Mezioborová spolupráce

DušeVní servis na pomoc dětem, rodičům i dětským praktikům

Téma duševního zdraví rezonuje stále více celou společností. I počty teenagerů a adolescentů, kteří přicházejí s úzkostmi, depresivním laděním či sebepoškozováním rostou. Vzhledem k naprostému nedostatku psychologů a psychiatrů pro tuto věkovou kategorii jsme to mnohdy my, kdo se musíme i nad rámec svých ostatních povinností těmto dětem věnovat. Pomoc nicméně přichází od některých neziskových organizací. Příkladem dobré praxe může být poměrně nedávno vzniklá plzeňská organizace DušeVní servis.

Více v článku

BF24 – projekt prevence dětské obezity hledá ještě 50 PLDD

Komplexní celorepublikový projekt zaměřený proti obezitě dětí Buď Fit 2024 (zkráceně BF24) má podporu nejen odborných společností, ale i profesních organizací lékařů a státního aparátu. Jeho pilotní fáze začíná již v září 2024. Pro zahájení je však třeba v tuto chvíli získat spolupráci ještě přibližně 50 praktických lékařů pro děti a dorost.

Více v článku

Míra zapojení PLDD do pilotního projektu screeningu SMA a SCID předčila očekávání

Vezmeme-li v úvahu, že původní projekt se zapojením PLDD vlastně vůbec nepočítal a počet novorozenců, u nichž screening provádí PLDD, se pohybuje v desítkách za rok, představuje zapojení 40 % screenovaných dětí do pilotního projektu nebývalý úspěch. Navíc je třeba podotknout, že pokud laboratorní screening odebírá PLDD, je důvodem nejčastěji alternativní přístup rodiny ke zdravotnímu systému. Přesto i za takových okolností dosáhli PLDD vyššího zapojení screenovaných dětí do pilotního projektu než některé nemocnice!

Více v článku

Očkování (nejen) těhotných proti pertusi

Česká vakcinologická společnost ČLS JEP požádala výbor České lékařské společnosti J. E. Purkyně o podporu očkování těhotných proti černému kašli, které považuje za jednu z priorit strategie boje proti pertusi a ochrany kojenců v ČR. „Nejvyšší výskyt je ve věkových kategoriích 15–19 let, hned za nimi jsou malé děti do 12 měsíců věku a adolescenti. Ani včas očkovaný kojenec nezíská plnou ochranu dříve než kolem 6 měsíců věku. Novorozenec pak nemá jiné protilátky než ty, které dostane od své matky. Jedinou cestou jak je účinně ochránit, je očkovat těhotné ženy v průběhu 3. trimestru těhotenství, a tím zajistit nejenom ochranu očkované těhotné ženy, ale také pasivní přenos mateřských protilátek,“ píše ve svém stanovisku.

Více v článku

Čím může být pro PLDD prospěšný klinický farmaceut

Navštívili jsme tiskovou konferenci, kterou z titulu své funkce v předsednictvu ČLS JEP připravila naše předsedkyně MUDr. Alena Šebková. Tématem byla klinickofarmaceutická péče v nemocnicích i ambulantní sféře - a řeč přišla i na spolupráci s praktickými lékaři pro děti a dorost.

Více v článku

Škola bez cukru

„Iniciativa vychází z toho, že neexistují nutriční ani zdravotní důvody pro to, aby základem pitného režimu dětí bylo něco jiného než čistá voda. Cukr obsažený ve slazených nápojích je něco navíc – ve výživě se bez něj děti bez problémů obejdou. Nakonec například výživová doporučení Světové zdravotnické organizace (WHO) v tomto smyslu hovoří naprosto jasně, a to pocházejí už z roku 2015,“ píše pro náš Newsletter MDDr. Martin Košťál.

