Mateřské mléko žen s IBD ovlivňuje vývoj mikrobiomu kojence

Z kongresového supplementa časopisu Journal of Crohn’s and Colitis jsme vybrali aktualitu z nedávno skončeného kongresu Evropské organizace pro Crohnovu nemoc a ulcerózní kolitidu ECCO'22 Virtual.
Mateřské mléko (MM) je komplexní přirozená strava, která má dítěti poskytnout všechny látky potřebné pro růst organizmu. Složení MM závisí na fázi laktace, zdravotním stavu matky a její stravě, na prostředí a genetice. Existují však zatím jen omezená data o složení MM žen s nespecifickými střevními záněty (IBD) a o jeho potenciálním dopadu na složení mikrobiomu kojence.
Na kongresu ECCO'22 Virtual byla prezentována prospektivní kohortová studie MECONIUM (exploring MEChanisms Of disease transmissioN In Utero through the Microbiome), do níž byly zahrnuty těhotné ženy s IBD a jejich děti vs. zdravé těhotné kontroly rovněž se svými dětmi (Guedelha Sabino J. et al.).
Vzorky MM byly odebrány 2 týdny po porodu, vzorky stolice dětí byly odebírány během prvních 3 let života a byly použity k hodnocení hladin fekálního kalprotektinu (fCal) a složení střevní mikroflóry hodnocené testem 16S Microbiome NGS Assay. Cílená proteomika vzorků MM byla provedena pomocí panelu Olink pro 92 biomarkerů zánětu. 
Celkem bylo analyzováno 236 vzorků MM – 174 pocházelo od zdravých kontrol, 37 od matek s Crohnovou nemocí (CD) a 25 od matek s ulcerózní kolitidou (UC). V MM žen s IBD byly oproti zdravým kontrolám statisticky významně nižší hladiny thymického stromálního lymfopoetinu (TSLP), cytokinu s důležitou rolí při zrání T buněk, což u kojenců negativně korelovalo s hodnotami fCal v prvním roce věku a s poměrným zastoupením bakterií rodu Cronobacter ve střevě v prvním měsíci života. Zastoupení chemokinového (C-C motif) ligandu 20 (CCL20), který působí v chemotaxi dendritických buněk, T buněk a B buněk, bylo významně nižší v MM žen s CD jak oproti zdravým kontrolám, tak i oproti ženám s UC. V MM žen s CD byl nižší i obsah matrixové metaloproteinázy-1 (MMP-1), což u kojenců negativně korelovalo s koncentrací fCal po 3 měsících a v 1 roce. 
V MM žen s UC bylo vyšší zastoupení osteoprotegerinu, což pozitivně korelovalo s relativním zastoupením bakterií Streptococcus a negativně s Bacteroides a Parabacteroides u kojenců v prvním měsíci života.
Autoři studie konstatovali, že proteomický profil MM žen s IBD je odlišný od profilu MM zdravých žen. Složení MM může ovlivnit složení střevního mikrobiomu dětí a hladiny fCal v různých časových obdobích. Tato zjištění naznačují, že složení MM může významně ovlivnit dozrávání gastrointestinálního imunitního systému potomků a vyžaduje další výzkum.


Jan Kulhavý
Upraveno podle Journal of Crohn’s and Colitis, Volume 16/S1 (2022)