Mezioborová spolupráce

Projekt c4c – výsledky dotazníkové studie spotřeby antikolvuziv u dětí

Dotazník byl za spolupráce s OSPDL ČLS JEP rozšířen mezi praktickými lékaři pro děti a dorost. V dosavadním vzorku 1224 dětí byla incidence křečí 0,3 % a k léčbě byl použit fenobarbital, levetiracetam a klonazepam. Studovaná populační kohorta dětí je v této fázi dostatečně reprezentativní pro další plánované aktivity ve spolupráci s praktickými lékaři pro děti a dorost.

Více v článku

Třináct rad ke zdravé výživě dětí

K 75. výročí existence Společnosti pro výživu vytvořil kolektiv autorů inovovanou verzi Výživových doporučení pro obyvatelstvo ČR a tuto verzi rozšířil o Zdravou třináctku pro lidi starší 70 let a Zdravou třináctku pro děti. Třináct rad ke zdravé výživě dětí tvoří poměrně jednouchá doporučení, která při praktické realizaci pomohou v řešení zdravotních obtíží, jež s nevhodným způsobem výživy dětí a později dospělých souvisí. My vám je přinášíme v plném znění, s přehlednou infografikou ke stažení a s komentářem předsedy Společnosti pro výživu MUDr. Petra Tláskala, CSc.

Více v článku

Péče o děti se srdeční vadou v ordinaci PLDD

Je nejčastěji detekovanou vrozenou srdeční vadou v dětském věku. Malé defekty jsou klinicky dobře tolerované. Jsou typické středně hlasitým (3/6) systolickým šelestem v levém prekordiu od 3.–4.dne života. Velké defekty s nadměrným plicním průtokem vedou k tachypnoi, dyspnoi, častým respiračním infekcím a k celkovému neprospívání dítěte.

Více v článku

Dětský lékař a radiolog – partneři v záchytu CAN

Hned v úvodu textu Doporučení lze najít – i s odkazy na příslušné literární zdroje – řadu faktů, které dokumentují, o jak vážný problém se jedná. „Podle údajů Ministerstva práce a sociálních věcí ČR bylo v roce 2015 zjištěno 686 případů fyzického týrání, 745 případů sexuálního zneužívání a 6862 případů zanedbávání.

Více v článku

TBC – epidemiologická situace v ČR

V roce 2017 bylo v České republice hlášeno 505 nových případů (a recidiv) TBC všech forem a lokalizací, což představuje 4,8 hlášených TBC na 100 000 obyvatel. Roční počty hlášených TBC až do roku 2013 klesaly, od té doby však zůstávají prakticky neměnné v rozmezí 502 až 518. Podíl dříve léčených byl 6,5 %. Muži se na notifikaci TBC podíleli z 72 % (365 případů).

Více v článku

Časný záchyt PAS: k dotazům ohledně používání screeningu M-CHAT R/F

Zahájit screeningové vyšetření dětí v zájmu časného záchytu PAS (porucha autistického spektra) doporučila American Academy of Pediatrics (AAP) dětským lékařům v USA už v roce 2006. Důvodem byla zvýšená prevalence PAS v posledních dekádách, stejně jako trend k zahájení včasné intervence, která sice není kauzální léčbou, nicméně může stimulovat vývoj dítěte v různých směrech (v oblasti řeči, chování, emočního sdílení, atd.).

Více v článku

Novinky z oblasti ORL – vyšetřování sluchu dětí

Od 1. ledna 2019 vstoupil v platnost metodický pokyn ministerstva zdravotnictví k provádění screeningu sluchu u dětí ve věku 5 let. Uvedený pokyn do praxe prosadili zástupci České společnosti ORL, chirurgie hlavy a krku ČLS JEP se zdůvodněním, že dosavadní vyšetřování sluchu při jednotných preventivních prohlídkách není dostatečně efektivní.

Více v článku

Projekt ověření efektivity otevřené terapie autismu

Byli jsme požádáni Centrem Terapie Autismu o spolupráci na projektu, jehož cílem je ověření účinnosti rané intervence otevřené terapie autismu (O.T.A.) a zajištění následné péče o tyto děti a jejich rodiny. Projekt navazuje na naši práci na včasném záchytu poruch PAS a jeho zavedení do soustavy preventivních prohlídek v dětském věku. Týká se dětí, které při vyšetření v testu M-CHAT-R dosáhnou 7 bodů a více.Kolegyně a kolegové, kteří se rozhodnou využít nabídky ke spolupráci, prosíme o dodržení tohoto postupu:

Více v článku

Ohlédnutí za Česko-slovenskými mezioborovými dny

V pátek 17. a v sobotu 18. května se v krásném prostředí města Mikulov uskutečnil první ročník společné mezioborové konference se slovenskými kolegy. Na poprvé jsme se rozhodli pozvat ke spolupráci sexuology a gynekology pro děti, dorost i dospělé z obou stran česko-slovenské hranice. S dětskými gynekology to bylo dokonce báječné pokračování spolupráce započaté již před lety.