Více v článku

Dětí s myopií přibývá, péči oftalmologů nemohou optometristé zastoupit

Oftalmologové upozorňují na rostoucí počet myopických (krátkozrakých) dětí v populaci, navíc umocněný v průběhu koronavirové pandemie. Ačkoliv se udává, že myopie vzniká v časném dětství, je za rizikový faktor jejího vzniku považováno nadměrné zatížení zraku na krátkou vzdálenost – v dnešní době je tato zátěž reprezentována především nadměrným užívání elektronických zařízení (mobilní telefony, tablety). Jako protektivní faktor byl několika studiemi potvrzen příznivý vliv přirozeného slunečního záření.

Více v článku

On-line kurzy pro adiktologický screening a krátké intervence = nový milník naší spolupráce

Prof. Michal Miovský, přednosta Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze, pro náš Newsletter píše: „Adiktologické poruchy začínají být stále citlivějším tématem napříč specializacemi, nicméně pandemie covid-19 způsobila tak zásadní skokový nárůst těchto komplikací u nejmladší generace, že dětský praktický lékař si může být jistý, že cesty zpět bohužel již nebude. OSPDL ČLS JEP odvedla vzornou práci při uchopení tohoto tématu, naše spolupráce má praktické vyústění v podobě kvalitního a časově nenáročného on-line vzdělávacího programu, který zahrnuje jak práci s metodikou CRAFT, tak i doporučené způsoby řešení modelových situací, včetně referování pacienta do specializované péče.“

Více v článku

Výzva – při předepisování lázní pro dětské pacientky po břišních operacích jde o čas

MUDr. Dana Ondrová, Ph.D., MBA,předsedkyně České společnosti gynekologie dětí a dospívajících ČLS JEP, se obrací na praktické dětské lékaře i rodiče dětských pacientek s prosbou o spolupráci při předepisování lázeňské léčby dětským pacientkám po gynekologických operacích a po chirurgických výkonech v dutině břišní a v oblasti malé pánve. I když je zprocesování balneoterapie někdy náročné na čas a energii jak pro lékaře, tak pro rodiče, vše děláme v zájmu snížení výskytu problémů u našich dětských pacientek v souvislosti s jejich možností otěhotnět v dospělosti.

Více v článku

Na pomoc dětem s traumatem

Nadace Sirius, jejíž činnost je zaměřena na pomoc znevýhodněným dětem, informuje prostřednictvím našeho Newsletteru praktické dětské lékaře o spuštění nového projektu Jak na trauma. Je primárně určen všem, kteří v pomáhajících profesích, ale i jako rodiče, přicházejí do kontaktu s dětmi postiženými traumatizujícími zkušenostmi.

Více v článku

Doporučený postup podpory kojení na novorozeneckých odděleních

Letos v únoru vznikla při ministerstvu zdravotnictví Komise pro výživu kojenců a malých dětí. Z našeho podnětu do ní byli pozváni i pediatři, praktičtí dětští lékaři a neonatologové, ale k našemu překvapení pouze jako hosté, bez možnosti hlasovat. Překážkou našeho plnoprávného členství je údajný „střet zájmů“, protože firmy vyrábějící kojenecké a dětské výživy podporují vzdělávání lékařů a zdravotníků... I proto všechny tři jmenované společnosti odstoupily od nominace v pozici pouhých hostů do ministerské komise. Česká neonatologická společnost ve spolupráci s Českou lékařskou komoru a ČLS JEP vydala vlastní Doporučený postup podpory kojení na novorozeneckých odděleních v českých nemocnicích, naše odborná společnost zvolí obdobnou cestu.

Více v článku

Kulatý stůl Náhradní mateřství v širších souvislostech

Koncem listopadu loňského roku se MUDr. Alena Šebková v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR zúčastnila kulatého stolu na téma surogátního mateřství v ČR. I když odborníci zastávají k této problematice realisticky vstřícný postoj, ukázalo se, že otázek k řešení zatím zůstává více než dost.

Více v článku

Mezioborové dny byly ve znamení dětské stomatologie, ortodoncie i dentální hygieny

Ve zdraví prožité dětství, dospívání a dorostový věk, to jsou styčné body praktické pediatrie a dětského zubního lékařství. Připravili jsme pro vás výběr z informací, které zazněly v programu Mezioborových dnů OSPDL ČLS JEP konaných 25.–26. listopadu v Praze.

