MUDr. Kmoníčková: „Je před námi kultivace postgraduálního vzdělávání“

Jak už jsme vás částečně informovali v minulém vydání našeho Newsletteru, Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ)  uspořádal v rámci reorganizace jednotlivých pedagogických pracovišť výběrová řízení na vedoucího katedry dětského lékařství a katedry praktického lékařství pro děti a dorost. 
Vedoucím katedry dětského lékařství byl na základě předložené koncepce komisí vybrán doc. MUDr. Jan Blatný, Ph.D., odborník v oblasti pediatrické hematologie se specializacemi z pediatrie a hematologie a transfuzního lékařství. Vedoucí katedry praktického lékařství pro děti a dorost byla vybrána MUDr. Marie Kmoníčková, praktická lékařka pro děti a dorost se specializacemi v oboru pediatrie, dětská nefrologie a praktické lékařství pro děti a dorost.
Podle tiskové zprávy IPVZ „…hlavním úkolem vedoucího katedry dětského lékařství je aktuálně, ve spolupráci s dětskými nástavbovými obory, sestavit jejich jednotlivé kompetence. Vedoucí katedry praktického lékařství pro děti a dorost má před sebou koordinaci rekvalifikací dětských lékařů a zajištění dostatečné vzdělávací kapacity pro přípravu lékařů k atestaci“.
MUDr. Marie Kmoníčková po svém jmenování do funkce poskytla redakci Newsletteru OSPDL ČLS JEP následující rozhovor.

Jaké je v rámci IPVZ postavení pedagogického pracoviště praktického lékařství pro děti a dorost s ohledem na současný koncept jednotného vzdělávání v pediatrii? 
Pedagogické pracoviště IPVZ pro PLDD by v rámci současného jednotného vzdělávání v pediatrii mělo být podřízeno katedře pediatrie, nicméně pouze organizačně. Jinak by mělo být plně autonomní. 

Odpovídá obsah předatestčních kurzů PLDD současnému poznání lékařské vědy i podmínkám poskytování primární péče v ČR? 

Jednotlivé kurzy jsou vedeny zkušenými garanty a lektory, kteří jsou plně erudováni v dané problematice. Patří jim dík za to, že se věnují postgraduálnímu vzdělávání. Přesto bude postupně nezbytné revidovat obsah všech kurzů právě tak, aby odpovídal aktuální formě poznání. Také bude samozřejmě nutné zareagovat na připomínky absolventů kurzů. 

Šíře činností PLDD vyžaduje dobře fungující mezioborovou spolupráci – jaký je prostor pro tuto problematiku v rámci vašeho pedagogického pracoviště IPVZ?

Ráda bych se i v rámci IPVZ pokusila o prohloubení spolupráce se všemi subspecializacemi, které se podílejí na péči o dítě. Aktuálně například v souvislosti s dobou po covidových lockdownech a s ozbrojeným konfliktem na Ukrajině narůstá počet dětských pacientů s psychickými problémy, jimž se musíme v našich ordinacích naučit správně pomáhat. A podobných příkladů by se našla celá řada – v primární péči není možné vždy využít bezprostředně konziliární vyšetření, musíme mít základní široký přehled.  

Aktuální výzvou je motivace budoucích kolegů/zájemců o práci PLDD, a to už od pregraduálu až po rekvalifikace. Jak tomu může pomoci vaše pedagogické pracoviště?
Dlouhodobě je v rámci katedry zaveden tzv. kvalifikační kurz pro dětské lékaře se zájmem o práci v primární péči. Byla bych ráda, kdyby do budoucna mělo pedagogické pracoviště IPVZ pro PLDD definovanou roli i v pregraduálním vzdělávání, ale se změnami se musí začít postupně, a jak už jsem říkala, teď je na řadě kultivace stávajícího postgraduálního vzdělávání.

Kde vidíte prostor pro spolupráci vašeho pedagogického pracoviště  s OSPDL ČLS JEP?
Budoucnost vidím v těsné spolupráci. Ostatně již nyní se členové odborné společnosti podílejí na výuce, atestačních zkouškách i ukončování kvalifikačních kurzů. Zde je i prostor pro zaměření se na mladé budoucí kolegy tak, abychom je získali pro práci v primární péči. 

Vidíte ve specializačním vzdělávání prostor pro  racionální využívání i jiných než tradičních prezenčních forem?
Doba pandemie nám ukázala široké možnosti distančního vzdělávání, ráda bych, aby se postupně v některých typech kurzů uplatnily. Na druhé straně je nezbytné zachovat i prezenční vzdělávání s možností vzájemné diskuse nad jednotlivými tématy. 

Co by mohlo vaše pracoviště nabízet zájemcům o akreditaci pro vzdělávání v primární péči?
Ve spolupráci s OSPDL bychom chtěli  pomáhat  zájemcům třeba i s administrativním procesem. Snad se nám podaří zavést on-line poradenskou službu pro kolegy se zájmem o další vzdělávání, jak na straně získávání akreditací pro pracoviště, tak na straně zájemců o rezidentská místa.


Za rozhovor poděkoval
Jan Kulhavý