Více v článku

K tomu,co jsme se naučili, je třeba přidat i zdravý rozum

Jedná se o obor nadstavbový k základnímu oboru gynekologie a porodnictví. Je to obor nesmírně rozsáhlý, složitý, ale zajímavý a krásný, zabývající se vztahem močové soustavy, zejména dolních cest močových, ke gynekologickým orgánům. Není to žádná „kabinetní interna“, ale poctivá plastická chirurgie celého podbřišku, která se mnohdy snaží dát do pořádku, co bylo poničeno třeba porodem, těžkou prací, předchozími operacemi apod. Další velkou oblastí, kterou řešíme, jsou infekce močových cest, zejména ty recidivující nebo často se opakující

Více v článku

Novorozenecký screening sluchu v Plzeňském kraji

Cílem zavedení celoplošného screeningu sluchu je včasná diagnostika poruch sluchu, předcházení opožděnému vývoji řeči a zajištění adekvátního sociálního postavení dítěte ve společnosti. Je důležité, aby děti byly vyšetřovány ihned v porodnici, protože zde můžeme vyšetřit všechny narozené děti, a tím plošně zajistit brzké odhalení závažných sluchových vad.

Více v článku

Conect4Children: společně v klinické farmakologii v pediatrii a neonatologii

Výboru OSPDL ČLS JEP byl na jeho jednání 20. listopadu představen projekt Conect4Children(c4c), jehož cílem je vytvořit celoevropskou síť klinických center pro vzdělání a provádění neonatologických a pediatrických klinických hodnocení. Do projektu naplánovaného na roky 2018–2024 je ve dvaceti zemích Evropy zapojeno 34 akademických center, mezi nimi i Univerzita Karlova, a 10 komerčních partnerů. Koordinačním centrem pro Českou a Slovenskou republiku je Farmakologický ústav 1. LF a VFN v Praze spolu s Klinikou dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN v Praze. Projekt, který se realizuje v rámci iniciativy pro inovativní léčiva (IMI2), je spolufinancován Evropskou unií a evropským farmaceutickým průmyslem.

Více v článku

Nadýchané pohádky pro slané i sladké děti

Pokud ještě přemýšlíte o vánočních dárcích na poslední chvíli, pacientská organizace Klub cystické fibrózy má pro Vás originální námět.Dechberoucí pohádky Arnošta Goldflama, Petry Soukupové, Petra Stančíka, Jiřího Stracha, Milady Rezkové, Bogdana Trojaka

Více v článku

Včasný záchyt PAS v ordinacích PLDD – příště více zájmu?

Pod názvem uvedeným v titulku proběhl v březnu v rámci vzdělávání IPVZ první kurs určený všem, kteří se zabývají problematikou PAS. Sál byl zaplněn, bohužel nikoli dětskými praktiky (přišla pouze jedna mladá paní kolegyně…), ale především psychology a klinickými logopedy.

Více v článku

Syndrom multisystémové zánětlivé odpovědi ve vazbě na COVID-19

Kolegové pediatři a dětští imunologové nás upozorňují, že v současné době je na ARO/JIP v ČR hospitalizováno okolo 15 dětí se závažným průběhem PIMS-TS. Lze předpokládat, že v následujících týdnech bude těchto dětí přibývat. V dokumentu, který zveřejňujeme, se autoři obracejí na dětské lékaře v první linii s návrhem algoritmu jak klinicky zhodnotití pacienta z hlediska možného rozvoje PIMS-TS a rozhodnout o jeho event. včasném odeslání do nemocnice.

Více v článku

On-line výuka přináší nárůst rizikového chování, s následky se budeme potýkat roky

 „Rozsah a intenzita využívání informačních technologií – a s tím související fenomény – nabývají v době on-line výuky obrovských rozměrů. Očekáváme, že návrat ‚k normálu‘ bude pro spoustu rodin a jejich dětí velkým problémem a že bude v mnoha případech spojen s nutností pomoci na úrovni pedagogicko-psychologických poraden a dětských praktiků. Situace po návratu do škol bude ještě horší, než je tomu nyní, a budeme se s ní vypořádávat roky,“ zdůrazňuje prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D., přednosta Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze. 

Více v článku

Možnosti fytoterapie v léčbě onemocnění covid-19

Mgr. Zdeňka Navrátilová z Přírodovědecké fakulty UK shrnuje informace o rostlinách, které jsou v ČR registrovány jako léčivé přípravky, a o jejich možném využití při léčbě covid-19: bezu černém, břečťanu popínavém, hořci žlutém, lékořici lysé, muškátu umckaloabo, prvosence jarní a tymiánu obecném. Zmíněn je také kolchicin.

Více v článku

Třináct rad ke zdravé výživě dětí

K 75. výročí existence Společnosti pro výživu vytvořil kolektiv autorů inovovanou verzi Výživových doporučení pro obyvatelstvo ČR a tuto verzi rozšířil o Zdravou třináctku pro lidi starší 70 let a Zdravou třináctku pro děti. Třináct rad ke zdravé výživě dětí tvoří poměrně jednouchá doporučení, která při praktické realizaci pomohou v řešení zdravotních obtíží, jež s nevhodným způsobem výživy dětí a později dospělých souvisí. My vám je přinášíme v plném znění, s přehlednou infografikou ke stažení a s komentářem předsedy Společnosti pro výživu MUDr. Petra Tláskala, CSc.

Více v článku

Domácí násilí jako zdravotní problém – jak pomoci dětem včas

„Řada dětí považuje situaci doma za běžnou, normální, za násilné incidenty cítí vinu, případně se obává o situaci doma hovořit ze strachu z možných následků pro ně i rodiče. Zde, v oblasti sekundární prevence, hrají nezastupitelnou úlohu právě praktičtí pediatři, kteří jsou v pravidelném kontaktu s dítětem i rodinou, jsou pro ně přirozenou autoritou a mohou zachytit důležité varovné signály,“ píše ředitelka Centra LOCIKA Bc. Petra Wünschová. V článku najdete i seznam kontaktů užitečných pro ohrožené děti, jejich rodiče i pro samotné PLDD.

Více v článku