Více v článku

Kurz STOB na pomoc dětem s obezitou

Společnost STOB (Stop obezitě) informuje naším prostřednictvím praktické dětské lékaře o Kurzu zdravého životního stylu pro děti od 8 do 13 let a pro jejich rodiče pořádaném od ledna do března příštího roku v Praze. Děti budou v kurzu vedeny zábavnou formou k postupné změně životního stylu s případnou možností redukce nadváhy. Dospělí budou mít možnost získat informace, jak podporovat děti při změně životního stylu a rozumném hubnutí, konzultovat výchovné záležitosti a sdílet společně své zkušenosti.

Více v článku

LOKOMOCE – skolióza a skoliotické držení

MUDr. Alena Šebková se na počátku letošního října zúčastnila konference LOKOMOCE, a pro Newsletter napsala: „Konference spadá do mezioborové spolupráce, v tomto případě s neurology a fyzioterapeuty. Tématem byla tentokrát skolióza – v našich ordinacích poměrně častá diagnóza. Výborná sdělení byla proložena praktickým cvičením, kdy si opět každý z nás mohl vyzkoušet, jak špatně vlastně sedíme či chodíme a co s tím máme dělat. Nechyběl ani psychologický pohled na diagnózu a její (nejen) zdravotní důsledky. Dovolím si několik postřehů, které mnozí asi známe, ale které je třeba stále připomínat.

Více v článku

Včasný záchyt PAS v ordinacích PLDD – příště více zájmu?

Pod názvem uvedeným v titulku proběhl v březnu v rámci vzdělávání IPVZ první kurs určený všem, kteří se zabývají problematikou PAS. Sál byl zaplněn, bohužel nikoli dětskými praktiky (přišla pouze jedna mladá paní kolegyně…), ale především psychology a klinickými logopedy.

Více v článku

Novorozenecký screening sluchu v Plzeňském kraji

Cílem zavedení celoplošného screeningu sluchu je včasná diagnostika poruch sluchu, předcházení opožděnému vývoji řeči a zajištění adekvátního sociálního postavení dítěte ve společnosti. Je důležité, aby děti byly vyšetřovány ihned v porodnici, protože zde můžeme vyšetřit všechny narozené děti, a tím plošně zajistit brzké odhalení závažných sluchových vad.

Více v článku

Nadýchané pohádky pro slané i sladké děti

Pokud ještě přemýšlíte o vánočních dárcích na poslední chvíli, pacientská organizace Klub cystické fibrózy má pro Vás originální námět.Dechberoucí pohádky Arnošta Goldflama, Petry Soukupové, Petra Stančíka, Jiřího Stracha, Milady Rezkové, Bogdana Trojaka

Více v článku

Problematika týraného dítěte v doporučeních Radiologické společnosti ČLS JEP

„Zobrazovací metody jsou při podezření na týrané dítě velmi významnou součástí vyšetřovacího procesu. Mohou odhalit klinicky němé poranění skeletu, centrálního nervového systému i břicha. Mohou poskytnout jasný důkaz o traumatickém původu léze. Mnohdy odhalí změny, které mají vysokou specificitu pro týrání,“ píše se v úvodu publikace Postavme se na stranu dětí – doporučení pro využití zobrazovacích metod při podezření na týrané dítě. Je primárně určena radiologům a radiologickým asistentům, ale poskytuje užitečné informace i dětským praktickým lékařům a všem, kteří se v multidisciplinárním týmu na péči o děti se syndromem týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte (CAN) podílejí.

Více v článku

Třináct rad ke zdravé výživě dětí

K 75. výročí existence Společnosti pro výživu vytvořil kolektiv autorů inovovanou verzi Výživových doporučení pro obyvatelstvo ČR a tuto verzi rozšířil o Zdravou třináctku pro lidi starší 70 let a Zdravou třináctku pro děti. Třináct rad ke zdravé výživě dětí tvoří poměrně jednouchá doporučení, která při praktické realizaci pomohou v řešení zdravotních obtíží, jež s nevhodným způsobem výživy dětí a později dospělých souvisí. My vám je přinášíme v plném znění, s přehlednou infografikou ke stažení a s komentářem předsedy Společnosti pro výživu MUDr. Petra Tláskala, CSc.

