Odpovědi na časté otázky z oblasti očkování u dětí

Které děti očkujeme hexavakcínou ve schématu 3+1?
Vzhledem k nedostupnosti dat a výsledků imunogenicity a bezpečnosti vakcíny Hexacima u předčasně narozených kojenců (< 37. gestační týden), se doporučuje zajištění a aplikace vakcíny Infanrix hexa pro tuto skupinu dětí v období let 2018–2021 nebo minimálně do doby zveřejnění příslušných dat u vakcíny Hexacima. Vakcínu Hexacima nelze v současné době pro očkování předčasně narozených dětí doporučit. K očkování předčasně narozených dětí se doporučuje aplikace čtyř dávek hexavakcíny ve schématu 3+1 [1].
Schéma 3+1 dávka platí tedy pro nedonošené děti, které se narodily před dovršením 37. gestačního týdne (nejpozději 36+6). V případě, že ze závažného důvodu je nedonošené dítě očkované v pozdějším věku, než říká vyhláška o očkování, pro rozhodnutí, v jakém schématu očkovat, je možné použít doporučení pro očkování nedonošených dětí (Stanovisko odborných společností ČLS JEP k očkování nedonošených dětí z 5. 10. 2018): „Děti očkované od šestého měsíce korigovaného věku, již očkujeme ve schématu 2+1 dávka“ [2].
Literatura:

1. Doporučení České vakcinologické společnosti ČLS JEP a Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP k vytvoření metodiky pro vykazování a úhrady očkování vyplývající z novelizace vyhlášky č.537/2006 sb. a zákona č. 48/1997 sb. 14.12. 2017 k novele vyhlášky č. 537/2006 sb. o očkování proti infekčním onemocněním účinné od 1.1. 2018.
2. Stanovisko odborných společností ČLS JEP k očkování nedonošených dětí z 5.10.2018, dostupné na
www.vakcinace.eu

Je nezbytné před zahájením očkování provádět u dětí imunologické vyšetření?

Česká vakcinologická společnost ČLS JEP (ČVS) na zasedání svého výboru dne 10. 12. 2019 projednala problematiku komerčně nabízeného vyšetření na odhalení vrozených poruch imunity u dětí v souvislosti s očkováním. Výborem společnosti byla písemně vyjádřena výhrada ke způsobu, jakým je propagováno screeningové vyšetření vrozených poruch imunity. Formulace „Včasné odhalení vrozených poruch imunity u dětí – základ bezpečného očkování“ může naznačovat, že očkování není pro děti bezpečné, respektive že určitě není bezpečné bez předchozího vyšetření, které laboratoř komerčně nabízí.  
Screening vrozených poruch imunity ale není podmínkou pro včasné zahájení očkování, a to ani živými očkovacími látkami u kojenců (v současnosti pro očkování rotavirovými vakcínami). Světová zdravotnická organizace doporučuje zavedení rotavirových vakcín do národních imunizačních programů všech zemí světa. Převážná většina z nich nemá zaveden screeningový program na vrozené poruchy imunity. Rotavirovými vakcínami jsou každoročně bezpečně očkovány desítky milionů dětí. Tyto vakcíny za dobu své existence zabránily v nízkopříjmových zemích stovkám tisíc úmrtí a podobnému počtu hospitalizací ve vysokopříjmových zemích. Oproti tomu počty postvakcinačních gastroenteritid jsou pouze na úrovni kazuistik. Děti by měly být očkovány rotavirovými vakcínami právě z důvodu jejich bezpečnosti a očkování nemůže být podmiňováno žádným laboratorním testem, pokud jej nebude indikovat ošetřující lékař na základě zjištěných anamnestických údajů.  

Je bezpečné a doporučené podávat v jeden den více očkovacích látek současně?

Koadministrace vakcín odpovídající SPC jednotlivých očkovacích látek, případně národním doporučením, je možná a běžně používána. Neexistuje žádný odborný důvod nepodat je při jedné návštěvě. Koadministrace nezvyšuje riziko závažných nežádoucích účinků a nesnižuje imunogenitu (účinnost) vakcín. Navíc přináší řadu výhod, jakými jsou včasné dosažení protekce. Očkování na rozdíl od opakovaného podávání dávek je méně stresující pro dítě a také i šetří nutnost zbytečné návštěvy lékaře, tedy i čas strávený opakovanými návštěvami [1]. Všechny vakcíny lze podat při stejné návštěvě, neexistuje žádná horní hranice pro počet vakcín, které lze podat během jedné návštěvy. ACIP (Advisory Committee on Immunization Practices) a AAP (American Academy of Pediatrics) důsledně doporučují, aby všechny potřebné vakcíny byly podávány během návštěvy v ordinaci [2].
Koadministrace přináší také specifickou výhodu pro dobu epidemie – snižuje riziko expozice pro pacienty i zdravotníky. Stanovisko ČVS ČLS JEP z března 2020: „Při každé návštěvě lékaře by měly být podány všechny vakcíny indikované na základě věku a rizikových faktorů. Samostatné podávání jednotlivých vakcín zbytečně zvyšují potřebu návštěv zdravotnického zařízení, což není za současné epidemiologické situace žádoucí“ [3].
Literatura:

1.
https://www.cdc.gov/vaccines/hcp/acip-recs/general-recs/timing.html
2.
https://www.immunize.org/askexperts/administering-vaccines.asp - All vaccines can be administered at the same visit*. There is no upper limit for the number of vaccines that can be administered during one visit. ACIP and AAP consistently recommend that all needed vaccines be administered during an office visit. - Všechny vakcíny lze podat při stejné návštěvě. Neexistuje žádná horní hranice pro počet vakcín, které lze podat během jedné návštěvy. ACIP a AAP důsledně doporučují, aby všechny potřebné vakcíny byly podávány během návštěvy v ordinaci.
3. Stanovisko ČVS k provádění očkování v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19. 11.3.2020, dostupné na
www.vakcinace.eu


MUDr. Hana Cabrnochová, MBA
Odborná společnost praktických dětských lékařů ČLS JEP, vědecký sekretář