (TEOAE). Podmínkou vyšetření je alespoň krátkodobý klid novorozence a klidné tiché prostředí (místnost). U patologických novorozenců se vyšetření provádí po stabilizaci klinického stavu (u nedonošených v korigovaném věku), mělo by však být provedeno před propuštěním do péče praktického lékaře pro děti a dorost. Výsledek se zapisuje do propouštěcí zprávy z porodnice (porodopisu), minimálně v případě nepřítomnosti otoakustických emisí (negativní výsledek screeningu).
Novorozenec s nevýbavnými emisemi jedno- či oboustranně (nebo u něhož nebylo vyšetření provedeno), je odeslán v rámci doporučení při propuštění z porodnice k rescreeningu (primárnímu screeningu) na ORL pracoviště příslušné podle porodnice nebo výjimečně podle místa bydliště rodiny. Rescreening by měl proběhnout nejpozději do 3 měsíců věku novorozence.


Pokud ani v rámci rescreeningu není jednoznačně vyloučena sluchová vada, je novorozenec předán na příslušné regionální (krajské) pedoaudiologické pracoviště. Zde by měla být případná vada sluchu dořešena do 6 měsíců věku dítěte – typ a tíže vady, etiologie, a další postup. Dalším postupem se rozumí u nedoslýchavosti chirurgická nebo sluchadlová korekce, u hluchoty kochleární implantace.

Pro zajištění jednotného provádění screeningu byl vydán v roce 2012 metodický pokyn MZ. Tento screening tedy není povinný. Pokud v rozporu s metodickým pokynem nebyl proveden v porodnici, má provedení vyšetření zajistit registrující praktický lékař pro děti a dorost, nejlépe předáním doporučení ke screeningu na spádovém ORL pracovišti/ambulanci. Pokud se rodina vyšetření brání, nelze jeho provedení vymáhat.
Desatero pro screening sluchu novorozenců tak, jak bylo zveřejněn na stránkách http://www.otorinolaryngologie.cz/screening-sluchu, najdete ZDE.

Krajští koordinátoři screeningu sluchu novorozenců
Pro úplnost dodáváme informaci, že Česká společnost ORL a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP jmenovala v prosinci loňského roku krajské koordinátory screeningu sluchu novorozenců, mezi jejichž úkoly patří organizovat screening sluchu novorozenců v kraji ve spolupráci s neonatology, kteří zajišťují screening sluchu, a ORL lékaři nebo foniatry, kteří zajišťují rescreening sluchu.  
Krajský koordinátor je odpovědný za fungování screeningového systému v oblasti své působnosti, a každoročně zasílá jeho výsledky screeningovým a rescreeningovým pracovištím v daném regionu.
Výsledky screeningového systému jsou zasílány krajskými koordinátory ze všech regionálních center každoročně celostátnímu koordinátorovi screeningu sluchu v České republice.  
Seznam jmenovaných koordinátorů podle krajů tak, jak byl zveřejněn na stránkách http://www.otorinolaryngologie.cz/screening-sluchu, najdete ZDE.

Zdeněk Zíma