Více v článku

ESPERO pro pediatry

Slovo „espero“ znamená v jazyce esperanto naděje. ESPERO pro pediatry je jedinečný kurz komunikačních dovedností, který připravuje dětské lékaře na ty nejtěžší momenty – sdělování nepříznivé diagnózy, ukončování léčby, péči v závěru života a silné emoce s těmito situacemi spojené.

Více v článku

Třináct rad ke zdravé výživě dětí

K 75. výročí existence Společnosti pro výživu vytvořil kolektiv autorů inovovanou verzi Výživových doporučení pro obyvatelstvo ČR a tuto verzi rozšířil o Zdravou třináctku pro lidi starší 70 let a Zdravou třináctku pro děti. Třináct rad ke zdravé výživě dětí tvoří poměrně jednouchá doporučení, která při praktické realizaci pomohou v řešení zdravotních obtíží, jež s nevhodným způsobem výživy dětí a později dospělých souvisí. My vám je přinášíme v plném znění, s přehlednou infografikou ke stažení a s komentářem předsedy Společnosti pro výživu MUDr. Petra Tláskala, CSc.

Více v článku

Projekt c4c – výsledky dotazníkové studie spotřeby antikolvuziv u dětí

Dotazník byl za spolupráce s OSPDL ČLS JEP rozšířen mezi praktickými lékaři pro děti a dorost. V dosavadním vzorku 1224 dětí byla incidence křečí 0,3 % a k léčbě byl použit fenobarbital, levetiracetam a klonazepam. Studovaná populační kohorta dětí je v této fázi dostatečně reprezentativní pro další plánované aktivity ve spolupráci s praktickými lékaři pro děti a dorost.

Více v článku

Domácí násilí jako zdravotní problém – jak pomoci dětem včas

„Řada dětí považuje situaci doma za běžnou, normální, za násilné incidenty cítí vinu, případně se obává o situaci doma hovořit ze strachu z možných následků pro ně i rodiče. Zde, v oblasti sekundární prevence, hrají nezastupitelnou úlohu právě praktičtí pediatři, kteří jsou v pravidelném kontaktu s dítětem i rodinou, jsou pro ně přirozenou autoritou a mohou zachytit důležité varovné signály,“ píše ředitelka Centra LOCIKA Bc. Petra Wünschová. V článku najdete i seznam kontaktů užitečných pro ohrožené děti, jejich rodiče i pro samotné PLDD.

Více v článku

Idea národní strategie péče o vážně nemocné děti má podporu mezi senátory

V sídle Senátu Parlamentu ČR ve Valdštejnském paláci v Praze se 22. března konal seminář věnovaný Koncepci péče o děti a dospívající se závažnou život limitující a život ohrožující diagnózou a jejich rodiny. Účastníci se shodli, že poskytování této péče je v ČR v současnosti postaveno převážně na individuálním úsilí odborníků, poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb, pečujících osob a podpůrných organizací. Dostupnost obvykle závisí na místě bydliště a na druhu onemocnění dítěte, systém zdravotních, sociálních a školských služeb je komplikovaný, nepropojený a nepřehledný.

Více v článku

TBC – epidemiologická situace v ČR

V roce 2017 bylo v České republice hlášeno 505 nových případů (a recidiv) TBC všech forem a lokalizací, což představuje 4,8 hlášených TBC na 100 000 obyvatel. Roční počty hlášených TBC až do roku 2013 klesaly, od té doby však zůstávají prakticky neměnné v rozmezí 502 až 518. Podíl dříve léčených byl 6,5 %. Muži se na notifikaci TBC podíleli z 72 % (365 případů).

