Letní rekapitulace

převzato z Vox Pediatriae, doplněno a upraveno

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
doufám, že jste si v letních měsících alespoň trochu odpočinuli. Letošní léto bylo horké, kdo byl u vody, vyhrál. Pokud se ale podíváme na situaci kolem našeho oboru, ať už z odborného hlediska, tak z profesního, myslím, že horko ještě bude...

Významnou událostí letošního léta se stalo 13. července podepsání Memoranda o spolupráci mezi ministerstvem zdravotnictví (Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch), všeobecnými praktickými lékaři (MUDr. Petr Šonka, doc. Svatopluk Býma) a praktickými lékaři pro děti a dorost (MUDr. Ilona Hülleová, MUDr. Alena Šebková). Signatáři tímto dokumentem stvrdili nastoupenou cestu spolupráce na reformě primární péče. Doufejme, že další kroky ministerstva povedou tímto směrem. Ne vždy se totiž vše daří podle odhodlání... Čas ukáže...

Ale teď se vraťme v čase ještě o něco zpět – co vše se od posledního vydání Newsletteru událo:

Na přelomu května a června se ve švédském Malmö konal další Evropský kongres infekčních chorob (ESPID). Účastníci byli i z řad PLDD. Chystáme pro vás „zpravodaj“ s některými novinkami či ukázkami, jak se například vypořádávají v jiných zemích s očkováním.

2. června se konala v Jihlavě konference Domácí paliativní péče cestou praktických lékařů ve spolupráci s paliativními týmy. Aktivně jsem se zúčastnila se třemi sděleními včetně prezentace zkušeností svých kolegyň. Konference ukázala celou škálu problematiky péče o nevyléčitelně nemocné děti a měla obrovský emoční náboj. Znovu potvrdila nutnost systémového řešení paliativní dětské péče a jasnou potřebu mezioborové spolupráce, a to nejen oborů lékařských. Jen je mi moc líto, že přestože se na základě vašich připomínek z předchozích let konference konala v sobotu, účast PLDD byla nízká…

9. června se konalo další Zdravotnické fórum, tentokrát na téma syndromu týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte (CAN). Nad akcí převzal osobní záštitu ministr zdravotnictví Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch a významným hostem byla jeho náměstkyně MUDr. Alena Šteflová. V programu vystoupili odborníci zabývající se danou problematikou, mj. předsedkyně Výboru pro práva dětí, policista, psycholožka, kolegyně pediatryně, v jejíž dětské nemocnici je krizové centrum, kolega PLDD, psycholožka či předsedkyně OS dětských gynekologů. Řízenou diskuzi moderoval a výstupy z ní připravuje „náš“ zdravotnický novinář Jan Kulhavý, který zpracoval některé články z konference již do tohoto vydání Newsletteru. Zbývá dodat, že Zdravotnické fórum se vydařilo – co do obsahu i účasti. Za důležité považuji, že téma syndromu CAN zvedá i ministerstvo na základě podnětu WHO. 27. června se konala schůze Komise péče o dítě s delegovanými zástupci odborných společností. Byl zde představen plán WHO, který řadí téma ŠPATNÉHO zacházení s dětmi k prioritám zdravotnictví. Toto téma by mělo být implementováno do ordinací PLDD, měla by být nastavena lepší spolupráce mezi lékaři, OSPOD, školskými zařízeními a policií. Do roku 2030 by měl být vypracován Národní akční plán prevence násilí na dětech. Do této komise byli za OSPDL delegováni kolegové Zdeněk Zíma a Pavla Hromádková. 19. června se konala v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR pod záštitou předsedkyně Výboru pro sociální politiku Ing. Radky Maxové konference Nastavme jasná pravidla a podmínky pro péči o osoby s PAS. Zúčastnila jsem se aktivním sdělením. Téma řešení této problematiky je velmi citlivé. Ze své činnosti v Odborné skupině VVZPO pro koncepční řešení problematiky života osob s PAS (při vládě ČR) vím, že bylo mnohé uděláno. Spousta práce je ale před námi a já vnímám jako největší úkol zaručit skutečně rovné příležitosti v přístupu k pomoci všem potřebným. Na tomto místě bych chtěla poděkovat všem vám, kteří již běžně pracujete s včasným záchytem PAS v souvislosti s prevencí v 18 měsících. Mám odezvu od kolegů dětských psychiatrů i psychologů, kteří již zaznamenali časnější odesílání dětí s podezřením ke specializovanému vyšetření. Problematika PAS byla řešena i na jednání 14. srpna, kde bylo téma zcela konkrétní – průkazy osob s PAS. Budou k dispozici pro zájemce, v našem případě rodiče handicapovaných dětí, kteří je budou moci využívat například na úřadech, v nemocnicích apod., aby především děti s těžšími formami postižení nemusely dlouho čekat, aby ti, kteří s nimi budou v kontaktu, očekávali jejich „divné“ chování a věděli, jak na ně reagovat atp. V tuto chvíli se řeší technikálie, se kterými budete všichni včas seznámeni. 27. června jsme se sešli na další schůzce Pracovní skupiny pro reformu primární péče. Finišují některá základní témata – uvolnění preskripce, standardy vybavení ordinací, LPS či pohyb pacienta systémem.

O prázdninách jsme připomínkovali i některé novely zákonů a vyhlášky – a co nás čeká v nejbližší době?
Do podzimních respiračních akademií připravujeme další spolupráci s plicními lékaři. Ve spolupráci s MZ dokončujeme revizi Manuálu krátké intervence v ordinacích PLDD v rámci prevence užívání návykových látek – novinkou bude rozpracování kuřáctví. Snažíme se oživit NutriCHEQ – program pro prevenci a edukaci v oblasti zdravé stravy navazující na 1000 dní (výživu kojenců na základě nutričního programování). Na závěr, asi pod dojmem toho, co již několik let při obraně našeho oboru prožívám, bych se s vámi ráda podělila o několik citací (byť jistě ne doslovných) pana profesora Pafka, který dostal ke svému životnímu jubileu Cenu Jana Evangelisty Purkyně, nejvyšší ocenění ČLS JEP. Pokud se nad těmi slovy zamyslíte, bude vám určitě líto, že takto nepřemýšlejí i někteří jiní...

„Dobrý chirurg ví, co operovat, výborný ví dokonce jak, vynikající ví, kdy neoperovat.“


„Děkuji starším kolegům za to, co mne naučili, děkuji mladším kolegům, že mi ukázali, že se to dá dělat jinak, než jsme to dělali my.“


„Když máte jedno dobré téma, stane se z vás docent, když dvě, profesor… ale musíte to umět okecat.“


„Za Marie Terezie chirurg při rigorozu vyřízl kámen z močového měchýře a profesorovi to stačilo, nemusel nic psát. Řemeslo je absolutní základ, až potom mohu bádat…“

Alena Šebková