Novorozenecký screening sluchu v Plzeňském kraji

Cílem zavedení celoplošného screeningu sluchu je včasná diagnostika poruch sluchu, předcházení opožděnému vývoji řeči a zajištění adekvátního sociálního postavení dítěte ve společnosti. Je důležité, aby děti byly vyšetřovány ihned v porodnici, protože zde můžeme vyšetřit všechny narozené děti, a tím plošně zajistit brzké odhalení závažných sluchových vad.

Otoakustické emise (OAE), jejichž registrace se k vyšetření sluchu používá, představují pro novorozence nenáročnou, neinvazivní vyšetřovací metodu. Otoakustické emise byly objeveny Kempem v roce 1978. Emise jsou zvuk, který vytvářejí zevní vláskové buňky vnitřního ucha sluchového aparátu. Z vnitřního ucha se tento zvuk šíří přes oválné okénko do středního ucha, přes středoušní kůstky a bubínek přechází do vnějšího zvukovodu. Ve zvukovodu můžeme tento zvuk zaznamenat citlivým mikrofonem. Při tomto vyšetření vycházíme z prokázaného předpokladu, že pokud je u pacienta porušena aktivita vláskových buněk, emise nevznikají a je pravděpodobná porucha sluchu. Tento způsob vyšetření považujeme v rámci screeningu u fyziologických novorozenců za naprosto dostatečný. Na rozdíl od fyziologických porodů u rizikových novorozenců vycházíme z předpokladu, že problém nemusí být jen ve vnitřním uchu, ale i ve sluchovém nervu, proto doporučujeme i vyšetření kmenových potenciálů AABR (automatická BERA).

V případě, že otoakustické emise nezaznamenáme, musíme vyloučit poruchu středního ucha (např. rýmu či u novorozenců přítomnost plodové vody) a poruchu vnějšího zvukovodu (obturující ušní maz, extrémně úzký zevní zvukovod, případně i jeho atrézie). Při vlastním vyšetření je třeba si uvědomit, že se jedná o akustické měření a jakýkoliv okolní zvuk může vyšetření znehodnotit.

Z dostupných statistik vyplývá, že dvě děti na tisíc porodů mají přítomnu sluchovou vadu, u rizikových novorozenců je prevalence ještě 10× vyšší. Díky zavedení novorozeneckého screeningu sluchu se např. na Slovensku v r. 2006 odhalilo o 40 % sluchových vad více. Ve všech okolních zemích je screening sluchu již velice propracován, v ČR vyšel v r. 2012 ve věstníku MZ pouze Metodický pokyn.

Screening sluchu novorozenců v naší republice velice dobře funguje v Moravskoslezském a Královéhradeckém kraji. Aby takto fungoval i v ostatních krajích, byla vytvořena síť krajských koordinátorů. Jsou jimi většinou lékaři ORL nebo foniatři, kteří získávají výsledky ze svých spádových porodnic, odkud jsou děti s negativními výsledky OAE posílány na příslušná ORL pracoviště. Krajští koordinátoři posílají dále výsledky do vznikajícího národního registru.


Schéma vyšetřovacího postupu


V Plzeňském kraji je 5 porodnic (FN Plzeň, Mulačova nemocnice, Klatovská, Domažlická a Stodská nemocnice). Nejvíce dětí se narodí ve FN Plzeň, kde se soustřeďují i rizikoví novorozenci z celého kraje.


Organizace screening poruch sluchu je v našem kraji následující


Screeningovými pracovišti jsou porodnice, proto by děti s negativními OAE (pozitivním screeningem) měly být zvány k opakování vyšetření již do tzv. rescreeningových pracovišť, která jsou daná pro každou porodnici. Z rescreeningových pracovišť jsou děti s pozitivním záchytem poruchy sluchu (OAE nebo AABR negativní) poslány po příslušného regionálního centra, které je pro Plzeňský kraj na foniatrii ORL kliniky v Plzni.

Screeningový systém funguje, podobně jako ve většině krajů, i v Plzeňském kraji od ledna letošního roku. Za 7 měsíců, které máme zatím zpracovány, se nám podařilo odhalit čtyři děti s poruchou sluchu vyžadující sluchadla. U žádného dítěte nebyla diagnostikována hluchota, která by znamenala odeslání do pražského Centra kochleárních implantací.

Počty novorozenců narozených v lednu až srpnu letošního roku vidíme v následující tabulce. Novorozenecký screening se v našem kraji od ledna teprve rozbíhá, ale za těchto 7 měsíců neprošlo vyšetřením OAE 118 dětí, což jsou téměř 3 % novorozenců. Částečně byla důvodem porucha vyšetřovacího přístroje v jedné porodnici, ale domníváme se, že se na situaci podílí i nedostatečná informovanost rodičů.

Úkoly praktického lékaře pro děti a dorost (PLDD) vyplývající z metodického pokynu:


– kontrola a evidence výsledků screeningu provedeného na neonatologickém pracovišti,

– u dítěte s pozitivním screeningem poruchy sluchu indikace odeslání k rescreeningu na příslušné ORL (foniatrické) pracoviště,

– evidence výsledků rescreeningu provedených na ORL pracovišti,

– u dítěte s pozitivním rescreeningem odeslání do příslušného regionálního (krajského) centra a evidence jeho výsledků,

– při preventivních prohlídkách kontrola stavu sluchu a rozvoje řeči v rámci klinického vyšetření.

Na setkání Screening sluchu novorozenců, konaném v Praze 2. října t. r., bylo zdůrazněno, že v nemocnicích by měly být k dispozici dva přístroje k vyšetření OAE (pro případ poruchy jednoho z nich) a rizikoví novorozenci by měli být vyšetřeni AABR. Přístroje k vyšetření kmenových potenciálů zatím však ve většině porodnic chybějí.

Doufáme, že v brzké budoucnosti se screening sluchu zavede do rutinní praxe, což přinese vyšší kvalitu života našim nejmenším pacientům s poruchami sluchu i jejich rodinám.


MUDr. Monika Vohlídková, Foniatrie a audiologie, ORL klinika LF UK a FN Plzeň

MUDr. David Slouka, Ph.D., MBA, ORL klinika LF UK a FN PlzeňPoužitá literatura:

Setkání Screening sluchu novorozenců 18. 12. 2018 v Ústí na Labem

Setkání Screening sluchu novorozenců 2. 10. 2019 v Praze

Metodický pokyn k provádění screening sluchu novorozenců

Vohlídková M., Pešta J., Celoplošný screening novorozenců v Plzeňském a Karlovarském kraji, Vox Pediatriae 2014,15–16

Vohlídková M., Slouka D., Dršata J., Pediatrie pro praxi 2018,19