Více v článku

Kurzy dětské paliativní péče

Sekce dětské paliativní péče ČSPM ČLS JEP připravila pro rok 2022 opět řadu kurzů, letos poprvé ve spolupráci s Institutem Pallium. Oblíbený a mezinárodně akreditovaný kurz Úvod do dětské paliativní péče se uskuteční hned šestkrát. Je určen všem profesím v dětské paliativní péči a je tou nejlepší volbou, pokud s dětskou paliativní péčí začínáte.

Více v článku

Novinky z oblasti ORL – vyšetřování sluchu dětí

Od 1. ledna 2019 vstoupil v platnost metodický pokyn ministerstva zdravotnictví k provádění screeningu sluchu u dětí ve věku 5 let. Uvedený pokyn do praxe prosadili zástupci České společnosti ORL, chirurgie hlavy a krku ČLS JEP se zdůvodněním, že dosavadní vyšetřování sluchu při jednotných preventivních prohlídkách není dostatečně efektivní.

Více v článku

Poruchy autistického spektra – konference s mezinárodní účastí

Odpovědí na problematiku PAS je VČASNOST rozpoznání problému a zahájení intervence. Cílem konference pořádané 29.–30. dubna v pražském Hotelu ILF je proto představit problematiku včasného záchytu a následné diagnostiky a ukázat možnosti intervencí – např. rané intervence ABA, O.T.A. či VTI. Na konferenci vystoupí mj. prof. Diana Robins, Ph.D., autorka screeningu u batolat M-CHAT-R/F.

Více v článku

Dětský lékař a radiolog – partneři v záchytu CAN

Hned v úvodu textu Doporučení lze najít – i s odkazy na příslušné literární zdroje – řadu faktů, které dokumentují, o jak vážný problém se jedná. „Podle údajů Ministerstva práce a sociálních věcí ČR bylo v roce 2015 zjištěno 686 případů fyzického týrání, 745 případů sexuálního zneužívání a 6862 případů zanedbávání.

Více v článku

Projekt ověření efektivity otevřené terapie autismu

Byli jsme požádáni Centrem Terapie Autismu o spolupráci na projektu, jehož cílem je ověření účinnosti rané intervence otevřené terapie autismu (O.T.A.) a zajištění následné péče o tyto děti a jejich rodiny. Projekt navazuje na naši práci na včasném záchytu poruch PAS a jeho zavedení do soustavy preventivních prohlídek v dětském věku. Týká se dětí, které při vyšetření v testu M-CHAT-R dosáhnou 7 bodů a více.Kolegyně a kolegové, kteří se rozhodnou využít nabídky ke spolupráci, prosíme o dodržení tohoto postupu:

Více v článku

Koncepce péče o děti se závažnou život limitující a ohrožující diagnózou

Pokud se opřeme o recentní výzkumy, pak v současnosti v ČR žije až 13 280 dětí se závažnou život limitující a ohrožující diagnózou. Až dosud neexistovala koncepce, která by jasně popsala jejich potřeby i potřeby jejich rodin, a zároveň definovala, jakým způsobem je třeba proměnit systém péče, aby se jim dostalo co nejlepší podpory. To však již naštěstí neplatí – Koncepce péče o děti se závažnou život limitující a ohrožující diagnózou, která má ambici stát se národním strategickým dokumentem, je na světě!

Více v článku

Možnosti fytoterapie v léčbě onemocnění covid-19

Mgr. Zdeňka Navrátilová z Přírodovědecké fakulty UK shrnuje informace o rostlinách, které jsou v ČR registrovány jako léčivé přípravky, a o jejich možném využití při léčbě covid-19: bezu černém, břečťanu popínavém, hořci žlutém, lékořici lysé, muškátu umckaloabo, prvosence jarní a tymiánu obecném. Zmíněn je také kolchicin.

Více v článku

Péče o děti se srdeční vadou v ordinaci PLDD

Je nejčastěji detekovanou vrozenou srdeční vadou v dětském věku. Malé defekty jsou klinicky dobře tolerované. Jsou typické středně hlasitým (3/6) systolickým šelestem v levém prekordiu od 3.–4.dne života. Velké defekty s nadměrným plicním průtokem vedou k tachypnoi, dyspnoi, častým respiračním infekcím a k celkovému neprospívání dítěte.

Více v článku

Ohlédnutí za Česko-slovenskými mezioborovými dny

V pátek 17. a v sobotu 18. května se v krásném prostředí města Mikulov uskutečnil první ročník společné mezioborové konference se slovenskými kolegy. Na poprvé jsme se rozhodli pozvat ke spolupráci sexuology a gynekology pro děti, dorost i dospělé z obou stran česko-slovenské hranice. S dětskými gynekology to bylo dokonce báječné pokračování spolupráce započaté již před lety.

Více v článku

Časný záchyt PAS: k dotazům ohledně používání screeningu M-CHAT R/F

Zahájit screeningové vyšetření dětí v zájmu časného záchytu PAS (porucha autistického spektra) doporučila American Academy of Pediatrics (AAP) dětským lékařům v USA už v roce 2006. Důvodem byla zvýšená prevalence PAS v posledních dekádách, stejně jako trend k zahájení včasné intervence, která sice není kauzální léčbou, nicméně může stimulovat vývoj dítěte v různých směrech (v oblasti řeči, chování, emočního sdílení, atd.).

Více v článku

Conect4Children: společně v klinické farmakologii v pediatrii a neonatologii

Výboru OSPDL ČLS JEP byl na jeho jednání 20. listopadu představen projekt Conect4Children(c4c), jehož cílem je vytvořit celoevropskou síť klinických center pro vzdělání a provádění neonatologických a pediatrických klinických hodnocení. Do projektu naplánovaného na roky 2018–2024 je ve dvaceti zemích Evropy zapojeno 34 akademických center, mezi nimi i Univerzita Karlova, a 10 komerčních partnerů. Koordinačním centrem pro Českou a Slovenskou republiku je Farmakologický ústav 1. LF a VFN v Praze spolu s Klinikou dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN v Praze. Projekt, který se realizuje v rámci iniciativy pro inovativní léčiva (IMI2), je spolufinancován Evropskou unií a evropským farmaceutickým průmyslem.

Více v článku

Syndrom multisystémové zánětlivé odpovědi ve vazbě na COVID-19

Kolegové pediatři a dětští imunologové nás upozorňují, že v současné době je na ARO/JIP v ČR hospitalizováno okolo 15 dětí se závažným průběhem PIMS-TS. Lze předpokládat, že v následujících týdnech bude těchto dětí přibývat. V dokumentu, který zveřejňujeme, se autoři obracejí na dětské lékaře v první linii s návrhem algoritmu jak klinicky zhodnotití pacienta z hlediska možného rozvoje PIMS-TS a rozhodnout o jeho event. včasném odeslání do nemocnice.

Více v článku

On-line výuka přináší nárůst rizikového chování, s následky se budeme potýkat roky

 „Rozsah a intenzita využívání informačních technologií – a s tím související fenomény – nabývají v době on-line výuky obrovských rozměrů. Očekáváme, že návrat ‚k normálu‘ bude pro spoustu rodin a jejich dětí velkým problémem a že bude v mnoha případech spojen s nutností pomoci na úrovni pedagogicko-psychologických poraden a dětských praktiků. Situace po návratu do škol bude ještě horší, než je tomu nyní, a budeme se s ní vypořádávat roky,“ zdůrazňuje prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D., přednosta Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze. 

Více v článku

K tomu,co jsme se naučili, je třeba přidat i zdravý rozum

Jedná se o obor nadstavbový k základnímu oboru gynekologie a porodnictví. Je to obor nesmírně rozsáhlý, složitý, ale zajímavý a krásný, zabývající se vztahem močové soustavy, zejména dolních cest močových, ke gynekologickým orgánům. Není to žádná „kabinetní interna“, ale poctivá plastická chirurgie celého podbřišku, která se mnohdy snaží dát do pořádku, co bylo poničeno třeba porodem, těžkou prací, předchozími operacemi apod. Další velkou oblastí, kterou řešíme, jsou infekce močových cest, zejména ty recidivující nebo často se opakující

Více v článku